11. aug. 2023 kl. 15:30
967 visninger

Fornuftige regnskaber bag fin udvikling på aktiemarkedet

Udviklingen på de finansielle markeder var fin i juli. De globale aktiemarkeder steg i kurs bl.a. understøttet af fornuftige halvårsregnskaber, som har levet op til forventningerne, samtidig med fornuftige forventninger til den fremtidige udvikling.

Især aktierne fra Emerging Markets havde en god måned, hvilket ikke mindst kan tilskrives udmeldinger fra myndighederne i Kina om yderligere stimulans af økonomien.

Derimod var udviklingen på obligationsmarkederne knap så entydig, men overvejende positiv. Verdens ledende centralbanker var igen på banen i juli. Den amerikanske forbundsbank og Den Europæiske Centralbank, ECB, forhøjede begge styringsrenterne med 0,25 %-point til de højeste niveauer i 22 år. Danmarks Nationalbank fulgte i hælene på ECB. Kerneinflationen er fortsat høj, hvorfor yderligere forhøjelser af styringsrenterne må forventes, selvom vi er tæt på rentetoppen i denne omgang. Disse bevægelser var helt i tråd med forventningerne.

Derimod bød Bank of Japan, BoJ, på en overraskelse. BoJ har i hele forløbet fastholdt en styringsrente på -0,1 % og har haft sit pengepolitiske fokus på de 10-årige statsrenter. Siden december sidste år har den 10-årige rente maksimalt måttet være 0,5 %, men ultimo juli har BoJ slækket på denne målsætning uden at være konkret. Markedet tolker nu, at den 10-årige rente nu maksimalt må stige til 1 %. Denne udmelding skabte lidt uro på det japanske obligations- og valutamarked.

Råvarepriserne var stigende i juli ført an af kraftigt stigende oliepriser i en kombination af stigende efterspørgsel kombineret med faldende udbud.

Internationale obligationer

Tolkningen af signalerne fra de ledende centralbanker fik generelt renterne på kortere løbende statsobligationer til at falde, idet tiden med forhøjelser af styringsrenterne er ved at rinde ud.

Renterne på statsobligationer med længere løbetider var uforandrede til svagt stigende. Det er bemærkelsesværdigt, at renten på de 10-årige statsobligationer i Japan med en rentestigning på 0,19 %-point til 0,65 % var blandt de mest stigende i juli. I USA steg de 10-årige statsobligationer med 0,14 %-point.

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Kilde: Datastream

Valutarisk udvikling

Valutamarkederne var forholdsvis stabile i juli. Norske kroner var med en styrkelse på 5 % over for euroen og dermed kronen blandt de stærkeste i juli. Styrkelsen kom oven på en markant højere oliepris. Den amerikanske dollar blev svækket med 0,8 %, og den japanske yen blev styrket med 0,6 %.

Danske obligationer

De danske korte statsrenter har været faldende i juli, hvorimod de 10-årige statsrenter steg en lille smule. De længere løbende realkreditobligationer klarede sig bedre end statsobligationer, hvorimod udviklingen var mere ensartet for de kortere løbende obligationer i juli.

Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i juli

Kilde: Datastream

Afdelingerne med mellemlange danske obligationer har klaret sig bedre end deres benchmark grundet overvægten i realkreditobligationer, som i dette segment har klaret sig bedre end statsobligationer. Korte Obligationer har klaret sig en smule bedre end sit benchmark.

Virksomhedsobligationer

De pengepolitiske perspektiver, som bliver tolket i retning af en blød landing for den globale økonomi, var positivt for virksomhedsobligationerne med faldende renter til følge. Renterne på Investment Grade-obligationer, IG, oplevede et begrænset fald som følge af de stabile til faldende renter på længere løbende obligationer. Renterne på High Yield-obligationer, HY, faldt en smule mere.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 1,19 %, hvilket var bedre end afkast på benchmark. Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 0,99 %, hvilket var en smule dårligere end afkast på benchmark.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 5,21 -7 bp 6 bp
High Yield 7,41 -12 bp -26 bp
US 10Y Treasury 3,95 14 bp 12 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Obligationerne fra højrentelandene havde god medvind fra oliepriserne, som steg næsten 15 % i juli, hvilket var medvirkende til faldende renter og rentespænd til sammenlignelige treasuries.

Landene i Sydamerika vurderer generelt, at de er lykkedes med at bekæmpe inflationen. Chile var det første land i Sydamerika, som kunne nedsætte sin styringsrente. Brasilien vil formentlig følge efter i løbet af de kommende par måneder.

Obligationer udstedt i hård valuta oplevede de største rentefald. Her blev rentespændet indsnævret med 0,35 %-point til 3,98 %-point. Ukraine var månedens højdespringer med et afkast på 28 %. Renterne på obligationer udstedt i lokal valuta faldt mere beskedent med 0,03 %-point. Hertil kom et positivt afkast fra valutaerne, som generelt blev styrket med 1 % over for euroen.

Udviklingen i renterne fra højrentelandene (Lokal Valuta: Orange - Hård Valuta: Blå)

Kilde: Datastream

I hård valuta har de største rentefald været at finde i lande som nævnt oven for i Ukraine efterfulgt af Libanon og Pakistan, mens Malaysia, Kuwait og Uruguay oplevede beskedne rentestigninger. I lokal valuta har Sydafrika, Colombia og Malaysia givet de højeste afkast, hvor Tyrkiet, Chile og Ungarn har bidraget med de største negative afkast.

I juli har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 1,73 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 1,89 %.

Alle HøjrenteLande-afdelingerne med undtagelse af HøjrenteLande Valuta har klaret sig bedre end deres respektive benchmarks. Sidstnævnte har en lavere rentefølsomhed end sit benchmark, hvorfor den ikke kan følge med sit benchmark i perioder med rentefald.

De modne aktiemarkeder

De modne aktiemarkeder steg 2,4 % målt i danske kroner i juli. Det kan i høj grad tilskrives markedets vurdering af den makroøkonomiske udvikling, hvor en voldsom afmatning nu er afblæst. De amerikanske aktier lå i front, hvor aktier som NVIDIA, Meta og Google steg knap 10 % i kurs. Drivkraften har været fornuftige regnskaber for halvåret, som generelt har levet op til forventningerne ledsaget af forholdsvis gode forventninger til den fremtidige udvikling.

Japanske aktier klarede sig dårligst blandt de store toneangivende markeder, men trods alt med et afkast på 2 % målt i kroner. Her spilller de nye pengepolitiske signaler, som førte højere renter med sig, en rolle.

I Europa, herunder i Tyskland, peger de ledende indikatorer i retning af yderligere afmatning. På trods af det havde markederne her en fornuftig måned.

I Skandinavien klarede aktierne sig i en international sammenhæng dårligt. De norske, understøttet af kraftigt stigende oliepriser, efterfulgt af de svenske aktier gjorde det bedst i juli. I Danmark var nogle af de store aktier som Novo og DSV udfordrede. Blandt de toneangivende aktier klarede AP Møller-Mærsk (+16,4 %) og Pandora (+11,4 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Ørsted (-8,3 %), Tryg (-8,1) og Carlsberg (-6,8 %). Finland var det svageste marked med bredt funderede kursfald.

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i juli, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Tyskland har klaret sig på niveau med sit benchmark. Afdelingen har fastholdt sin gearing på 0 i løbet af juli. Afdeling Megatrends har efter en flot start med et solidt merafkast i forhold til sit benchmark i juli givet et afkast, som er lavere end afdelingens benchmark.

Valueaktierne havde en god måned, hvilket i et vist omfang kan tilskrives de stigende oliepriser, som bevirkede, at en valuesektor som Energi var den bedste på globalt plan. I USA og på globalt plan klarede de små og mellemstore sig bedre end de store selskaber. Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmarks.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i juli

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets klarede sig med et afkast på 5,3 % målt i kroner bedre end aktierne fra de modne aktiemarkeder. Kina var det suverænt bedste marked. Det skyldes ikke mindst, at de kinesiske myndigheder har signaleret, at man vil stimulere økonomien yderligere. Det vil ske ved forskellige makroøkonomiske tilpasninger, som skal understøtte den indenlandske efterspørgsel, styrke den generelle tillid hos virksomheder og forbrugere samt reducere risici. Det præcise indhold af initiativer er endnu uklart, men udmeldingerne blev positivt modtaget af de finansielle markeder.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i juli, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore afdelinger på Emerging Markets har på nær BRIK-afdelingerne alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark. BRIK-afdelingerne har leveret en mindre merperformance i forhold til benchmark.

Udsigter

De næste pengepolitiske møder i den amerikanske forbundsbank og ECB er først i september, så august vil blive præget af forventninger hertil. Disse forventes at gå i retning af, at centralbankerne snart har afsluttet cyklussen med forhøjelser af styringsrenterne. Det ventes at afværge en dyb recession. Hovedscenariet er således en mild og kortvarig afmatning i den globale økonomi. De stigende energipriser i juli vil i de kommende måneder smitte af på det overordnede inflationsbillede, men da centralbankernes fokus er på kerneinflationen, får det formentlig ikke nogen negativ indflydelse på markedsudviklingen.

Renterne spås i dette miljø en stabil udvikling, hvilket vil være understøttende for aktierne. Det bliver interessant at følge de konkrete initiativer, som de kinesiske myndigheder vil lancere for at sætte mere damp under kedlerne i Kina. Det kan være en vigtig impuls for aktierne fra Emerging Markets.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4
Baseret på 1 anmeldelser