Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Visninger: 1332 Dato: 30. aug. 2016 kl. 12:40

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, fredag den 9. september 2016 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

Forslag fremsat af bestyrelsen:

 1. I vedtægternes § 26 indsættes nedenstående som nyt stk. 4 og stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7:
  ”I udloddende afdelinger kan der efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær generalforsamling afholdes, foretages en udlodning, der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Hvis udlodningen undtagelsesvist ikke opfylder reglerne i ligningslovens § 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. På den ordinære generalforsamling godkendes størrelsen af udlodningen. ”
   
 2. I vedtægternes § 6 ændres punkt nr. 8 for alle udbyttebetalende aktieafdelinger (Verden Ligevægt & Value KL, Verden Etik KL, Danmark KL, SCANDI KL, Europa Ligevægt & Value KL, Tyskland KL, Latinamerika KL, Fjernøsten KL, USA Ligevægt & Value KL, BRIK KL, Afrika KL og Globale EM-aktier KL)
  til følgende:
  ”skal investere mindst 51 % af sin formue i finansielle instrumenter, der er klassificeret som aktier og opfylder de i aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen.”
   
 3. I vedtægternes § 6 indsættes som et nyt punkt nr. 9 for alle akkumulerende aktieafdelinger (Verden Ligevægt & Value Akkumulerende, Europa Ligevægt & Value Akkumulerende KL, BRIK Akkumulerende KL, Latinamerika Akkumulerende KL, Fjernøsten Akkumulerende KL og Globale EM-aktier Akkumulerende KL)
  følgende:
  ”skal investere mindst 51 % af sin formue i finansielle instrumenter, der er klassificeret som aktier ”
   
 4. I vedtægternes § 6 ændres formuleringen af investeringsstrategien for afdelingerne HøjrenteLande KL og HøjrenteLande Akkumulerende KL således, at
  ”denomineret i fremmed valuta” udgår og sætningen
  ”Hovedparten af afdelingen investeringer vil være investeringer vil være … danske kroner eller euro.” erstattes af
  ”Hovedparten af valutarisikoen afdækkes til denomineringsvalutaen.”
   
 5. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.
   
 6. Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har bestilt adgangskort efter forevisning af dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Adgangskort bliver fremsendt mellem tre og seks dage forud for generalforsamlingen.

Dagsorden og fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Syd Fund Management A/S.
Aabenraa den 30. august 2016


Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest
Hans Lindum Møller, formand

 

Download som PDF
 

Tilbage