Kvartalsforventninger Emerging Markets Aktier

Visninger: 1015 Dato: 07. jan. 2020 kl. 14:45

Vi ser positivt på afkastpotentialet i 2020, hvor vi forventer, at indtjenings-væksten på Emerging Markets bliver markant højere.

Afkastudviklingen i 4. kvartal
Afkastet for 4. kvartal 2019 blev på 9,5 %, mens sammenligningsindekset MSCI Emerging Markets gav et afkast på 8,6 %. Kvartalets afkast var bedre end sammenligningsindekset med 0,9 %-point. Emerging Markets (+8,58 %) outperformede dermed Developed Markets (+6,02 %).

Fokus i 4. kvartal var udviklingen handelskonflikten, hvor forhandlingen ellers så ud til at være gået i hårdknude. I december nåede de to parter imidlertid i mål med en delvis aftale, og det gav en positiv effekt på de globale ak-tiemarkeder. Som et led i aftalen droppede USA de ellers planlagte toldforhøjelser, der skulle træde i kraft i hhv. oktober og december. Det var ikke kun i Asien, at humøret steg, hvorfor flere lande var med til at trække afkastet op.

Kinesiske aktier blev løftet af, at USA droppede de ellers planlagte toldforhøjelser, der skulle træde i kraft i hhv. oktober og december. USA og Kina skal underskrive den såkaldte fase 1-aftale d. 15. januar, som bl.a. betyder, at Kina vil øge importen af amerikanske varer og fremover vil respektere intellektuelle rettigheder samt tillade mere udenlandsk konkurrence på hjem-memarkedet.

Den store optimisme i 4. kvartal smittede også af på de mere cykliske markeder i Taiwan og Korea, der har mange it-selskaber.

I Indien er økonomien fortsat svag. Derfor nedsatte centralbanken endnu en gang renten – denne gang med 50 basispoint. Samtidig tog Indien også skridt mod at løse udfordringen mht. problematiske udlån i finansieringsinstitut-terne, ligesom Indien offentliggjorde en stor 5-års plan for infrastrukturinve-steringer. Indien er dog ikke så eksponeret mod de positive effekter af en handelsaftale, og derfor kunne indiske aktier ikke følge med Kina, Taiwan og Korea.

I 4. kvartal blev de lokale kinesiske aktier igen øget i MSCI’s aktieindeks. Omvendt blev de øvrige lande i Fjernøsten generelt reduceret. Dette betyder isoleret set et salgspres på de mindre landes børser.
I Brasilien startede kvartalet svagt ud oven på den største olieauktion i Brasilien nogensinde. Der var høje forventninger til, at auktionen ville lede til store udenlandske investeringer til gavn for både statsbudgettet, olieselskabet Petrobras og for den brasilianske valuta. Men auktionen endte med meget lav interesse fra udlandet, og Petrobras endte mod forventning med at blive den største aftager af de udbudte oliefelter, og investorerne kvitterede med det samme ved både at sende aktier og valutakursen ned. Skuffelsen vendte dog relativt hurtigt, og investorerne begyndte at fokusere på de positive faktorer, som at den meget omtalte pensionsreform endelig var blevet vedtaget, historisk lave renter, fortsat høj forventning til reformmomentum og opjustering af den forventede økonomiske vækst i 2020. De brasilianske aktier endte derfor kvartalet med stigninger over en bred kam, og især analy-tikernes stigende positive forventning til økonomien samt den lempelige pengepolitik ser vi som faktorer, der kan fortsætte med at trække markedet op i starten af 2020.

I Mexico har aktiekursudviklingen været relativ stabil, men den positive stemning i de andre latinamerikanske markeder har i høj grad overskygget udviklingen. Markedet er stadig usikker på den økonomiske vækst i de kommende år, og de senest opgjorte BNP-tal viser tilbagegang i den økonomiske vækst i de seneste tre kvartaler. Regeringen prøver at kickstarte væksten ved blandt andet at fokusere på infrastrukturinvesteringer, mindsteløns-stigninger og lempelig pengepolitik. Investorerne vil dog se resultater, og vi vurderer, at de fleste markedsdeltagere stadig er skeptiske over for præsident AMLO’s tiltag, og at det fortsat vil være en barriere for nye investeringer i landet.

I Chile ledte en stigning i billetpriserne til metroen til de største demonstrationer, som landet har oplevet i nyere tid. Befolkningen viste sin utilfredshed med den generelle ulighed i samfundet. Det kostede på aktiemarkedet, og kvartalsafkastet endte 12 % nede. Regeringen har været nødt til at lave en forfatningsændring for at imødekomme befolkningens krav om øget omfordeling i samfundet.
 
I Argentina korrigerede markedet i positiv retning efter det markante fald i 3. kvartal oven på regeringsskiftet. Argentina har i nogen grad indført kapital-kontrol, og landet forhandler stadig med IMF om tilbagebetaling af store lå-nepakker.

De vigtigste porteføljebeslutninger og positionering
Vi har øget vores position i Kina fra undervægt til overvægt hen over kvartalet. Baggrunden er bl.a. en bedring i forholdet mellem USA og Kina, fortsatte stimuli og lovende udsigter for cykliske brancher som eksempelvis cementproduktion og boligbyggeri. De lokale kinesiske aktier vil på den lange bane samtidig blive øget i forskellige aktieindeks, og derfor vil det kinesiske aktiemarked løbende tiltrække kapital.

I Kina ser vi fortsat positivt på online-handel som et strukturelt tema, og vi ejer bl.a. aktier i Alibaba, JD.com samt Pinduoduo, der alle er eksponeret mod stigende privatforbrug over nettet.

Vores største sektor-overvægt er fortsat it. Vi forventer bedre udbuds-/efterspørgselsforhold for hukommelseschips, og vi ser positivt på iPhone-værdikæden. Også selskaber rettet mod udbredelsen af 5G og datacentre er interessante.

I Chile tjente vi relativt både på vores undervægt på landeniveau og selskabsvalg. Vi er påbegyndt et gradvist opkøb af chilenske aktier.

Det relative afkast blev også positivt påvirket af Brasilien. I Brasilien var det bl.a. vores investering i Minerva, som producerer og pakker oksekød. Minervas aktiekurs har været særdeles positivt påvirket af udbruddet af svi-nepest i Kina. Udbruddet har givet et markant underskud af svinekød og har presset priserne op på både svine- og oksekød. Minerva har samtidig vundet øgede eksportrettigheder til Kina. Meget af denne historie, vurderer vi, nu er indregnet i priserne, og vi har taget profit i positionen.

Forventninger til markedet
Vi ser positivt på afkastpotentialet i 2020, hvor vi forventer, at indtjenings-væksten på Emerging Markets bliver markant højere. Vi ser fase 1-aftalen mellem USA og Kina som et positivt signal for verdensøkonomien i 2020. Det meget lave renteniveau øger samtidig investorernes risikoappetit, og det-te bør alt andet lige understøtte aktierne på Emerging Markets.

Der er mange forhold, som kan gøre aktiemarkedet volatilt i 2020. Eksem-pelvis kan udfaldet af det amerikanske præsidentvalg i november få stor betydning for aktiemarkedets generelle retning. Faktisk vil et genvalg af Trump kunne være det bedste for aktiemarkedet.

På det lokale kinesiske marked er der rig mulighed for at købe attraktive vækstaktier. Vi forventer fortsat interesse for disse selskaber i 2020. Bemærk, at 2021 vil markere 100-årsdagen for kommunistpartiet, og Xi Jin-ping vil derfor gå langt for at sikre en positiv økonomisk udvikling frem mod fejringen.

Vi forventer, at især Brasilien vil opleve en positiv aktiekursudvikling i starten af 2020 drevet af stigende estimater for BNP og positive revideringer af selskabernes indtjening. Hvis landet kan undgå store negative påvirkninger udefra, forventer vi, at de gennemførte reformer og det mere stabile politiske billede i år giver en væsentlig større sandsynlighed for, at de økonomiske forventninger bliver realiseret.
Den stigende positive stemning har dog også betydet, at markedet i en vis grad har negligeret de risici, der er dukket op i løbet af kvartalet. Der har bl.a. været debat om indførelse af en dividendeskat og/eller skat på finansielle transaktioner, den tidligere præsident Lula er blevet løsladt, mens han appellerer, og valutakursen ligger fortsat til den svage side. Risici som vi ikke vurderer som ubetydelige, og noget vi holder skarpt øje med.

I Mexico forventer vi ikke, at landets økonomiske vækst vil opleve en markant vending, men vi holder mere øje med, at vi ikke ser en yderligere forværring. Vi ser den mere lempelige pengepolitik og forsøg på at øge infrastrukturinvesteringerne som positive tiltag, og en endelig afklaring af USM-CA-aftalen i starten af året kan bidrage til stigende investeringer i landet.

I Chile og Argentina forventer vi igen volatile aktiemarkeder i 1. kvartal.

Flere af aktier på de nye aktiemarkeder er fortsat attraktive vurderet ud fra værdiansættelsen målt ved estimeret P/E. Således handles bl.a. fjernøstlige aktier målt ved MSCI Asia ex. Japan’s P/E til 16,41 mod MSCI World’s (developed) P/E på 20,62.

Tilbage