Balanceret Akk

Blandede fonde

Nøgletal

Se mere

Profil

Den positive stemning på aktiemarkederne vendte tilbage i juni. Præsident Trump twittede, at forhandlingerne med Kina gik i den rigtige retning, og de to lande ville have vigtige forhandlin-ger på G20-mødet ultimo juni måned.
Desuden kom verdens to førende centralbanker amerikanske FED og europæiske ECB med nye bløde pengepolitiske signaler til gavn for den fremtidige vækst i verdensøkonomien. Nu forventes der rentenedsættelser både i USA og i Europa i sommer eller det tidlige efterår.
Det globale aktieindeks steg 4,6% i juni, så den samlede stigning i år nu igen er over 17% målt i kr. De amerikanske aktier er igen i front med kursstigninger på 5,1%, og endnu en gang steg de amerikanske teknologiaktier mest. Europæiske aktier og aktier fra EM-landene steg 4,8%, mens de japanske aktier haltede lidt efter med en stigning på 1,9 % i juni.
De internationale renter faldt yderligere pga. de bløde signaler fra FED og ECB. De danske realkreditobligationer med kupon over 1,5% faldt i kurs i juni, da der er udsigt til en ny stor konverteringsbølge med store førtidige udtrækninger til følge. Virksomheds- og EM-obligationer klarede sig flot i juni.

Afkast:
Afdelingen har klaret sig lidt dårligere end benchmark i juni. Vores globale og amerikanske aktier har klaret sig dårligere end benchmark i måneden, hvilket er den primære årsag til det lavere afkast i forhold til benchmark. Vores danske realkreditobligationer trak lidt ned i afka-stet i måneden, mens vores overvægt i EM-obligationer bidrog positivt i forhold til benchmark-afkastet i juni.

Porteføljeudvikling:
På aktiesiden har vi en neutral vægt i forhold til benchmark. Vi er overvægtet europæiske og Emerging Markets aktier og undervægtet japanske aktier. På obligationssiden har vi en over-vægt i EM-obligationer, en mindre undervægt i HY-obligationer og i danske obligationer i for-hold til benchmark. I juni har vi købt lange danske statsobligationer og 1% i guld relaterede ETF’ere samt 1% i finansielle alternative investeringer.

Udsigt:
Udviklingen på aktiemarkederne afhænger meget af om USA og Kina finder sammen om en aftale på handelsområdet. Efter G20 mødet virker det som om, at begge parter er interesse-rede i at finde en løsning, men uenighederne på fx teknologiområdet er store, så forhandlin-gerne kommer formentlig til at trække i langdrag. I mellemtiden har landene indgået en form for våbenhvile, hvor de ikke forhøjer toldsatserne på hinandens varer.
Vi forventer, at de lave internationale renter stimulerer væksten i verdens økonomien, og det vil være med til at holde en hånd under aktiemarkederne og sikre, at renterne forbliver lave i resten af 2019.

 


Investeringsprofil
Fonden investerer i aktier, obligationer og afdelinger i danske investeringsforeninger og de såkaldte ETF’er (udenlandske investerings- eller indeksfonde).
Fonden har som udgangspunkt en fordeling på 65 % i obligationer og 35 % i aktier. Aktier kan maksimalt udgøre 50 % af fonden.

Hvem kan investere i fonden?
Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden.

Generelt anbefaler vi:

 • udbyttebetalende fonde for frie midler
 • akkumulerende fonde for selskaber og for pensionsmidler.
  - midler i virksomhedsskatteordningen kan kun investere i de akkumulerende fonde.

Fonden er akkumulerende
Vælger du en akkumulerende fond, får du ikke udbytte udbetalt, men hele afkastet forbliver i fonden og kommer til udtryk gennem kursændringer på beviserne.

 • Porteføljemanager

Afkast

Pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag: +0,17 %

Afkast i jun.: +1,57 %

År til dato: +7,82 %

Afkast og kurser pr. 16/07/19 15:38

Afkast i dag 0,17 %
Afkast ÅTD, % 7,82 %
Salg -
Køb -
Indre værdi 109,70
Formue (mio.) 466 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/19

Afkast ÅTD, % 6,66 %
1 år 2,88 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstHeraf skattefriSkattekurs
2018-4,14 %-0,000,000,00101,74
20173,37 %-0,000,000,00106,13
20162,67 %-0,000,000,00102,67

Hvordan læses udbyttetabellen?

Seneste udvikling

Balanceret AkkAfkast i juniÅr til dato
Afkast i fonden1,57 %6,66 %
Afkast i fondens benchmark1,80 %7,49 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

100 kr

Pr. 01-07-2019. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Beholdning og fordelinger

Beholdning

10 største positionerAndel
iShares Core MSCI World7,95 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK Acc7,70 %
NDASDROOK23 23 020 01.10.20235,91 %
NDASDROAP24 24 020 01.04.20245,77 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF4,92 %
Nordea Kredit 01.10.20504,47 %
Sydinvest HøjrenteLande W DKK Acc h4,13 %
Danmarks Skibskreditforn 01.01.20243,99 %
Sydinvest USA Ligevægt & Value W DKK d3,45 %
Nykredit A40 01.10.20403,16 %
Antal værdipapirer i fonden: 56
Vis alle værdipapirer
Fakta om fondene Konservativ Balanceret Vækstorienteret Aggressiv
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser i danske investeringsforeninger og ETF’er
Maksimal andel aktier 20% 50% 75% 100%
Forventet afkast p.a. på 5 års sigt 2,2% 4,0% 5,7% 6,9%
Udbyttebetalende/akkumulerende Findes som både udbyttebetalende og akkumulerende fonde
Beløbsgrænser Ingen Ingen Ingen Ingen
Risiko for tab 2 3 4 5
Finanstilsynets risikomærkning Gul Gul Gul Gul

Forventningerne udtrykker de langsigtede afkastforventninger på årsbasis til fondene i Værdipapirfonden Sydinvest set over en investeringshorisont på 5 år.
Afkastforventningerne er før omkostninger.

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Sektorfordelingen

Kontant 0,34 %
Kontant 0,34 %
Aktier 34,48 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 21,20 %
Øvr. aktiebaserede ETFer 13,28 %
Obligationer 60,28 %
Danske stats- og realkreditobl. 44,76 %
Emerging Markets obl. 7,53 %
Virksomhedsobl. IG 4,83 %
Virksomhedsobl. HY 3,16 %
Alternativ inv. 4,89 %
Alternativ inv. 3,90 %
Øvr. aktiebaserede inv. foreninger 1,00 %
I alt 100,00 %

Omkostninger

Omkostninger

OmkostningerÅrlige omk.ÅOPIndirekte handelsomk.IndtrædelseUdtrædelse
Balanceret Akk1,46 %1,52 %0.09 %0,16 %0,16 %

Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Nøgletal

ISINDK0060749794
Standardafvigelse 1 år6,09
Standardafvigelse 3 år-
Fondskode6074979
Sharpe Ratio (3 år)-
Indre værdi ultimo 2018101,74 DKK
Afkast i år (ultimo mdr.)6,66 %
Introduktionsdato14.11.2016
Skattekurs 19. maj 1993-
Benchmarkse benchmark
BørsnoteretJa
UdbyttebetalendeNej
Andelsklasse formue(mio)466 DKK
Stykstørrelse100
ValutaDKK
Generalforsamlingsdato04.04.2019
Udbytte (regnskab 2018)-
Forv. årlig omk.1,46 %
ÅOP1,52 %
Indirekte handelsomk.0.09 %
Antal værdipapirer i fonden56
InvesteringshorisontMin. 4 år
PorteføljemanagerA. Lorentzen & J. Hovmand-Olsen
Indre værdi juni 2019108,51