Coronavirussen satte dagsordenen i marts

Visninger: 1335 Dato: 06. apr. 2020 kl. 13:20

Covid-19 bredte sig i marts og blev et globalt fænomen der fik store konsekvenser for de finansielle markeder. Læs mere i denne månedskommentar af fondsdirektør Niels Skovvart.

Aktiebørserne verden over præsterede massive kursfald. Obligationsrenterne steg de fleste steder med USA som den mest markante undtagelse. Euroen steg over for de fleste valutaer.

Oliepriserne er styrtdykket i en cocktail af mindsket efterspørgsel som følge af coronavirussen og manglende begrænsninger af udbud af olie fra landene bag OPEC+. I starten af marts ville Rusland ikke følge opfordringerne fra Saudi-Arabien til at begrænse olieproduktionen i lyset af den lavere efterspørgsel som følge af coronavirussen. Argumentet fra Rusland var, at et mindre udbud af olie ville gavne amerikanernes produktion af skiferolie. Et øget udbud af olie og dermed lavere oliepriser ville kunne presse denne del af olieudbuddet af markedet.

Der er gennemført mange tiltag for at afbøde de ekstremt negative virkninger af coronavirussen. Regeringerne i flere lande har iværksat meget store finanspolitiske hjælpepakker, og centralbankerne har nedsat deres styringsrenter samt iværksat store opkøbsprogrammer i obligationsmarkederne. 

I flere og flere lande i Europa er der målt på antal nye tilfælde og døde per dag tegn på, at vi er ovre det værste. Det er imidlertid ikke tilfældet i Storbritannien og USA, så man må forberede sig på, at der vil gå noget tid, før krisen klinger af på globalt plan.

Eskaleringen af coronakrisen har ført til øget recessionsfrygt og risikoaversion. 

Internationale obligationer
Der har været store udsving i de internationale statsrenter i marts, men samlet set var der tale om et mindre fald. I Japan og Europa har der været tale om rentestigninger med Storbritannien og Norge som undtagelser. Rentestigningerne har været størst i Italien og Spanien. At de internationale renter trods alt er faldet, skyldes et markant rentefald i USA. I USA faldt den ti-årige rente på statsobligationer med 0,48 %-point til 0,67 %. Renterne på obligationer med kortere løbetider faldt endnu mere.

Valutaerne er generelt blevet svækkede over for euroen. Dog er japanske yen og schweizerfrancen blevet styrket en smule. Den amerikanske dollar er stort set uforandret i marts over for kronen. Britiske pund, norske kroner og mexicanske pesos er svækket med henholdsvis ca. 3 %, 10 % og 17 %.  

Afdeling International har med et afkast på -0,74 % klaret sig en dårligere end sit benchmark i marts. Valutarisk har afdelingen tjent på overvægten i japanske yen, men især tabt på overvægt i norske kroner og mexicanske pesos. 

Udviklingen i internationale statsrenter

Danske obligationer
De danske statsrenter har været stigende over hele rentekurven i marts. Flugten fra kreditobligationer har også ramt de danske realkreditobligationer, som ellers har nydt godt af udenlandske investorers efterspørgsel i de senere år. Udsigten til negativ vækst og stigende arbejdsløshed har ført til bekymringer om sikkerheden i de danske realkreditobligationer og dermed til tilbagesalg. 

Afdelingerne med danske obligationer har derfor klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks, idet de alle har en markant overvægt i danske realkreditobligationer, hvor benchmarks udelukkende består af statsobligationer. 

Virksomhedsobligationer
Den øgede recessionsfrygt og risikoaversion har bevirket, at renterne på virksomhedsobligationer er steget voldsomt i marts. Renterne på High Yield-obligationer, HY, er steget mest, da defaultraterne må antages at stige her. Rentestigningen på Investment Grade-obligationer, IG, er også til at få øje på.  

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -7,23 %, hvilket var på niveau med benchmark.

Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på -16,23 %, hvilket var noget dårligere end benchmarkafkastet. 

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 3,15 116 bp 84 bp
High Yield 7,00 329 bp 368 bp
US 10Y Treasury 0,67 -48 bp

-125 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Obligationerne fra højrentelandene blev også hårdt ramt i marts. Recession og øget risikoaversion blev toppet med mere end en halvering af oliepriserne i marts. Rentespændet til tilsvarende amerikanske statsobligationer blev udvidet med næsten 2,5 %-point. De amerikanske renter er faldet ganske betydeligt i marts, så renterne er nu oppe på 7 % inden hedgeomkostninger. Renterne på obligationer udstedt i lokal valuta steg med 0,41 %-point til 5,36 %.  

I hård valuta har de største og meget dramatiske rentestigninger været at finde i lande som Venezuela, Zambia og Libanon, hvor afkastene lå på -40 til -35 % i marts. Et fåtal af lande oplevede rentefald og dermed positive afkast. Her kan nævnes Mozambique, Litauen og Polen. I lokal valuta har Chile, Rumænien og Polen givet de højeste, men dog ikke positive afkast. Obligationer fra Sydafrika, Colombia og Mexico har givet de laveste afkast i marts. 

Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene. 


Kilde: Datastream

I marts har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på -14,05 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på -11,11 %.

HøjrenteLande Valuta har klaret sig bedre end sit benchmark, da denne afdeling har en lavere rentefølsomhed end sit benchmark, hvorimod HøjrenteLande Lokal Valuta har klaret sig dårligere end benchmark. Derimod har de andre afdelinger klaret sig tæt på benchmark i marts. 

Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring 41 bp 14 bp
Afkast (%) i lokal valuta -2,46 -1,05
Valutaafkast (%) -8,87 -12,46
Samlet afkast (%) -11,11 -13,38

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
Nøgletallene har ligesom været sat ud af spil i marts, idet de for en stor dels vedkommende afspejler historien, og alle ved, at udviklingen forud for coronakrisen ikke umiddelbart kan forlænges. I stedet har man søgt at prise recession og øget risikoaversion ind i aktiemarkederne. 

De europæiske aktier er kommet svagest ud i denne proces efterfulgt af de amerikanske, hvorimod de japanske aktier er kommet mere nådigt gennem marts. Især de italienske og spanske aktiemarkeder, hvor coronavirussen har haft et af sine mere faste greb, har været hårdt ramt med kursfald på ca. 22 %, men også de tyske aktier har måttet holde for med et kursfald på knap 17 %. 

Sektorafkast på globalt plan i marts (angivet i euro)

Alle sektorer har givet negative afkast i marts Health Care, Stabilt Forbrug og It har klaret sig bedst. I den modsatte ende af afkastspektret befinder sig Energi, Finans og Fast Ejendom.

I Skandinavien klarede de danske efterfulgt af de finske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Coloplast (+9,0 %), Chr. Hansen (+5,8 %) og Novo (+4,8 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt bankerne og William Demant med kursfald på 27-28 %. Norge var det svageste marked som følge af de markante fald i olieprisen.  

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i marts, målt i kr.


Kilde: Datastream

Afdelingerne Danmark og Tyskland har begge gjort det dårligere end deres respektive benchmarks.. 

Udsigt til en periode med negativ vækst var ikke positivt nyt for valueaktierne, så de fortsatte på regionalt og globalt plan med at klare sig dårligere end vækstaktierne. I det nuværende makroøkonomiske miljø har de store selskaber haft en fordel i forhold til de små og mellemstore selskaber.

Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark. 

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i marts.


Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets var endnu hårdere ramt end aktierne fra de modne markeder i marts. Udfordringerne her er større med udsigt til lavere global vækst og kraftigt faldende oliepriser er større her end på de modne markeder på trods af, at de kinesiske aktier klarede sig ganske pænt i en relativ sammenhæng.

Kina synes at have styr på coronavirussen og har starten produktionen i landet igen. Udover Kina har lande, som i høj grad er afhængige af udviklingen i Kina som Sydkorea og Taiwan nydt godt af denne udvikling. Derimod har aktier fra lande som Thailand og Filippinerne, som er meget afhængige af turismen oplevet store kursfald i marts. Aktierne fra Indien er ligeledes faldet meget i kurs. Det kan tilskrives den høje prisfastsættelse af indiske aktier, og at landet ikke har de samme finanspolitiske muligheder som mange andre lande. 

Brasilien, Mexico og Rusland blev hårdt ramt af de faldende oliepriser. I Latinamerika har flere lande heller ikke i samme grad som i store dele af resten af verden sat ind over for inddæmme udbredelsen af coronavirussen. I både Brasilien og Mexico har præsidenterne underspillet farligheden af coronavirussen. Både Mexico og Brasilien er meget afhængige af den globale vækst. Mexico er yderligere i særlig grad afhængig af væksten i USA, som må antages at blive betydeligt lavere end tidligere antaget. 

Centralbankerne i både Brasilien og Mexico har nedsat deres styringsrenter for at støtte de svækkede økonomier.  

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i marts, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark. 

Udsigter
Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som vi publicerer på hjemmesiden i starten af april. 

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Tilbage