Læsetid: 5,3 minutter

Om udbytte og afkast

Investering handler om at få dine penge til at blive til flere. Men hvordan ved du, hvad du har tjent på din investering? Hvornår kan du sætte to streger under resultatet? Her er afkast og udbytte to begreber, der er gode at have styr på.

Det vigtigste element i forhold til investeringer er afkastet. En fonds afkast giver et billede af, hvordan fonden har klaret sig. Dit samlede afkast er lig med kursændringerne på dine beviser + det eventuelt udbetalte udbytte. Udbyttet bliver normalt udbetalt en gang årligt. Det er vigtigt at vide, at udbyttet ikke fortæller noget om afkastet – og omvendt. Det kontante udbytte er derfor heller ikke et udtryk for, hvordan det er gået med dine investeringer.

Afkastet fortæller, hvor god en investering har været

Det er fondens afkast, der fortæller, hvor god en investering i Sydinvest har været. Afkastet viser, hvad fondens investeringer – når foreningens omkostninger er fratrukket – totalt set har kastet af sig i kroner og øre. Afkastet er derfor det mest interessante, når vi taler om, hvor god investeringen har været. 

Et afkast kan både være positivt og negativt. Afkastet er som sådan resultatet af din investering. Det kan bestå af både de kursændringer, som du vil opleve på dine beviser, mens du ejer dem, og de udbytter, som du får indbetalt på din konto, hvis du har investeret i udbyttebetalende fonde. På sydinvest.dk kan du se, hvad investeringerne i fondene er blevet til over forskellige perioder. Det er vigtigt at vide, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Sammenligneligt afkast

For at sikre, at afkastet kan sammenlignes på tværs af foreninger og i forhold til sammenligningsindeks, har investeringsforeningerne vedtaget en standardmetode til beregning af afkast i investeringsforeninger. Formlen er således:

Årets afkast i procent =

((Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning)/(indre værdi primo året) - 1) x 100.

Geninvesteret udlodning opgøres således:

Udlodning x indre værdi ultimo året/indre værdi umiddelbart efter udlodning.

Kilde: Investering Danmark

Sådan beregner vi afkastet

Når vi beregner afkastet i en fond, tager vi udgangspunkt i fondens officielle indre værdi. Fondens afkast er forskellen i indre værdi i en given periode. Den indre værdi er et udtryk for den regnskabsmæssige værdi af ét investeringsbevis i fonden, og det bliver beregnet flere gange dagligt. Hvis der er udbetalt udbytte i en fond, beregner vi afkastet ved at forudsætte, at udbyttet er blevet genplaceret i den samme fond dagen efter udbetalingen.

Udbytte – den del af afkastet, der bliver udbetalt til medlemmerne

Udbyttebetalende fonde i Sydinvest skal i henhold til lovgivningen udbetale en del af årets resultat i udbytte (et antal kroner pr. bevis) til medlemmerne. Dette sker én gang om året. Regnskaberne skal godkendes af generalforsamlingen.

Når vi udbetaler udbyttet, afspejler det sig også i den indre værdi, som derfor falder. Typisk vil kursen på beviset, såfremt alt andet er uforandret, falde med værdien af udbyttebetalingen.

Årsagen til dette er egentlig meget enkel. Man kan tænke på Sydinvest som en stor pengetank, der er fyldt med en vis mængde værdier. Når markederne går godt, stiger værdierne i pengetanken, og når markederne går skidt, svinder de ind igen. Når der udbetales udbytte, bliver der billedligt talt taget en del af pengetankens værdier, som gives til investorerne. Det vil sige, at investorerne får flere penge på kontoen, mens formuen i pengetanken bliver lidt mindre. Eftersom kursen afspejler formuen i pengetanken, vil kursen falde.

Regler i skattelovgivningen afgør, hvor stor en del af fondens afkast der udbetales som udbytte. Investeringsforeningerne kan altså ikke selv bestemme, om – og hvor meget – de vil udbetale i udbytte. Derudover kan der være yderligere bestemmelser i vedtægterne om den enkelte fonds udbyttepolitik. Se på sydinvest.dk og i Sydinvests skattefolder, hvilke afkastkomponenter fondene skal udbetale som udbytte. Hvis fonden er udbyttebetalende, skal fonden ifølge skattelovgivningen som minimum udlodde alt, hvad der er skattepligtigt afkast i fonden.

 

Afkastkomponenter i fonden

  • Renteindtægter
  • Nettokursgevinster/-tab ved salg af danske obligationer
  • Nettokursgevinster/-tab ved salg af udenlandske obligationer
  • Nettokursgevinster/-tab ved salg af valuta
  • Nettokursgevinster/-tab ved salg af afledte finansielle instrumenter
  • Udbytte af aktier
  • Nettokursgevinster/-tab ved salg af aktier
  • Urealiserede nettokursgevinster/-tab ved aktier og obligationer

Vigtigt vedr. geninvestering og skattefri beholdning

Personer, der den 31. december 2005 havde en skattefri beholdning i aktiebaserede investeringsforeninger, skal være opmærksomme på, at det som udgangspunkt ikke er fordelagtigt at indgå geninvesteringsaftaler for beviser i den skattefrie beholdning.

Figur: Indre værdi for Sydinvest HøjrenteLande

Grafen viser, hvordan kursen på investeringsbeviser falder, efter der er udbetalt udbytte. Investeringsbeviset vil typisk falde i kurs svarende til det beløb, som er udbetalt.

ET EKSEMPEL

En fond, der har haft et højt afkast, kan godt udbetale et lille udbytte, og omvendt kan det også ske, at der bliver udbetalt udbytte i en fond, som kun har haft et mindre eller måske et negativt resultat. Størrelsen af udbyttet fortæller altså intet om, hvor meget man har tjent på sin investering.

Sydinvest HøjrenteLande

År Afkast Udbytte (kr. pr. bevis)
2015 -2,94 % 5,40
2016 9,00 % 4,80
2017 8,39 % 14,30
Gennemsnitlig pr. år (pr. 1/1-2018) 4,64 % 8,17