04. jun. 2020 kl. 15:30
4655 visninger

Den gode stemning fortsatte i maj

De gode takter fra april fortsatte i maj på de finansielle markeder.

Årsagen hertil skal findes i, at flere lande er i færd med at genåbne deres økonomier, og at store genopretningsplaner er sat i værk. På europæisk plan har EU-kommissionen fremlagt en stimuluspakke på 750 mia. euro, som skal hjælpe med at afbøde det økonomiske chok, som coronavirussen ellers ville forårsage. Det er især de sydeuropæiske lande, som nyder godt af den store hjælpepakke. Det har kunnet aflæses i en positiv udvikling på obligations- og aktiemarkederne i Italien og Spanien. 

Optimismen rakte ikke til de Fjernøsten, hvor aktiemarkederne var negativt påvirket af, at Kina har vedtaget en kontroversiel national sikkerhedslov, som lægger op til, at kinesiske sikkerhedsorganer kan operere i Hongkong. Det har ført til protester og demonstrationer i Hongkong. Spændingerne mellem USA og Kina er blevet forstærket.  

Nøgletallene er fortsat svage, men i aftagende grad, hvilket kan tolkes som en mild form for optimisme. Stigende oliepriser kan i samme ombæring tages til udtryk for, at forventningerne til den fremtidige vækst er stigende. Oliepriserne steg ca. 125 % i maj. 

Internationale obligationer
De internationale statsrenter er steget en smule i Japan og i Nordeuropa, mens de er faldet markant i Sydeuropa. De amerikanske statsrenter har været nogenlunde uforandrede i maj. Den amerikanske dollar og den japanske yen er blevet svækket over for kronen, hvorimod en række af valutaerne fra Emerging Markets med den mexicanske pesos helt i front og de skandinaviske valutaer er blevet styrket over for kronen. 
Afdeling International har med et afkast på -1,12 % klaret sig bedre end sit benchmark i maj. Valutarisk har overvægten i mexicanske pesos og en lavere rentefølsomhed i afdelingen end i benchmark haft en gunstig indflydelse på det relative afkast  afdelingen. 

Danske obligationer
De danske statsrenter har været svagt stigende over hele rentekurven i maj. Realkreditobligationer har klaret sig relativt bedre end statsobligationerne.
Afdelingerne med danske obligationer har klaret sig bedre end deres respektive benchmarks. Det skyldes overvægten i realkreditobligationer.  

Virksomhedsobligationer
Den øgede tiltro til fremtiden og risikovillighed har bevirket, at renterne på High Yield-obligationer, HY, og på Investment Grade-obligationer, IG, er faldet ganske pænt i maj. 

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 0,70 %, hvilket var dårligere end afkast på benchmark.  Virksomhedsobligationer HY og HY Akk. gav afkast på ca. 3 %, hvilket var på niveau end benchmarkafkastet. 

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,17 -23 bp -14 bp
High Yield 5,14 -61 bp 181 bp
US 10Y Treasury 0,63 -1 bp

-129 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
De kraftigt stigende oliepriser og øget appetit på risiko gav god inspiration til obligationerne fra højrentelandene. Både renter og rentespænd til sammenlignelige amerikanske statsobligationer var faldende. Bedst gik det for afdeling HøjrenteLande, som gav et afkast på 7,01 % i maj. 

I maj har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 5,92 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 3,47 %.

Alle afdelingerne med obligationer fra højrentelandene på nær HøjrenteLande Valuta har gjort det bedre end deres respektive benchmarks. I sidstnævntes tilfælde skyldes det, at rentefølsomheden er noget lavere end i benchmark, hvorfor den underperformer i perioder med rentefald. 

De modne aktiemarkeder
Aktier har været hårdt ramt af coronakrisen, men kunne i maj fortsætte den stærke performance i april, om end ikke med helt samme styrke. Det skyldes det faldende antal nye konstaterede tilfælde med coronavirus i Europa, USA og Kina samt den gradvise genåbning af økonomierne. Hertil kommer de store fiskale stimulipakker og bedring af nøgletallene i Kina, hvor centralbankens lånerente bl.a. er blevet sænket med 0,2 %-point. I USA har regnskaberne for 1. kvartal desuden været bedre end frygtet 

Japanske aktier klarede sig bedst blandt de store toneangivende markeder målt i lokal valuta. I Japan overvejer man endnu en hjælpepakke for at modvirke de negative konsekvenser af coronakrisen. Den vil være i størrelsesordenen 100 trillioner yen. 

I Europa viste det tyske aktiemarked endnu større styrke end det japanske. Det er sket på trods af, at det tyske BNP annualiseret faldt med 2,2 % i 1. kvartal, hvilket var det største fald siden 1. kvartal 2009. Industriordrer og bilsalget var kraftigt faldende i Tyskland og generelt i Europa. EU-kommissionen forventer, at BNP i Eurozonen falder med 7,7 % i 2020, og at den offentlige gæld i forhold til BNP vil stige fra 86 % til 103 %. 

Den tyske forfatningsdomstol har givet Den Europæiske Centralbank en frist på tre måneder til at retfærdiggøre sit store opkøb af obligationer i markedet. På den positive side er der en vis bedring af spore i de økonomiske nøgletal for Tyskland og Eurozonen. PMI for fremstillingsindustrien er steget fra 34,5 til 36,8 i Tyskland og fra 33,4 til 39,5 i Eurozonen. 

I Skandinavien klarede de finske efterfulgt af de svenske og danske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Genmab (+25,8 %) og Vestas (+16,7 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt AP Møller-Mærsk-selskaberne (-3 %) og Novo Nordisk (+0,5 %). Norge var det svageste marked i Skandinavien på trods af de stigende oliepriser.  

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i maj, målt i kr.


Kilde: Datastream

Afdelingerne Danmark og Tyskland har begge gjort det bedre end deres respektive benchmarks. Afdeling Tyskland har i maj nedbragt sit  investeringsniveau fra 94 % til 90 %. 

På sektorniveau har aktier inden for cyklisk forbrug og it gjort det bedst, hvor de mere defensive sektorer ikke helt har kunnet følge med. Det forklarer, hvorfor valueaktier har haft det svært i forhold til vækstaktier i maj. Til gengæld har de små og mellemstore aktier klaret sig bedre end de store aktier. Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark. 

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i maj.


Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets har givet et lille negativt afkast i maj. Det dækker over store kursstigninger i Latinamerika, men et negativt bidrag fra Fjernøsten, hvor Kina, Taiwan og Indien især har bidraget negativt. Latinamerika var positivt påvirket af stigende råvarepriser. Det var også tilfældet i Rusland, som steg næsten 7 % målt i danske kroner. Her spiller udviklingen i oliepriserne en stor rolle for udviklingen på aktiemarkedet. 

Den brasilianske centralbank nedsatte sin styringsrente med 0,75 %-point til 3 %, og i Mexico blev styringsrenten nedsat med 0,5 %-point til 5,5 %. Begge centralbanker signalerede samtidig, at der var udsigt til yderligere lempelser af pengepolitikken. 

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i maj, målt i kr.


Kilde: Datastream

Fjernøsten har især været påvirket af, at den kinesiske folkekongres har godkendt en omstridt sikkerhedslov for Hongkong, der potentielt kan undergrave Hongkongs status som et internationalt finanscentrum. Det har ført til protester og demonstrationer i Hongkong. Aktierne i Hongkong har været særligt hårdt ramt med et kursfald på 9,8 % målt i danske kroner, men aktierne i Kina og Taiwan har også præsteret negative afkast. Det har også været tilfældet i Indien, hvor faldet må tilskrives den strenge og omfattende nedlukning af samfundet som følge af coronakrisen og manglen på initiativer fra regeringens side, som på kort sigt kan påvirke den indiske økonomi i en positiv retning. 

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle på nær Globale EM-aktier klaret sig på bedre end på niveau med deres respektive benchmark. 

Udsigter
April og maj har vist, at centralbanker og politikere er villige til at gå endog meget langt for at understøtte økonomierne. Det er blevet fyrsteligt honoreret af de finansielle markeder. Det er vanskeligt at vurdere, om de finansielle markeder har overhalet den faktiske udvikling, som vi kommer til at se. På den positive front så vil mange ledende indikatorer pege på fremgang efter recessionen i 1. og 2. kvartal, folk vil komme i arbejde igen. Det vil kunne understøtte aktiemarkederne et stykke tid endnu. 

Man må imidlertid ikke være blind for de store usikkerhedsmomenter, som hviler over markederne. De fleste virksomheder har suspenderet deres forventninger til den kommende indtjening på kort sigt, så her famler investorerne sig frem i blinde og forlader sig på, at meget af det tabte hidtil i år vil blive tjent ind på et senere tidspunkt. Med de meget lave renter, så betyder det ikke så meget, at indtjeningen ligger i fremtiden frem for i dag. 

Det største usikkerhedsmoment, som kan ændre den aktuelt gode stemning på en studs, er, om vi får en ny bølge af coronaudbrud. Det har man set de første eksempler på. Herudover kan de stigende spændinger mellem USA og Kina bekymre, ligesom at udfaldet af det amerikanske præsidentvalg til november kan blive negativt modtaget af markederne. 

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,8
Baseret på 4 anmeldelser

Mest læste artikler

16. apr. 2021 kl. 13:58

Video: God start på året

Video: God start på året
21. maj. 2021 kl. 08:00

Investér i ny dansk aktiefond

Investér i ny dansk aktiefond
15. apr. 2021 kl. 12:44

Højrentelande presset af rentestigninger i USA

Højrentelande presset af rentestigninger i USA
31. maj. 2021 kl. 15:07

Solide kinesiske nøgletal

Solide kinesiske nøgletal
10. jun. 2021 kl. 08:42

”Kun få markeder kan følge med det danske”

”Kun få markeder kan følge med det danske”
26. maj. 2021 kl. 10:59

Toneangivende indeks fylder 125 år

Toneangivende indeks fylder 125 år