Horisont
Oktober 2019
  • Bæredygtighed
Læsetid: 5.00 minutter
Ansvarlighed set i et globalt perspektiv

Ansvarlighed set i et globalt perspektiv

Kombinationen af struktur og menneskelig kontakt er blandt de vigtigste redskaber, Palle Ellemann har til rådighed, når han besøger guldminer i Sydafrika, træ- og papirvirksomheder i Brasilien og entreprenørvirksomheder på Filippinerne. Målet med hans besøg er altid at påvirke virksomheden i en mere ansvarlig retning, men der kan være en verden til forskel i måden, det skal gøres på.

5.00 min.
  • Oktober 2019
  • Bæredygtighed

Palle Ellemann har igennem de sidste otte år rejst rundt i verden og besøgt især udviklingslandene (Emerging Markets) for gennem dialog at påvirke virksomheder i en mere bæredygtig og ansvarlig retning. Han giver dem redskaber til at håndtere deres udfordringer og risici og hjælper med at opstille standarder for, hvordan virksomheder kan arbejde struktureret, så deres afrapporteringer inden for områder som fx sikkerhed eller CO2-udledning bliver sammenlignelige med resten af verden. Han udøver det, man kalder for engagement. Han har på otte år afholdt flere end 350 personlige møder med alt fra investor relations til virksomhedsledere i lande som Rusland, Kina, Filippinerne, Mexico, Brasilien og Sydafrika.

 

Palle Ellemann er Associate Director i den danske afdeling af analysevirksom-heden Sustainalytics. Han er specialiseret inden for området ESG (Environmental, Social, Governance) og ansvarlige investeringer. Sustainalytics samarbejder med en lang række finansielle virksomheder over hele verden, blandt andre Sydinvest. En af de ydelser, Sustainalytics leverer til Sydinvests porteføljemanagere, er screeninger af de selskaber, foreningen investerer i. Det gør man for at sikre, at der ikke er kontroverser i forhold til FN’s 10 principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed, også kaldet Global Compact.

Palle Ellemann er Associate Director i den danske afdeling af analysevirksomheden Sustainalytics. Virksomheden samarbejder med kapitalforvaltere, pensionsfonde og andre investorer over hele verden og har specialiseret sig i at screene virksomheder for, om de lever op til bredt anerkendte internationale konventioner og normer, vurdere risici på selskaber og drive engagement.

"Dagligt trawler vi internettet, hvor vi tjekker 50-60.000 kilder over for tusindvis af selskaber"

”Dagligt trawler vi internettet, hvor vi tjekker 50-60.000 kilder over for tusindvis af selskaber. Vi dækker et helt univers, som investorerne har investeret indenfor. På vores onlineplatform kan investorer som Sydinvest løbende følge med i, hvilke virksomheder der bliver forbundet med kontroverser, og de kan screene, om det er nogen i deres egen portefølje, som er involveret. Hvis kontroverserne er alvorlige, kan vi følge op med engagement for gennem dialog at forsøge at påvirke selskabet,” forklarer Palle Ellemann.

 

Palle Ellemann og Sustainalytics er bl.a. med til at sikre, at du som investor i Sydinvest investerer i selskaber, som følger globale standarder for eksempelvis miljø og menneskerettigheder. Investerer du i fonde med skærpede krav om ansvarlighed, hjælper Sustainalytics med at opstille kriterier, som sikrer, at investorer som Sydinvest kan holde sig inden for en bestemt pulje. Målet kan fx være at undgå selskaber med produktion inden for våben, tobak og alkohol.

Engagement via dialog

En stor del af Palle Ellemanns arbejde går ud på at skabe engagement set ud fra et risikoaspekt. Han har primært at gøre med selskaber på nye markeder, som forbindes med høj risiko. Her er hans opgave at vurdere den afstand, der er mellem den ESG risiko, som selskabet er eksponeret mod, og selskabets måde at håndtere risikoen på. ”I Rusland er der eksempelvis meget olie og gas. Det er forbundet med risici som ressourceforbrug inden for vand eller udledninger af CO2. Herudover er der masser af risici i forhold til, hvordan man forholder sig til lokalområderne, som er berørt af udvindingen af olie og gas,” forklarer han. Andre former for risici kunne være overtrædelse af menneskerettigheder, sikkerhedsspørgsmål eller korruption.

"Målet kan fx være at undgå selskaber med produktion inden for våben, tobak og alkohol"

Den menneskelige interesse er vigtig

Når Palle Ellemann lander i Manilla på Filippinerne, i Kuala Lumpur i Malaysia eller et helt tredje sted, ligger der altid et stort arbejde forud for hans besøg. ”Der er forskel på, hvordan man skaber forandring på forskellige markeder som Rusland eller Kina, og meget handler om forberedelse. Jeg bruger en del tid på at læse op på et land, inden jeg tager af sted. Hvis jeg ved, hvad der sker i landet, og har en opdateret viden, fremstår jeg oprigtigt interesseret, og det er en meget vigtig pointe. Det er mennesker, der sidder over for dig, og de skal mærke, at du viser dem respekt og interesse, og at du sætter dig ind i deres virkelighed,” forklarer han.

Den gode historie

Mange af de besøg, Palle Ellemann aflægger rundt om i verden, er genbesøg i virksomheder, han allerede har mødt og arbejdet med over en længere periode. Selv om han som vesterlænding kommer med standardiserede afrapporterings-metoder og en opfordring til at forandre en arbejdskultur, som går langt tilbage, bliver han i de fleste tilfælde modtaget positivt og betragtet som en samarbejds-partner. Der er for Palle Ellemann gode cases at se tilbage på, hvor det faktisk er lykkedes at løfte en virksomhed fra ét niveau til et andet.

 

Et godt eksempel på det er et stort selskab inden for byggeindustrien på Filippinerne med omkring 30-40.000 ansatte plus underselskaber. Da Palle Ellemann første gang mødte virksomheden, havde den en meget svag afrapportering. Virksomheden fortalte, at der ikke havde været hverken uheld eller dødsulykker, hvilket næppe var sandsynligt med kombinationen af mange ansatte og en meget lav sikkerhed på byggepladserne. Ved Palle Ellemanns første møde med virksomheden understregede han, at afrapportering på uheld er et vigtigt parameter for at kunne vurdere og håndtere risici ordentligt.


”Da jeg mødte virksomheden anden gang, havde den hyret en australsk sikkerhedsekspert til at sætte struktur på det. De var begyndt at skabe processer for, hvordan de skulle håndtere sikkerhed, og de trænede deres medarbejdere. Nu giver de os troværdige tal, så vi kan se, at de udvikler sig positivt, får færre uheld, færre dødsulykker og har en bedre struktur til at håndtere det. Samtidig har virksomheden forpligtet sig til at være klimaneutral inden for en kort årrække. Så det handler ikke kun om sikkerhed, men om at brede indsatserne ud og se det fra hele ESG-perspektivet. De er blevet en progressiv virksomhed,” siger Palle Ellemann.

Palle Ellemann og Niels Skovvart på besøg i en mine hos Impala Platinum i 2014 i Rustenburg, Sydafrika.

"Historien fra Filippinerne er et godt eksempel på, hvor langt man kan flytte en virksomhed"


Vigtigt med værdier

Men hvorfor har nogle virksomheder success med denne forandringsproces, mens andre må kæmpe mere for at skubbe tingene i den rigtige retning? Ifølge Palle Ellemann har virksomheder, som i forvejen har et sæt værdier at støtte sig til, en klar fordel. Det giver dem en naturlig struktur at tage udgangspunkt i og nogle værdier at tale ud fra.

 

Historien fra Filippinerne er et godt eksempel på, hvor langt man kan flytte en virksomhed. Ikke mindst, fordi virksomheden har sat en ny standard lokalt, så konkurrerende virksomheder må følge det gode eksempel. Men det er også op ad bakke i nogle tilfælde, selv om Palle Ellemanns holdning er, at man kommer længst med tålmodighed. Igen handler det om at læse og forstå det enkelte marked.

 

”I Asien betyder det meget ikke at tabe ansigt, så de er ikke glade for at komme med indrømmelser. Men man kan opleve, at tingene udvikler sig i ryk. Måske har dialogen været dårlig, de har ikke fulgt op, og der sker ikke noget. Så lige pludselig, når alt er klar, kommer de alligevel ud med det. Der skal i det hele taget meget til, før vi ekskluderer en virksomhed. Vi ekskluderer et sted mellem 5-10 virksomheder om året,” vurderer Palle Ellemann.

To typer markeder

Selv om den form for engagement, som Palle Ellemann arbejder med, primært er rettet mod de nye markeder, betyder det ikke, at der ikke kan være udfordringer på de modne markeder. På de nye markeder er der større problemer med korruption og langt mere markante sociale problemstillinger, man skal tage højde for. De modne markeder er mere stabile, og det er mindre komplekst at gennemføre reguleringer. Til gengæld er forventningerne også større.

 

”For de udviklede markeder oplever vi typisk problemstillinger i forhold til værdikæder, hvor det er deres globale aktiviteter, som giver problemer. Hvordan håndterer et amerikansk selskab, at det har produktion i Asien? Det er en klassisk problemstilling, og derfor er der i virkeligheden nogle af de samme problemstillinger involveret,” afslutter han.

Palle Ellemann om Sydafrika

Sydafrika er et spændende land med meget komplekse problemstillinger og utrolig venlige mennesker. Det kræver, at man lærer de samfundsmæssige dynamikker at kende. Det har stor indflydelse på, hvordan virksomhederne agerer, hvilken rolle de har, og hvilke spændinger der er mellem ledelse, medarbejdere og andre interessenter. I Sydafrika sætter de pris på commitment, og at man kommer tilbage”.

Palle Ellemann om Brasilien

Brasilien er komplekst, blandt andet fordi regnskoven altid er et stort dilemma, som mange af de virksomheder, vi arbejder med, er involveret i. Fx har træ- og papirvirksomheder og kødvirksomheder stor indflydelse på regnskoven. Nogle af disse virksomheder har landområder, som er 30 gange Danmarks størrelse. Så det er vigtigt, hvordan disse virksomheder håndterer disse problemstillinger. Derfor er det også vigtigt, at investorerne bliver ved med at være der og viser deres engagement og commitment til at forbedre forholdene i sådanne områder. Disse virksomheder har stor indflydelse på lokalsamfundet”.