Globale EM-aktier akk.

Hvilke miljømæssige og/eller sociale karakteristika fremmes af dette finansielle produkt?

Afdelingens investeringer lever op til konventioner og normer formuleret i:

  • FN’s Global Compact
  • OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber
  • Menneskeretskonventioner, fx Den Europæiske Menneskeretskonvention
  • Arbejdstagerrettighedskonventioner, fx ILO’s konvention om arbejdstagerrettigheder
  • Miljøkonventioner, fx Paris-aftalen om reduktion af CO2-udledningen
  • Våbenrelaterede konventioner

Forhold vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse indgår i udvælgelsen af udstedelse fra enkelt-selskaber til og i sammensætningen af afdelingens investeringer.

Eksklusionsliste: Afdelingen har en engagementtilgang til selskaber, som har forbrudt sig mod internationale konventioner og normer. Det betyder, at i udgangspunktet søger man gennem dialog at påvirke selskaberne til at ændre adfærd fremfor at afhænde selskaberne. Afdelingen ekskluderer selskaber, som har forbrudt sig mod internationale konventioner og normer, hvor engagement med selskaberne ikke har resulteret i tilfredsstillende resultater.

Selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra:

  • Produktion af termisk kul
  • Produktion af oliesand
  • Produktion eller distribution af tobak

er ligeledes ekskluderet fra afdelingens investeringsunivers.

Aktivt ejerskab: Afdelingen bestræber sig på at påvirke selskaberne til at tage hensyn til forhold vedrørende bæredygtighed. Det sker ved aktivt ejerskab, som fx kan bestå i dialog med selskaberne eller ved afstemning ved generalforsamlinger, hvor spørgsmål vedrørende bæredygtighed er på dagsordenen.

 

Hvilke bæredygtighedsindikatorer benyttes til at måle om de miljømæssige eller sociale karakteristika, som fremmes af dette finansielle produkt, opnås?

Afdelingen har i første omgang valgt at have fokus på carbonintensitet og bæredygtighed. Det er således afdelingens målsætning at have en lavere carbonintensitet og højere bæredygtighed end afdelingens benchmark.

Carbonintensiteten måles som CO2-ækvivalenter af en udsteders emission målt ved Scope 1 og Scope 2 i forhold til omsætningen i de enkelte selskaber sammenvejet med porteføljevægtene i afdelingen.

Bæredygtigheden måles ved selskabernes ESG-score sammenvejet med porteføljevægtene i afdelingen.

EU-Taksonomien opstiller et princip om "ikke at gøre væsentlig skade", hvorefter investeringer tilpasset EU-Taksonomien ikke i væsentlig grad må skade målsætningerne formuleret i EU-Taksonomien-målsætningerne og er ledsaget af specifikke EU-kriterier. Princippet om ”ikke at gøre væsentlig skade” finder kun anvendelse på de investeringer, der ligger til grund for det finansielle produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

De investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Alle andre bæredygtige investeringer må heller ikke i væsentlig grad skade miljømæssige eller sociale mål.

Hvordan er referencebenchmarket løbende afstemt med hver af de miljømæssige eller sociale egenskaber, der fremmes af det finansielle produkt?

Afdelingens benchmark er et bredt indeks. Der er derfor ikke fuld overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika. Benchmark inddrager ikke betragtninger vedrørende miljømæssige og/eller sociale forhold, men det er en del af investeringsprocessen.


Hvordan sikres løbende, at investeringsstrategien tilpasses indeksets metodologi?

Der er løbende fokus på ændringer i indekset som følge af periodiske rebalanceringer og udskiftning af selskaber i indekset.


Hvordan adskiller det valgte indeks sig fra et bredt markedsindeks?

Der er ingen forskel, da det er et bredt markedsindeks.


Hvor kan man finde en beskrivelse af beregningen af det valgte indeks?

For en nærmere beskrivelse af MSCI Emerging + Frontier Markets Index henvises til MSCI. Metoden til beregning af benchmark kan findes på denne adresse:
https://www.msci.com/index-methodology