Horisont
Januar 2020
  • Investeringsprofil
  • Makroøkonomi
  • Renter
Læsetid: 4.00 minutter
Hvad gør du som investor?

Hvad gør du som investor?

Af Anders Øhrberg Thrane Kommunikationskonsulent Sydinvest

De negative renter har betydning for udviklingen på finansmarkederne. Men de har også reel betydning for investorernes indlån i pengeinstitutterne. Her kan du læse, hvordan du som investor kan forholde dig til de negative renter.

Af Anders Øhrberg Thrane
Kommunikationskonsulent
Sydinvest

4.00 min.
  • Januar 2020
  • Investeringsprofil
  • Makroøkonomi
  • Renter

Danmark har de senere år haft en negativ styringsrente, og i 2019 varslede flere banker, at der ville komme negative renter på kunders indestående over 750.000. Derudover har de negative renter også en stor indvirkning på det afkast, man kan forvente af fx danske obligationer.

 

Vi har taget en snak med Steffen Ussing, afdelingsdirektør for Private Banking - Investering i Sydbank, og Niels Skovvart, fondsdirektør i Sydinvest, om hvad man som investor skal være opmærksom på i det nuværende investeringsmiljø.

 

”Uanset om vi har negativt rentemiljø eller ej, er vores udgangspunkt altid at rådgive kunder ud fra deres investeringsprofil,” forklarer Steffen Ussing. ”Har du midler, som du ikke skal bruge lige her og nu, og ønsker du en bedre forrentning af dine midler end på en indlånskonto, så giver det mening at investere dine penge i værdipapirer. Men først skal du få lavet en investeringsprofil, hvor blandt andet tidshorisont og risiko­tolerance spiller ind. Det kan du fx gøre hos din rådgiver i dit pengeinstitut.”

„Det er klart, at den negative indlånsrente på indeståender er med til at udhule værdien af ens formue over tid.“

Konsekvensen af negative renter

En kombination af en negativ indlånsrente og inflation i samfundet betyder ifølge Steffen Ussing, at opsparingen stille og roligt udvandes over tid, og at dine penge bliver mindre og mindre værd.

 

”Det er klart, at den negative indlånsrente på indeståender er med til at udhule værdi­en af ens formue over tid. Derfor er det også vigtigt at få formuen ud at arbejde bl.a. ved hjælp af investering,” udtaler Steffen Ussing. ”Vi rådgiver dog vores kunder meget individuelt i forhold til indlån på konti. Har kunderne en mindre formue, der ligger til 0  % i rente, og ønsker de ikke at påtage sig en risiko, kan det sagtens være relevant at lade pengene stå på kontoen. Har de omvendt en større formue i indlån eller i et pensionsdepot, hvor de betaler negative renter, kan danske obligationer eller andre investeringer til gengæld være interessante. Det er derfor vigtigt, at man tager en snak med sin rådgiver om den rigtige fordeling af formuen.”

 

Muligheder på investeringsmarkedet

Fondsdirektør Niels Skovvart er enig i, at man skal kigge grundigt på, hvordan man plejer sin formue. Fra et investeringsmæssigt synspunkt betyder de negative renter, at man bliver nødt til at overveje sine investeringer.

 

”Er du en forsigtig investor, er det eneste alternativ til de meget lave renter på obliga­tioner og kontant indestående, at du skal bevæge dig længere ud ad risikokurven,” vurderer Niels Skovvart. ”Det vil sige, at du skal overveje blandede fonde som fx Sydinvest Konservativ eller en fond som HøjrenteLande Korte Obligationer, der investerer i udenlandske statsobligationer. Selvom den investerer i højrentelande, har den flere forsigtige egenskaber.”

 

”For de mere risikovillige investorer er det lettere at justere risikoen. Her kan du arbejde med din portefølje fra to vinkler,” påpeger Niels Skovvart. ”Du kan øge andelen af obligationer, der betaler en højere rente, og som dermed også har en mere risikabel profil. Her er der mange muligheder på markedet. Samtidig kan du reducere risikoen på aktiefronten – fx ved at gå fra enkeltaktier til investeringsforeninger. Eller ved at gå fra smalle aktiefonde som fx Fjernøsten til bredere globale fonde.”

 

„De negative renter har ikke indflydelse på måden, vi risikoscorer vores kunder.“

Hvilken type investor er du?

Steffen Ussing understreger, at det altid er en god idé at få lavet en investeringsprofil, inden man foretager større dispositioner på investeringsområdet.


”Ud fra hvordan du som kunde forholder dig til risiko, hvor store midler du har, og hvornår du skal bruge pengene, danner det en investeringsprofil. Det er den, vores rådgivning altid tager udgangspunkt i,” understreger Steffen Ussing. ”De negative renter har ikke indflydelse på måden, vi risikoscorer vores kunder. Men de anbefalinger, som vi kommer med på baggrund af den enkeltes profil, har ændret sig. De negative renter kan dog godt få indflydelse på kundernes holdning og syn på risiko.”


”Grundlæggende har vi mennesker en modvilje mod tab. Det betyder, at det rent psykologisk gør os mere ondt at få et negativt afkast, end det glæder os at få et positivt afkast,” forklarer Steffen Ussing. ”Derfor kan de negative indlånsrenter få den betydning, at kunder, som tidligere ikke ville løbe nogen risiko, nu ønsker at investere midler, som tidligere har stået på en indlånskonto. Derfor skal vi være endnu mere grundige, når vi rådgiver vores kunder, da vi ikke ønsker, at de påtager sig risiko, som de ikke har det godt med.”

Forsigtig investor

”En konservativ investor bør fortsat ligge med en kombination af obligationer og aktier. Vi har valgt at inddrage en mindre del af alternativer som ny aktivklasse i vores porteføljer. Det betyder, at vi anbefaler op til 5 % i alternativer i form af blandt andet investering i erhvervsejendomme. Man skal som investor være meget opmærksom på, hvilke typer alternativer man inddrager i sin portefølje. Alternativer kan typisk være svære at gennemskue, og man kan komme ud for, at de ikke kan sælges fra dag til dag. Den sikreste måde at få en fornuftig position i forhold til alternativer er at investere igennem én af Sydinvests blandede fonde – eller som minimum at søge rådgivning.”

 

Investeringsmulighed: Sydinvest Konservativ

Risikovillig investor

”Selvom man er en vækstorienteret investor, der har det godt med en høj risiko, anbefaler vi fortsat, at man har en andel af obligationer i sin portefølje. Vi anbefaler også alternativer til porteføljer med højere risiko, men obligationer har også stadig deres berettigelse i porteføljerne. Med alle typer investering handler det om at få spredt sine investeringer på mange forskellige typer værdipapirer. I perioder, hvor aktiemarkedet er presset, er det positivt for din portefølje, at du har nogle obligationer som stødpude til store fald. Hvis du vælger at sætte hele din portefølje på ét bræt, vil du være unødigt sårbar – det undgår man ved at holde fast i sine obligationer.”

 

Investeringsmulighed: Sydinvest Vækstorienteret