Ekstraordinær generalforsamling

Visninger: 797 Dato: 27. jul. 2015 kl. 08:00

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, tirsdag den 18. august 2015 kl. 13.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

Forslag fremsat af bestyrelsen:

 1. Afdeling HøjrenteLande Long/Short Akkumulerende KL ændrer i vedtægterne navn til ”Højrente-Lande Korte Obligationer Akkumulerende KL”. Samtidig ændres vedtægternes beskrivelse af, hvad afdelingen kan investere i således, at
  ”… Afdelingen investerer i obligationer i udenlandsk valuta fra internationale obligationsmarkeder …”
  erstattes med
  ”… Afdelingen investerer i obligationer denomineret i fremmed valuta fra internationale obligationsmarkeder …”
   
 2. Som ny § 25, stk. 2 i foreningens vedtægter indsættes:
  ”Årsrapporter og halvårsrapporter kan udarbejdes og aflægges på dansk eller engelsk i henhold til gældende love og bekendtgørelser.”
  Stk. 2, 3 og 4 bliver herefter stk. 3, 4 og 5.
   
 3. I vedtægternes beskrivelser af afdelingerne Globale EM-aktier KL og Globale EM-aktier Akkumulerende KL erstattes
  ”…investerer globalt i aktier i selskaber fra Emerging og Frontier Markets…”
  med
  ”…investerer globalt i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget til handel på et marked eller har deres hovedaktiviteter i Emerging eller Frontier Markets…”
   
 4. Vedtægternes beskrivelse af alle afdelingerne ændres, så de ikke kan investere i aktier udstedt af Sydinvest Administration A/S.
   
 5. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder, herunder Finanstilsynet, som betingelse for godkendelse af det vedtagne.
   
 6. Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har bestilt adgangskort efter forevisning af dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Adgangskort bliver fremsendt mellem tre og seks dage forud for generalforsamlingen.

Dagsorden og fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.


Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Sydinvest Administration A/S.


Aabenraa den 27. juli 2015

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest

Hans Lindum Møller, formand
 

Tilbage