Horisont
Januar 2021
  • Bæredygtighed
  • Makroøkonomi
  • Pengepolitik
Læsetid: 2.00 minutter
Bæredygtige investeringer i EU-regi

Bæredygtige investeringer i EU-regi

Af Niels Skovvart Fondsdirektør Sydinvest

Investeringsbranchen bidrager allerede i dag til omstillingen mod en mere bæredygtig fremtid. Det sker bl.a. gennem produktudbuddet, som byder på flere og flere produkter med en bæredygtig profil, men det stopper ikke her.

Af Niels Skovvart
Fondsdirektør
Sydinvest

2.00 min.
  • Januar 2021
  • Bæredygtighed
  • Makroøkonomi
  • Pengepolitik

Sydinvest Morningstar ­Bæredygtig Indeks er et godt eksempel på nye produkter, der bliver lanceret i disse år, hvor et af målene er omstillingen mod en mere bæredygtig fremtid.

 

En række initiativer fra EU vil pålægge branchen flere forpligtelser i forhold til produkter og de oplysninger, som man giver om produkterne. Den finansielle sektor er udvalgt til at spille en nøglerolle i mobiliseringen og finansieringen af bæredygtig vækst.

Handlingsplan for bæredygtig vækst

I 2018 fremlagde EU-Kommissionen ”Handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst”. Handlingsplanen tager udgangspunkt i Paris-aftalen om klimaændringer og FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, der er centreret om de 17 verdensmål, begge fra 2015.    

 

Handlingsplanen indeholder tre mål:
1.     Man vil rette kapitalstrømme mod en mere bæredygtig økonomi.
2.     Man vil integrere bæredygtighedsrisici i risikostyringen.
3.     Man vil fremme transparens og det langsigtede perspektiv i                                      investeringerne.

Mærkbare tiltag

Inden for hvert mål er der en række tiltag (ti i alt), som enten allerede er vedtaget og implementeret eller afventer det. Et af tiltagene er Non-Financial Reporting Directive, NFRD, der er et af omdrejningspunkterne i den kommende udvikling.

 

Dette direktiv fastlægger reglerne for store virksomheders offentliggørelse af ikke-finansielle informationer. Det drejer sig om forhold vedrørende miljø, social ansvarlighed, respekt for menneskerettighederne, antikorruption og bestikkelse samt diversitet i bestyrelser. For investorer i investeringsforeninger som Sydinvest vil især to tiltag være de først mærkbare. Det drejer sig om Disclosureforordningen og taksonomien, som de kaldes i daglig tale.

 

EU’s 6 miljømål

 

1.    Begræns klimapåvirkningen
2.    Øg klimatilpasningen
3.    Fokus på at fremme bæredygtige

       vand- og havressourcer

 

4.    Omstilling til cirkulær økonomi
5.    Undgå og nedbring forurening
6.    Beskyt sunde økosystemer

 

 

 

Disclosure-forordning:

Fremme af bæredygtige investeringer

Disclosure-forordningen indeholder en række deadlines for, hvornår finansielle markedsdeltagere som fx investeringsforeninger og finansielle rådgivere skal offentliggøre forskellige oplysninger med henblik på at fremme bæredygtige investeringer.

 

Den 10. marts er den første deadline. Her træder en række krav i kraft både for investeringsforeningerne og for deres fonde. Det drejer sig om, at foreningerne bl.a. skal offent­liggøre oplysninger om, hvordan bæredygtighedsrisici ­integreres i investeringsprocessen; der skal afgives en vurdering af potentiel indvirkning på afkast, ligesom der skal oplyses om politikker for engagement og stemme­afgivelse, over­holdelse af internationale standarder, og om der er konsistens i vederlagspolitikken.

 

De fleste investeringsforeninger offentliggør allerede i dag mange af oplysningerne, mens andre oplysninger først skal udarbejdes.  

 

Taksonomien: Hvad er bæredygtighed?

EU’s taksonomi er et værktøj, som klassificerer, hvilke investeringer der er miljømæssigt bæredygtige. Målet med taksonomien er, at den finansielle sektor får ensartede retningslinjer for, hvilke investeringer der kan karakteriseres som grønne.

 

Konkret betyder det, at der for forskellige brancher bliver fastsat en række tekniske standarder, som virksomhedernes aktiviteter skal leve op til for at kunne karakteriseres som miljømæssigt bæredygtige. Taksonomien får afgørende ­indflydelse på mange andre af de tiltag, som EU har i støbeskeen. Det gælder eksempelvis udviklingen af klima-­benchmarks, øko-mærkning af investeringsprodukter og standarder for de såkaldte ”grønne obligationer”.

I 2018 fremlagde EU-Kommissionen ”Handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst”. Europa-Parlamentet, Strasbourg

 

 

 

Milliarder til grøn aftale

Taksonomien spiller en central rolle i EU-Kommissionens nye ”Green Deal”, hvor det er målet at mobilisere 1.000 mia. euro rettet mod grønne investeringer. Arbejdet med taksonomien er i EU-regi blevet forsinket af COVID-19, men det er tanken, at de tekniske standarder for EU’s seks klimamål (se faktaboks) vil være fastlagt medio 2021. Fra slutningen af 2021 skal selskaber og fonde omfattet heraf rapportere for de første to af klimamålene. Det samme gælder for de resterende fire ved udgangen af 2022. 

Betydning i praksis

Som investor kan man med andre ord forvente endnu bedre og mere detaljerede oplysninger om graden af bæredygtighed i investeringerne gennem en investeringsforening. Samtidig vil man i øget omfang gennem sine investeringsforeninger være med til at påvirke investeringerne i en mere bæredygtig retning og hermed understøtte udviklingen mod en bæredygtig global økonomi.