Læsetid: 9 minutter

Hvad koster det at investere i forening?

Ved opsparing i obligationer og aktier løber der omkostninger på til køb, salg og pleje af investeringerne. Det gælder både for Sydinvest og for den private investor, som selv vælger sine aktier og obligationer.

Der er i høj grad fokus på omkostningerne, og alle investeringsforeninger bestræber sig på at holde omkostningerne så lave som muligt – for jo lavere omkostninger, des højere afkast – og jo højere afkast, des bedre konkurrenceevne.

Intet i verden er desværre gratis. I Sydinvest køber og sælger vi værdipapirer med det formål at pleje medlemmernes formue bedst muligt. Da vi handler store beløb ad gangen, forsøger vi at få så gode handelsvilkår som muligt, men i sidste ende er der alligevel omkostninger forbundet med at spare op i en investeringsforening. Det skal man huske at tage med i sine overvejelser, inden man køber sine investeringsbeviser.

Ud over omkostningerne i Sydinvest vil du som investor også skulle betale et gebyr til VP Securities (Værdipapircentralen) og kurtage til et pengeinstitut eller et handelssted, når du køber eller sælger investeringsbeviser. Kurtagens størrelse er afhængig af, hvor og hvordan du handler.

To principper

Overordnet set kan man sige, at omkostningerne bliver beregnet på baggrund af to forskellige principper. På den ene side har vi de løbende omkostninger, hvor princippet er, at medlemmerne i fællesskab betaler for den daglige drift af foreningen. På den anden side har vi de omkostninger, der er, når man køber eller sælger investeringsbeviserne. Hovedtanken bag dette princip er at holde investorerne i foreningen skadesløse for de udgifter, der er, når andre investorer køber og sælger investeringsbeviser.

Omkostninger, som medlemmerne betaler løbende

Når du har købt dine investeringsbeviser, plejer investeringsforeningen din investering. For denne service betaler investorerne de løbende omkostninger, der er ved at drive en investeringsforening. Vi deler udgiften op i administrationsomkostninger og foreningens handelsomkostninger.

Foreningens administrations- og handelsomkostninger er ikke omkostninger, du som sådan ser, da de løbende trækkes fra i afkastet. Når du får oplyst årets afkast, er de løbende omkostninger allerede trukket fra i kursen.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger er omkostninger til lønninger, it, husleje, medlemsinformation, markedsføring, VP-gebyr, depotgebyr og formidlingsprovision m.m. Alle de nævnte omkostninger fremgår af de enkelte fondes regnskaber, som du kan se i foreningens hel- og halvårsrapport.

Handelsomkostninger
Handelsomkostninger dækker foreningens udgifter ved at handle værdipapirer. Det er kun handelsomkostninger ved den løbende drift, der indgår. Handelsomkostninger ved foreningens køb eller salg af værdipapirer, når investorer indtræder eller forlader foreningen, indgår ikke.

Medlemmernes omkostninger ved køb og salg af investeringsbeviser

Det er bestemt i investeringsforeningsloven, at de investorer, der er i en børsnoteret forening, ikke skal betale de omkostninger, der er forbundet med andre investorers køb og salg af beviser. Derfor gælder det for børsnoterede investeringsforeninger, at der er et emissionstillæg ved køb og et indløsningsfradrag ved salg af investeringsbeviser.

Emissionstillæg
Når der er købere af beviser, får vi flere penge ind i fonden. Det betyder, at vi skal købe flere værdipapirer til fonden. Udgifterne hertil bliver dækket af køberne af beviserne, ved at de betaler en kurs, der ligger lidt over indre værdi (den regnskabsmæssige værdi). Dette tillæg hedder et emissionstillæg.

Emissionstillægget for de forskellige fonde kan ses i Sydinvests tegningsprospekt. Emissionstillægget varierer fra fond til fond og dækker de nødvendige omkostninger i forbindelse med emissionen, herunder omkostninger ved køb af værdipapirer.

Indløsningsfradrag
Når der er sælgere af beviser, skal vi i investeringsforeningen sælge værdipapirer for at kunne tilbagebetale pengene for beviserne. De omkostninger, der er ved salget af værdipapirerne, bliver dækket af de investorer, der ønsker at sælge. Det sker ved at trække et indløsningsfradrag fra i den indre værdi – og dermed salgskursen. Indløsningsomkostningerne er de omkostninger, som foreningen har, når den skal tilbagekøbe investeringsbeviser i en fond.

Indløsningsomkostningerne dækker foreningens udgifter til omkostninger ved salg af værdipapirer for at udbetale penge til de investorer, der sælger investeringsbeviser. Satserne for de enkelte fonde kan du se i foreningens tegningsprospekt.

Tegningsprospekt

Et formelt, lovpåkrævet dokument, der giver en beskrivelse af investeringsforeningen, de enkelte fonde i foreningen og fx gældende juridiske forhold. Prospektet skal løbende ajourføres, så det til enhver tid giver et retvisende billede af foreningen.

Indre værdi

Den indre værdi er den regnskabsmæssige værdi af et bevis i en forening. Den beregnes ved at dividere fondens samlede formue med antallet af udstedte beviser. Den indre værdi bliver beregnet flere gange dagligt.

ÅOP – samler alle omkostninger under ét

For at give investorerne mulighed for at vurdere, hvad alle disse omkostninger samlet kan betyde, har investeringsforeningsbranchen sammen med Finanstilsynet og Forbrugerrådet defineret et nøgletal, der kaldes Årlig Omkostning i Procent (ÅOP). Tallet viser, hvad en investor maksimalt kan komme til at betale i gennemsnit om året ved en investering, hvor investeringsbeviset købes og beholdes i 7 år.

ÅOP har alle omkostningerne med:
• Administrationsomkostninger
• Foreningernes handelsomkostninger
• Investors handelsomkostninger i form af maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag.

Styrken ved nøgletallet er også, at det er nemt for investorerne at sammenligne omkostningerne på tværs af foreningerne. Nøgletallet er baseret på visse standardiserede forudsætninger. ÅOP er således ikke en individuel omkostningsberegning for den enkelte investor.

Forbedret ÅOP
De indirekte handelsomkostninger er de omkostninger, som opstår, når der er en forskel mellem købs- og salgsprisen på de værdipapirer, som fonden køber og sælger i forbindelse med formueplejen. Det tal, der vises sammen med ÅOP, er de forventede indirekte handelsomkostninger ved den løbende drift i fonden i løbet af et år. De indirekte handelsomkostninger vises i procent af formuen.

Dyre og billige afdelinger

Nogle fonde i Sydinvest er dyrere end andre fonde. Jo mere risikofyldt og kompliceret et investeringsområde er, desto større er udgifterne til rådgivning og til pleje af formuen.

Sydinvest Korte Obligationer, der investerer i korte danske obligationer, har som ventet de laveste omkostninger. Sydinvest Latinamerika, som har et investeringsområde, der dækker mange lande, brancher og valutaer med høj risiko, er en af de dyre fonde.

Marketmaker

En marketmaker er en finansiel institution, fx et pengeinstitut, som skaber et marked for et værdipapir. Marketmakeren forpligter sig således til løbende at stille købs- og salgskurser i værdipapiret og tage en beholdning af værdipapiret, hvis man ikke kan finde en køber i markedet til de aktuelle kurser.

Prisen på investeringsbeviser

Prisen – eller købs- og salgskursen – på investeringsbeviser bliver bestemt ud fra den beregnede indre værdi i fonden.

Hvis vi bruger Sydinvest HøjrenteLande som eksempel og siger, at den indre værdi er opgjort til 100 kr. pr. bevis, vil Sydinvest eksempelvis sætte følgende priser:

Foreningens salgspris:
100,00 kr. + 0,50 % (emissionstillæg) = 100,50

Foreningens købspris:
100,00 kr. ÷ 0,50 % (indløsningsfradrag) = 99,50 kr.

Umiddelbart er der ret stor forskel på købs- og salgsprisen, men i praksis sørger en marketmaker for at sætte handelspriser i markedet, hvor forskellen mellem købs- og salgspriser er meget mindre.

Figur: Kursinterval i forhold til indre værdi

Tegningen viser, i hvilket interval kursen på et investeringsbevis kan ligge i forhold til indre værdi. Er der flere købere end sælgere, er fonden i emission, og handelskursen vil ligge mellem indre værdi og emissionskursen. Omvendt kan købskursen være lavere end indre værdi, hvis der er flest sælgere.