En forrygende start på året

Visninger: 2216 Dato: 06. feb. 2019 kl. 14:40

Regnskabsaflæggelsen, Brexit og handelskonflikten vil definere den overordnede stemning på aktiemarkedet i februar.

Det er sjældent, at samtlige afdelinger i Sydinvest giver positive afkast i en måned, men det var ikke desto mindre tilfældet i januar. Investeringsmæssigt har vi med andre ord fået en forrygende start på året, og mismodet i slutningen af sidste år synes forsvundet som dug for solen. Udover, at starten på et nyt år ofte fører optimisme med sig, så er der en række forhold, som kan forklare den bedre stemning på de finansielle markeder.

Chefen for den amerikanske forbundsbank Jerome Powell har neddæmpet forventningerne til yderligere renteforhøjelser. Derudover har han signaleret, at tempoet i nedbringelsen af forbundsbankens obligationsbeholdning kan blive reduceret. Det var godt nyt for obligationsmarkedet.

De lysere renteudsigter er isoleret set godt for aktiemarkederne. I USA fik aktierne yderligere positive stimuli fra stærke tal for det amerikanske arbejdsmarked, udviklingen i forhandlingerne om handel mellem USA og Kina og en bedre end ventet start på regnskabssæsonen. Det smittede af på andre aktiemarkeder rundt omkring i verden.

Svagere økonomiske nøgletal som fx PMI-tallene i Europa, væksttallene fra Kina, svagere bilsalg i Europa og Kina, usikkerheden om Brexit, den delvise nedlukning af den offentlige sektor i USA, amerikanske anklager mod Huawei og Apples advarsler om svagere salg i begyndelsen af januar fik kun mindre og midlertidig effekt på aktiemarkederne.   

Internationale obligationer
Den internationale statsrenter faldt en smule i januar, og valutaerne blev i mindre omfang styrket over for danske kroner. De amerikanske statsrenter var svagt faldende i januar. Til gengæld faldt den ti-årige rente i Mexico med 0,25 %-point. Den mexicanske peso blev styrket med godt 3 % i januar.  

Afdeling International har med et afkast på 0,32 % klaret sig en lille smule dårligere end sit benchmark i januar. Afdelingen har tjent på sine valutapositioner, men tabt på en lavere varighed end benchmark.

Figur 1: Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har generelt været faldende på nær de helt korte i januar. Rentefaldene på danske realkreditobligationer har været større end på statsobligationerne.  

Figur 2: Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i % i januar.

Kilde: Datastream

De danske obligationsafdelinger har alle gjort det bedre end benchmark, idet de har haft en stor overvægt i realkreditobligationer.

Virksomhedsobligationer
Renterne på High Yield-obligationer, HY, og Investment Grade-obligationer, IG, faldt som følge af det generelle rentefald og øget risikovillighed. Rentefaldet var størst på HY.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 1,60 %, og Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 2,21 %. I begge tilfælde er afkastene tæt på benchmarkafkastene.

Tabel 2: Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 3,21 -0,20 % -0,20 %
High Yield 4,43 -0,42 % -0,42 %
US 10Y Treasury 2,64 -0,05 % -0,05 %

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Merrenterne i forhold til amerikanske stats-obligationer er i januar faldet ganske meget til niveauet medio november for obligationer fra højrentelandene udstedt i både hård og lokal valuta. Hertil kommer et mindre fald i de amerikanske statsrenter.

Figur 3: Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

I hård valuta har de største rentefald været at finde i lande som Venezuela, Zambia, Argentina og en række vestafrikanske lande. Obligationerne fra Venezuela skilte sig i særklasse ud med kursstigninger på mere end 40 % i januar hjulpet på vej af muligheden for et regimeskifte. I lokal valuta har Sydafrika, Tyrkiet, Argentina, Rusland og Brasilien været de største positive bidragsydere i en kombination af kursstigninger på obligationerne og styrkede valutaer.    

I januar har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 4,11 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 5,12 % bl.a. som følge af markant styrkede valutaer.

Afdelingerne, som investerer i obligationer fra højrentelande og har et benchmark, har alle klaret sig dårligere end disse.

Tabel 3: Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring (%)  -0,21 -0,21
Afkast (%) i lokal valuta 1,76 1,76
Valutaafkast (%) 3,30 3,30
Samlet afkast (%) 5,12 5,12

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder

Lavere obligationsrenter, mildere toner fra den amerikanske forbundsbank og en positiv tolkning af udviklingen i handelskonflikten mellem USA og Kina har haft en positiv indflydelse på aktiemarkederne. Amerikanske aktier har klaret sig bedre end europæiske og japanske aktier, bl.a. fordi de amerikanske selskaber har startet regnskabssæsonen bedre ud end forventet. Japanske aktier steg mindst blandt de store modne aktiemarkeder, idet aktierne her er tynget af en stærk yen. Vækstaktierne klarede sig en smule bedre end valueaktierne, eksempelvis steg Facebook og Netflix ca. 27 % i januar. De stigende oliepriser var positivt for energiaktierne. Energi var den sektor på globalt plan, som steg mest i januar efterfulgt af fast ejendom og industri.

Italienske aktier klarede sig bedst i Europa i januar, men de tyske aktier var også godt med, hvor der var tale om bredt funderede stigninger. Blandt de større selskaber klarede Continental, Daimler og Adidas sig bedst.  

I Skandinavien klarede de svenske efterfulgt af de finske aktier sig bedst. Især aktier som Volvo, Atlas Copco og Hennes & Mauritz gjorde det godt. De danske aktier klarede sig dårligst i Skandinavien, men selskaber som DSV, GN Store Nord og William Demant udviste pæne kursstigninger, hvorimod Genmab, Danske Bank og Novozymes trak i den modsatte retning. 

Figur 4: Afkast i % på de modne aktiemarkeder i januar, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne Tyskland og SCANDI har gjort det henholdsvis noget bedre og noget dårligere end deres respektive benchmarks. Afdeling Danmark har gjort det en smule dårligere end sit benchmark. Afdeling Tyskland har udover overvægte i selskaber som Jenoptik og Adidas nydt godt af afdelingens gearing. Investeringsniveauet lå ved årets indgang på 110 %, men er blevet reduceret en anelse i løbet af måneden til 109 %.

Figur 5: Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i januar.

Kilde: Datastream

På globalt og regionalt plan har de små og mellemstore selskaber klaret sig bedre end de store selskaber. Det har gavnet vore afdelinger som investerer efter princip om ligevægt og value. Sektorneutraliteten i afdelingerne har ligeledes været positivt for afdelingerne. Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmarks. Det er mest udtalt i USA og globalt, hvor selskabsudvælgelsen i USA har været en positiv faktor.

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets klarede sig en spids bedre end aktierne fra de modne markeder i januar. Fjernøsten var den svageste region, hvor især Indien og Taiwan trak ned. Indien har lidt under usikkerhed knyttet til forårets valg, hvor tilslutningen til præsident Modi har været vigende i meningsmålingerne. Som modsvar herpå forventes Modi-regeringen at tilbyde flere økonomiske goder frem mod valget.  

Væksten i Kina blev i 4. kvartal opgjort til 6,4 % på årsbasis, hvilket var en nedgang fra 6,5 % i 3. kvartal. Det var ikke overraskende, men svaghed i andre nøgletal vækker bekymring. Caixin PMI for Kina faldt fra 50,2 til 49,7. Det var det første fald i 19 måneder. Udenrigshandelen er vigende i Kina, og bilsalget faldt i december 13 % på årsbasis. Som modtræk til den svagere økonomi har den kinesiske centralbank sænket bankernes reservekrav ad to omgange med 0,5 %-point fra 14,5 % til 13,5 %. Der er forlydender om, at de kinesiske myndigheder er i færd med at forberede en stimulanspakke på 370 mia. USD, som inkluderer skattelempelser og investeringer i infrastruktur.

Latinamerika var den region, som gav det højeste afkast i januar. Brasilien gjorde det i særklasse bedst, men også Mexico bidrog til festen. Den nytiltrådte præsident Bolsonaro i Brasilien lovede skatte- og pensionsreformer samt mindskelse af statens størrelse. Dette samt rentefald og stigninger i olieprisen fyrede op under de brasilianske aktier. I Mexico har den nye præsident AMLO også luftet reformer. I dette tilfælde gælder det uddannelses- og energiområdet.  

Figur 6: Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i januar, målt i kr.

Kilde: Datastream

De russiske aktier nød godt af de stigende oliepriser.
Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks. Værst er det gået i Fjernøsten, BRIK og Globale EM-aktier, hvor overvægten i indiske aktier især har kostet.

Udsigter
Deadline for handelskonflikten mellem USA og Kina den 1. marts betyder, at der vil være megen fokus på udviklingen heri i februar. Udfaldet heraf vil definere den overordnede stemning på aktiemarkedet. Stemningsindikatorer som fx VIX er gået fra panik i december til mere normale niveauer i januar. Det stemmer mig godt overens med vores basisscenarie, som tilsiger, at recessionsfrygten er overgjort.

Den fortsatte udvikling i Brexit-forhandlingerne vil fortsat kunne inspirere de europæiske aktiemarkeder.

Endelig vil regnskabsaflæggelsen for 4. kvartal af 2018 fortsat være i fokus. Hvis de initiale takter kan fastholdes, burde den gode markedsstemning kunne fortsætte et stykke tid endnu. 

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 6. februar 2019.

Tilbage