Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Visninger: 930 Dato: 08. jan. 2015 kl. 12:05

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, tirsdag den 20. januar 2015 kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

 1. Forslag fremsat af bestyrelsen:

  A. Afdeling Europa ændrer navn til Europa Ligevægt & Value.

  B. Samtlige afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest kan opdeles i andelsklasser. ”KL” anføres efter hver afdelings navn i foreningens vedtægter.

  C. I begyndelsen af vedtægternes § 6 efter ”Foreningen er opdelt i følgende afdelinger:” indsættes:
  ” ”KL” efter en afdelings navn betyder, at afdelingen kan opdeles i andelsklasser, jf. § 7.”

  D. I slutningen af vedtægternes § 9, stk. 1 tilføjes:
  ”I afdelinger med andelsklasser fastsættes stykstørrelsen af de udstedte andele af bestyrelsen.”

  E. Vedtægternes § 13 omformuleres til følgende:
  ”§ 13. Foreningens afdelinger anvender dobbeltprismetoden med mindre andet er angivet under beskrivelsen af den enkelte afdeling i § 6. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, jf. § 7, fastsættes prismetoden for den enkelte andelsklasse af foreningens bestyrelse.
  Stk. 2. Ved anvendelse af dobbeltprismetoden for en afdeling fastsættes emissionsprisen til den indre værdi, jf. § 10, opgjort på emissionstidspunktet, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.
  Stk. 3. Ved anvendelse af dobbeltprismetoden for en andelsklasse fastsættes emissionsprisen til andelsklassens indre værdi, jf. § 10, opgjort på emissionstidspunktet, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen.
  Stk. 4. Ved anvendelse af enkeltprismetoden for en afdeling fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af emissionsprisen. Emissionsprisen fastsættes til indre værdi, jf. § 10, opgjort på emissionstidspunktet.
  Stk. 5. Ved anvendelse af enkeltprismetoden for en andelsklasse fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af emissionsprisen for andelsklassen. Emissionsprisen fastsættes til andelsklassens indre værdi, jf. § 10, opgjort på emissionstidspunktet.
  Stk. 6. Ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode for en afdeling fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af emissionsprisen. Emissionsprisen fastsættes til indre værdi, jf. § 10, opgjort på emissionstidspunktet. Hvis periodens nettoemissioner overstiger et af bestyrelsen fastsat antal andele, skal foreningen fastsætte emissionsprisen til den indre værdi, tillagt et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Foreningens bestyrelse skal fastlægge størrelsen af dette gebyr.
  Stk. 7. Ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode for en andelsklasse fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af emissionsprisen for andelsklassen. Emissionsprisen fastsættes til andelsklassens indre værdi, jf. § 10, opgjort på emissionstidspunktet. Hvis periodens nettoemissioner i andelsklassen overstiger et af bestyrelsen fastsat antal andele, skal foreningen fastsætte emissionsprisen til den indre værdi for andelsklassen, tillagt et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Foreningens bestyrelse skal fastlægge størrelsen af dette gebyr.
  Stk. 8. Ved anvendelse af dobbeltprismetoden for en afdeling fastsættes indløsningsprisen til den indre værdi, jf. § 10, opgjort på indløsningstidspunktet, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen.
  Stk. 9. Ved anvendelse af dobbeltprismetoden for en andelsklasse fastsættes indløsningsprisen til andelsklassens indre værdi, jf. § 10, opgjort på indløsningstidspunktet med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen.
  Stk. 10. Ved anvendelse af enkeltprismetoden for en afdeling fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af indløsningsprisen. Indløsningsprisen fastsættes til indre værdi, jf. § 10, opgjort på indløsningstidspunktet.
  Stk. 11. Ved anvendelse af enkeltprismetoden for en andelsklasse fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af indløsningsprisen for andelsklassen. Indløsningsprisen fastsættes til andelsklassens indre værdi, jf. § 10, opgjort på indløsningstidspunktet.
  Stk. 12. Ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode for en afdeling fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af indløsningsprisen. Indløsningsprisen fastsættes til indre værdi, jf. § 10, opgjort på indløsningstidspunktet. Hvis periodens nettoindløsninger overstiger et af bestyrelsen fastsat antal andele, skal foreningen fastsætte indløsningsprisen til den indre værdi, fratrukket et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Foreningens bestyrelse skal fastlægge størrelsen af dette gebyr.
  Stk. 13. Ved anvendelse af den modificerede enkeltprismetode for en andelsklasse fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af indløsningsprisen for andelsklassen. Indløsningsprisen fastsættes til andelsklassens indre værdi, jf. § 10, opgjort på indløsningstidspunktet. Hvis periodens nettoindløsninger i andelsklassen overstiger et af bestyrelsen fastsat antal andele, skal foreningen fastsætte indløsningsprisen til den indre værdi for andelsklassen, fratrukket et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Foreningens bestyrelse skal fastlægge størrelsen af dette gebyr.”

  F. Vedtægternes § 17, stk. 5 omformuleres til følgende:
  ”Hvert medlem har 1 stemme for hver kr. 100 pålydende andel. For andele, der er denomineret i en anden valuta, beregnes antallet af stemmer ved at multiplicere den nominelle værdi af medlemmets antal andele med GMT 1600 valutakursen mod danske kroner en uge forud for generalforsamlingen og dividere resultatet med 100. Det således fundne stemmetal nedrundes til nærmeste hele tal. Hver investor har dog mindst en stemme.”

  G. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.
   
 2. Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har bestilt adgangskort efter forevisning af dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Adgangskort bliver fremsendt mellem tre og seks dage forud for generalforsamlingen.

Dagsorden og fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Download selskabsmeddelelsen som PDF

Tilbage