Handelsforhandlinger skaber håb

Visninger: 844 Dato: 07. mar. 2019 kl. 14:40

De stigende aktiekurser i begyndelsen af året har bragt værdiansættelsen op på mere neutrale niveauer efter brandudsalget i december.

Det var tæt på, at januars positive afkast på samtlige afdelinger i Sydinvest kunne følges op i februar, men også kun næsten. Blandt aktieafdelingerne havnede afkastet på Latinamerika i negativt territorium. Det samme var på obligationssiden tilfældet for HøjrenteLande Lokal Valuta.  HøjrenteLande Valuta og International, men ellers var der tale om lutter positive afkast.

Baggrunden for de generelt positive markeder skal findes i de opnåede fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Kina inden for handelsområdet. I slutningen af februar udsatte præsident Trump skæringsdatoen den 1. marts for introduktionen af højere afgifter på importvarer fra Kina.

Hertil kommer stærke tal for arbejdsmarkedet i USA og den amerikanske forbundsbanks diskussioner om at drosle ned for afviklingen af sin beholdning af obligationer. 

Derimod viser udviklingen i Kina svaghedstegn. Det kinesiske PMI faldt til det laveste niveau i tre år fra 49,5 til 49,2. Salget af biler i Kina faldt med 16 % i forhold til for et år siden. Modsvaret hertil fra de kinesiske myndigheder er en mere ekspansiv penge- og finanspolitik, hvilket var understøttende for det kinesiske aktiemarked.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter har været svagt stigende i februar, og valutaerne er blevet svækket en smule. Afdeling International har med et afkast på -0,18 % klaret sig på niveau med sit benchmark i februar. Afdelingen har i forhold til benchmark tjent på en lavere varighed end i benchmark, men tabt lidt på valutaerne, bl.a. overvægten i japanske yen. Samlet set går tab og gevinst nogenlunde op.

Figur 1: Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har været svagt stigende i februar. Interessen for realkreditobligationerne var intakt i februar med faldende renter til følge. Det er baggrunden for, at de danske obligationsafdelinger generelt har gjort det bedre end deres respektive benchmarks, idet de har haft en stor overvægt i realkreditobligationer.

Figur 2: Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i % i februar.

Kilde: Datastream

Virksomhedsobligationer
Renten på High Yield-obligationer, HY, og Investment Grade-obligationer, IG, faldt i februar. Rentefaldet var størst på HY.

Virksomhedsobligationer IG og HY gav et afkast på henholdsvis 0,4 % og 2,49 %. I begge tilfælde er afkastene højere end benchmarkafkastet.

Tabel 2: Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 3,17 -0,04 % -0,24 %
High Yield 4,12 -0,31 % -0,74 %
US 10Y Treasury 2,72 0,08 % 0,03 %

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Merrenterne i forhold til amerikanske stats-obligationer er i februar faldet for obligationer fra højrentelandene udstedt i både hård og lokal valuta, mest udtalt for førstnævnte.
I hård valuta har rentefaldene været bredt fordelt med Egypten og Belize i front. I den modsatte ende af spektret befinder Venezuela sig med rentestigning efter det store rentefald i januar affødt af håbet om et regimeskifte i landet. Det førte til et benchmarkafkast på 0,75 %.

Figur 3: Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

Obligationer udstedt i lokal valuta har i samme periode haft uforandrede renter, hvilket affødte et lille positivt afkast, men svækkede valutaer bevirker, at afkastet for aktivklassen samlet havner i minus. De største positive bidragsydere var at finde i Filippinerne, Colombia, Malaysia og Peru godt hjulpet på vej af styrkede valutaer. I den modsatte ende af afkastspektret finder vi Sydafrika, Argentina, Tyrkiet og Brasilien, som især blev trukket ned af svækkede valutaer, rentestigninger og svækkelse af landenes valutaer.

Afdelingerne, som udelukkende investerer i obligationer udstedt i hård valuta eller lokal valuta, har klaret sig på niveau med deres respektive benchmarks. HøjrenteLande Mix har klaret sig bedre end sit benchmark. Afdelingen har fortsat en ligelig fordeling mellem obligationer udstedt i henholdsvis hård og lokal valuta.

Tabel 3: Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring (%)  0,00 -0,21
Afkast (%) i lokal valuta 0,28 2,05
Valutaafkast (%) -0,69 2,59
Samlet afkast (%) -0,40 4,69

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
De modne aktiemarkeder fortsatte de gode takter fra januar med Europa og USA i front, hvorimod afkastet på japanske aktier var mere beskedent bl.a. som følge af en svækket yen. Fremskridtene i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina har været en positiv impuls. Signalerne fra centralbankerne i USA og Europa er ligeledes blevet taget positivt op af aktiemarkederne. Usikkerheden om udfaldet af Brexit-forhandlingerne og fornyede bekymringer over udviklingen i Italien og Spanien har ikke kunnet forpurre den underliggende gode stemning på de europæiske aktiemarkeder. Nogle af de økonomiske nøgletal for Eurozonen og Tyskland har skuffet en smule. Det tyske aktiemarked har bl.a. derfor været det svageste af de toneangivende i februar, men har givet et pænt positivt afkast. I Tyskland er det aktier som Fresenius, Fresenius Medical Care og Linde, som har været toneangivende, hvorimod aktier som Deutche Börse og Vonovia har givet negativt afkast.  Investeringsniveauet i Sydinvest Tyskland er i februar blevet hævet fra 109 % til 112 %.

I Skandinavien og globalt har de danske aktier været helt i front. Norge kommer ind på en andenplads på de skandinaviske markeder efterfulgt af Sverige og Finland. I Danmark præsterede blandt de større selskaber Genmab, GN Store Nord og Novozymes tocifrede kursstigninger. I Sverige var det samme tilfældet for AstraZeneca, Assa Abloy og Hexagon. I Norge var Schibsted højdespringeren blandt de største selskaber, og i Finland var det Metso.

Sydinvest Danmark og SCANDI har gjort det marginalt dårligere end deres respektive  benchmarks, hvorimod Sydinvest Tyskland også i februar har gjort det bedre end sit benchmark.

Figur 4: Afkast i % på de modne aktiemarkeder i februar, målt i kr.

Kilde: Datastream

Valueaktier har ikke kunnet hamle op med vækstaktierne. Det har været mest udtalt i USA. De aktuelt lavere renter og de pengepolitiske udsigter favoriserer selskaber, hvor indtjeningen ligger ude i fremtiden. Det gælder typisk for vækstaktier. Derimod har der været medvind fra ligevægtsfaktoren, idet de små og mellemstore selskaber generelt har klaret sig bedre end de store. Afdelingerne med ligevægt og value i USA og Verden har klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks, hvorimod den europæiske afdeling har klaret sig på niveau med sit benchmark.  

Figur 5: Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i februar.

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets har i februar haft en mere blandet måned, hvad afkast angår. Bedst er det gået i Fjernøsten, hvor Kina har gjort det rigtigt godt. Markederne i Fjernøsten har generelt været understøttet af fremskridtene i forhandlingerne vedrørende handel mellem USA og Kina. Specielt for Kina er markedet ligeledes understøttet af udsigterne til stigende udlånsvækst. Aktierne i Indien har været trykket af militærkonflikten med Pakistan, men får lidt medløb fra en styrket valuta. De thailandske aktier faldt i kurs med udsigt til en svagere regering efter det kommende valg.

Figur 6: Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i februar, målt i kr.

Kilde: Datastream

I Latinamerika, som var den svageste region i februar, var begge de toneangivende markeder præget af kursfald. I Brasilien var det usikkerhed om timing og indhold i den forventede pensionsreform, som tyngede aktierne. I Mexico vidnede en række nøgletal om svaghed i økonomien. 

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i februar, målt i kr.

EM-aktieafdelinger har alle gjort det bedre end deres respektive benchmarks i februar, mest udtalt i Globale EM-aktier.

Udsigter
De positive signaler inden for mange områder har styrket risikoappetitten. Risikovilligheden illustreres ofte med udviklingen i VIX-indikatoren. Indekset illustrerer volatiliteten på det amerikanske aktiemarked. Værdier for indekset, som overstiger 30, forbinder man med investorfrygt og stor usikkerhed, og værdier lavere end 20 forbinder man med lavere usikkerhed og større tillid blandt investorerne. Ligger VIX imellem disse to niveauer, siger man, at risikovilligheden er neutral. I december faldt risikovilligheden voldsomt, men udviklingen i år har bragt VIX-indikatoren under 20.

De stigende aktiekurser i starten af året har bragt værdiansættelsen op på mere neutrale niveauer efter brandudsalget i december. En vis forsigtighed er derfor på sin plads.

Risikomomenterne vil den kommende måned være de samme som i de foregående. Dvs. udviklingen i handelsforhandlingerne, Brexit og retorikken fra centralbankerne. Markedsvolatiliteten vil yderligere være påvirket af de makroøkonomiske nøgletal fra de store økonomier.  

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 7. marts 2019.

Tilbage