Investorportalen

På investorportalen kan du få overblik over dine porteføljer på tværs af selskaber og depotbanker. Derudover giver portalen adgang til en beholdningsopgørelse samt mulighed for at se dine depotbevægelser. Du kan også benytte portalen til at tilmelde dig foreningernes generalforsamlinger.

Du får adgang til portalen ved at benytte Nem ID. Dette gøres ved at klikke på den øverste ”Login” knap, hvorefter du skal indtaste dine sædvanlige Nem ID informationer.

Hvis du tidligere har benyttet portalen, kan du også indtaste dit VP-konto nummer samt den adgangskode, du selv har fastsat tidligere. Dette giver dig ligeledes adgang til portalen. Hvis du har glemt din kode, kan du bede om at få det tilsendt enten med på en mail. Det gør du ved at klikke på ”Glemt adgangskode/Bestil login” nederst på siden.

Gå til Investorportalen (nyt vindue)

 

Indkaldelse til generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, tirsdag den 28. marts 2017 kl. 15.00. Generalforsamlingen afholdes i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa.

Afgivelse af fuldmagt
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Det kan du gøre via linket neden for ved anvendelse af NemID. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er tirsdag den 21. marts 2017 kl. 23:59.

Dagsorden

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 19, stk. 6.
 3. Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer.
  - Forslag fremsat af bestyrelsen:
  a) I vedtægternes afsnit om afdelingerne: § 6 stk. 1. foreslås indsat som pkt. 10: ”investerer højst 50 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer”. Det nuværende pkt.10 bliver herefter pkt. 11.
  - Forslag fremsat af investorer:
  b) Oprettelse af ny investeringsforening ”Hamburg/Altona” med navnet ”Hanseaterne”.
 4. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - Beskrivelse af opstillede kandidater
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har bestilt adgangskort efter forevisning af dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Adgangskort bliver fremsendt mellem tre og seks dage forud for generalforsamlingen.

Dagsorden, fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort
Du kan bestille adgangskort ved henvendelse til Syd Fund Management A/S eller via

Gå til Investorportalen (nyt vindue)

 

Aabenraa den 28. februar 2017

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest
Hans Lindum Møller
formand