Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

Visninger: 1086 Dato: 05. mar. 2020 kl. 16:05

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, onsdag den 1. april 2020 kl. 15.00.

Update: Som følge af Coronavirus samt de danske myndigheders anbefalinger, har vi i Sydinvest besluttet at tage nogle forholdsregler i forbindelse med generalforsamlingen.
Dem kan du læse mere om på denne side

Generalforsamlingen afholdes i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa.

Afgivelse af fuldmagt
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Det kan du gøre på www.sydinvest.dk/gf ved anvendelse af NemID. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er onsdag den 25. marts 2020 kl. 23:59.

Dagsorden

1) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 19, stk. 6.

3) Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer.
Forslag fremsat af bestyrelsen:

A. Ændring af udlodningen efter § 26 stk.3.
 I vedtægternes § 26, stk. 3, som vedrører udlodning ud over minimumsudlodning, foreslås sidste sætning ændret fra ” Dog foretages der i de år, hvor der ikke er opnået udlodningspligtige kursgevinster, en udlodning, som består af renteindtægter fratrukket administrationsomkostninger dog maksimalt svarende til 2 pct. af den nominelle formue.” til ”Dog foretages der i de år, hvor minimumsudlodningen jfr. stk. 1 er under 2% af den nominelle formue, en udlodning svarende til den højeste af enten minimumsudlodningen jfr. stk. 1 eller en udlodning, som består af renteindtægter fratrukket administrationsomkostninger dog maksimalt svarende til 2 pct. af den nominelle formue.”

B.  Ændring af § 6 vedr. afdeling Fonde KL.
Ændring af afdelingens investeringsbeskrivelse fra ” Afdelingen investerer i obligationer denomineret i danske kroner. Afdelingen tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Afdelingen henvender sig primært til fonde, foreninger og legater.” til ”Afdelingen investerer i rentebærende obligationer denomineret i et af markedslandenes møntenhed. Afdelingen tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Afdelingen henvender sig primært til fonde, foreninger og legater.” samt i punkt 1 under afdelingen fra ”kan investere i obligationer optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. Bilag 1.” til ”kan investere i obligationer optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. Bilag 1 samt Anbringelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 2.”

Udkast til ændrede vedtægter er vedlagt som bilag til indkaldelsen.

4) Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6) Valg af revisor.

7) Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt sig generalforsamlingen elektronisk eller ved henvendelse til Syd Fund Management A/S. Adgangskort bliver fremsendt elektronisk og skal printes og medbringes til forevisning til generalforsamlingen. Ved tilmelding via Syd Fund Management A/S udleveres adgangskort ved indgangen.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Adgangskortene scannes på generalforsamlingsdagen, og der udleveres stemmesedler i henhold til investors stemmeberettigede formuestørrelse jfr. aktiebogen.  

Dagsorden, fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort
Du kan bestille adgangskort ved henvendelse til Syd Fund Management A/S eller på denne side www.sydinvest.dk/gf

Aabenraa den 5. marts 2020

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest

Hans Lindum Møller
formand

Tilbage