Horisont
Maj 2021
  • Generalforsamling
  • Investering
Læsetid: 1.00 minutter
Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen i Investeringsforeningen Sydinvest blev på grund af den fortsatte nedlukning endnu en gang holdt uden fysisk deltagelse. I stedet blev generalforsamlingen holdt med udgangspunkt i afgivne fuldmagtsstemmer.

1.00 min.
  • Maj 2021
  • Generalforsamling
  • Investering

Formandens beretning

I sin skriftlige beretning kunne bestyrelsesformand Hans Lindum Møller på sydinvest.dk skrive om et 2020, vi sent glemmer. Investorerne oplevede store udsving på de finansielle markeder, og Sydinvest har sjældent oplevet så store afkastforskelle, som det var tilfældet i 2020.

 

Ansvarlige investeringer og bæredygtighed fyldte i 2020 meget i Sydinvest både på den lovgivningsmæssige side og på produktpaletten. Hans Lindum Møllers forklarede i sin beretning om arbejdet med EU’s nye forordninger inden for området, og han kunne fortælle om foreningens nyeste aktiefond, der netop investerer i bæredygtige aktier.

 

Afslutningsvis fortalte formanden, at han så frem til genåbningen, og hvad det ville betyde for både samfund og investeringerne. Forhåbentlig vil medlemmerne kunne mødes på sædvanlig vis til generalforsamlingen i 2022.

 

Du kan læse hele formandens beretning på www.sydinvest.dk/beretning

Samlet resultat og formueudvikling

Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2020 blev 406 mio. kr. mod 3,4 mia. kr. i 2019. Bestyrelsen indstillede, at der for hele foreningen udbetales et samlet udbytte på ca. 510 mio. kr. til medlemmerne. Den samlede formue var ved udgangen af 2020 på 26,0 mia. kr.

Store afkastforskelle i 2020

Ser man på fondenes afkast i 2020, lå afkastet for aktieafdelingerne mellem -23,9 % og +30,3 %. For obligationsafdelingerne lå afkastet mellem -9,5 % og +7 %. Årets højdespringere blev Sydinvest Danmark og Sydinvest Fjernøsten med henholdsvis 30,3 % og 23,1 %. Sammenligner man med markedet, klarede Sydinvest Fjernøsten sig bedst med et merafkast på 8,7 % ift. sit sammenligningsindeks (benchmark).

 

Hertil skal det nævnes, at Sydinvests afkast angives efter afholdte omkostninger. Dette gælder ikke for benchmark, der bliver beregnet uden omkostninger.

Fokus på omkostningerne

Ser man på de Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) i regnskabet for 2020, var omkostningerne i næsten alle fonde faldet eller på samme niveau som i 2019 (A-andelsklasser). Der var dog tre fonde, der havde en lidt højere ÅOP ultimo 2020. For Sydinvest er det en vigtig opgave at holde omkostningerne på et konkurrencedygtigt niveau – og samtidig sikre, at kvaliteten er i orden.

 

Du kan se afdelingernes omkostninger på vores hjemmeside: sydinvest.dk/fonde

 

Ny fond i 2020: Aktier med Lav volatilitet

I foråret 2020 lancerede Sydinvest en ny fond: Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks. Fonden investerer i aktier med, der sammenlignet med det brede investeringsmarked udviser lavere kursudsving. Formand Hans Lindum Møller kunne berette, at der havde været en tilfredsstillende udvikling i fonden, der primo marts måned havde en formue på 276 millioner kr.

 

 

Bestyrelsens forslag

Der var ikke fremsat forslag af investorer eller bestyrelse. På generalforsamlingen blev PwC Danmark nyvalgt som investeringsforeningens revisor.

Ny formand for bestyrelsen

Til foreningens bestyrelse blev Linda Sandris Larsen og Niels Therkelsen genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Linda Sandris Larsen som formand og Hans Lindum Møller som næstformand.

 

Bestyrelsen består herefter af:

 

Linda Sandris Larsen, formand

Hans Lindum Møller, næstformand

Niels Therkelsen

Svend Erik Kriby

Jesper Aabenhus Rasmussen

Linda ­Sandris Larsen