08. sep. 2023 kl. 10:30
2539 visninger

Novo Nordisk trak det danske aktiemarked

Da støvet havde lagt sig efter en turbulent måned, havde udviklingen overvejende været negativ på det globale marked. Danske aktier havde til gengæld en god måned, eller rettere sagt, Novo Nordisk havde en fantastisk måned.

Det gik først ned og så op på de finansielle markeder i august, men da støvet havde lagt sig, og regnskabet kunne gøres op, havde udviklingen overvejende været negativ.

Denne negative start på måneden kan henføres til, at Fitch, som vurderer lande og selskabers kreditværdighed, nedgraderede ratingen på den amerikanske statsgæld fra den bedste rating, AAA, til den næstbedste AA+. Det fik renterne til at stige og aktiekurserne til at falde. På Emerging Markets blev den negative udvikling forstærket af, at nyhedsstrømmen fra Kina var overvejende negativ.

De danske aktier havde til gengæld en god måned. Eller rettere sagt Novo Nordisk havde en fantastisk måned, da et studie viste, at fedmedmidlet Wegovy reducerer risikoen for hjerteanfald med 20 %, hvor målet i første omgang var 17 %. Aktiemarkedet kvitterede for den gode nyhed med en kursstigning på dagen på 17,3 %. Et par dage efter opjusterede Novo Nordisk i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskabet. I den modsatte ende af afkastspektret skuffede Ørsted gevaldigt efter et skuffende halvårsregnskab med et kursfald på 25 % til følge.

I slutningen af måneden afholdtes det årlige symposium for centralbankchefer i Jackson Hole i USA. Formanden for forbundsbanken i USA, Jerome Powell, udtalte, at inflationen er faldende, men fortsat høj, og at man vil gå forsigtigt frem i tilrettelæggelse af pengepolitikken. Man navigerer efter stjernerne under en skyrig himmel og vil tage stilling til pengepolitikken fra møde til møde med udgangspunkt i en vurdering af de økonomiske nøgletal. Formanden for Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, fulgte op med et budskab, om at man vil fastsætte styringsrenten til det rette niveau og fastholde renten på dette niveau, indtil det var lykkedes at bringe inflationen ned til det ønskede niveau. Som sådan var der intet nyt eller overraskende i udmeldingerne.

Internationale obligationer

De internationale statsrenter var generelt stigende i august primært trukket af stigende renter i USA. I Europa var renterne tæt på uforandrede. Her udgjorde Sverige og Norge yderpunkterne for de ti-årige statsrenters vedkommende med rentestigninger på 0,2 %-point i Sverige og rentefald på 0,1 %-point i Norge. I USA steg renten på de ti-årige statsobligationer med 0,16 %-point. I Japan var der beskedne rentestigninger over hele rentekurven.

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Kilde: Datastream

Valutarisk udvikling

Valutamarkederne var forholdsvis stabile i august. Norske og svenske kroner var med svækkelser på henholdsvis 3,5 % og 2,2 % over for danske kroner blandt de svageste. Den amerikanske dollar blev styrket med 1,6 %, og den japanske yen blev svækket med 1,1 %.

Danske obligationer

De danske statsrenter har været svagt faldende over hele rentekurven i august. Realkreditobligationerne har klaret sig en spids bedre end statsobligationerne.

Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i august

Kilde: Datastream

Afdelingerne med mellemlange danske obligationer har klaret sig dårligere end benchmark. Korte Obligationer har klaret sig på niveau med sit benchmark.

Virksomhedsobligationer

De højere statsrenter havde størst indflydelse på renterne på Investment Grade-obligationer, IG, i august. Renterne på High Yield-obligationer, HY, steg derimod ganske beskedent.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 0,13 %, hvilket var på niveau med benchmark. Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 0,45 %, hvilket var bedre end benchmarkafkastet.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 5,32 11 bp 17 bp
High Yield 7,45 4 bp -22 bp
US 10Y Treasury 4,10 16 bp 27 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Oliepriserne steg 3 % i august, men det kunne ikke modvirke det stigende amerikanske renter. Derfor steg renterne i højrentelandene i måneden. Obligationerne udstedt i hård valuta oplevede de største rentestigninger, mens rentestigningen på obligationer udstedt i lokal valuta var mere beskeden.

Udviklingen i renterne fra højrentelandene (Lokal Valuta: Orange - Hård Valuta: Blå)

Kilde: Datastream

I august har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på -1,72 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på -1,14 %.

På nær HøjrenteLande Valuta har højrentelandeafdelingerne klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks i august. HøjrenteLande Valuta har en lavere rentefølsomhed end sit benchmark, hvorfor, den typisk klarer sig bedre end benchmark i perioder med stigende renter.

De modne aktiemarkeder

De modne aktiemarkeder faldt 0,8 % i værdi målt i danske kroner i august. De stigende obligationsrenter var en negativ faktor især i starten af august. Stemningen på aktiemarkederne blev mere positiv i slutningen af måneden, da renterne faldt igen, men ikke nok til at trække aktierne i plus. De amerikanske aktier klarede sig bedst blandt de store toneangivende markeder godt hjulpet på vej af en styrket amerikansk dollar.

Europa var den svageste region ført an af de tyske aktier. Her peger nøgletal som Ifo-indekset og forbrugerforventningerne i retning af en svagere økonomisk udvikling. Arbejdsløsheden i Tyskland steg til 5,8 % fra 5,7 %.

I Skandinavien klarede de danske efterfulgt af de finske aktier sig bedst. I Danmark gælder ovenstående udsagn, når det gælder på overordnet niveau, idet Novo Nordisk med en stor stigning trak det danske aktiemarked. Den cappede version af indekset, som er vist i figuren nedenfor, viser en anden historie. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Novo Nordisk (+17,2 %) og Pandora (+5.2 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Ørsted (-25,2 %) og Vestas (-12,5 %). Sverige var det svageste marked med bredt funderede kursfald.

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i august, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Tyskland har klaret sig bedre end sit benchmark i august. Afdelingen har fastholdt sin gearing på 0 i løbet af august. Afdeling Megatrends har i august givet et afkast, som er noget lavere end afdelingens benchmark.

På trods af modvind fra de stigende amerikanske renter klarede de store vækstaktier sig bedre end valueaktierne i USA og globalt. I Europa forholdt det sig modsat. De amerikanske selskaber så opgraderinger af indtjeningen inden for chips, forbrugerservice, teknologi og farmaci. Et selskab som NVIDIA steg 5,6 % i kurs i august, hvorimod valuesektorer som forsyning og materialer var de dårligste sektorer på globalt plan i august.

Afdelingerne med ligevægt og value i USA og Verden har klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks, hvorimod Europa Ligevægt & Value har klaret sig bedre end sit benchmark.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i august

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets faldt 4,6 % i kurs målt i kroner i august. Det er især Kina, som skuffer, men Brasilien er også godt med. I Kina er det især nøgletallene, som viser svaghedstegn. Eksporten er svag, landet oplever deflation, og boligmarkedet er presset. Hertil kommer, at udlånsvæksten er lav, og ungdomsarbejdsløsheden er høj. Myndighedernes modsvar er initiativer, som skal støtte boligmarkedet og den brede økonomi. Man søger også at understøtte aktiemarkedet ved bl.a. at reducere omkostningerne ved aktiehandel. Disse tiltag kunne dog ikke forhindre store kursfald i Kina i august.

I Latinamerika var aktierne i Brasilien og til dels Mexico præget af nedjusteringer, hvilket også her banede vejen for kursfald. I Brasilien nedsatte centralbanken styringsrenten, og Kongressen vedtog en ny finanspolitik.

De indiske aktier kom forholdsvis nådigt gennem måneden understøttet af udlandets køb af indiske aktier i august.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i august, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmarks i august.

Udsigter

Inflationen på overordnet niveau forventes at falde i resten af året. Det er lidt mere usikkert, hvordan kerneinflationen vil udvikle sig, men lavere vækst i verdensøkonomien og de allerede gennemførte pengepolitiske tiltag ventes at kunne trække den yderligere ned. Derfor er det vurderingen, at vi er meget tæt på toppen i styringsrenterne i denne rentecyklus. Forudsætningerne for en såkaldt blød landing i den globale økonomi vurderes derfor at være til stede. Det vil i udgangspunktet være understøttende for aktiemarkederne på længere sigt.

Risikoscenariet er, at den bløde landing ikke indtræffer, idet den for en stor dels vedkommende er inddiskonteret i de nuværende kursniveauer på aktiemarkedet. Halvårsregnskaberne er blevet rullet ud, så der vil være fokus på de makroøkonomiske nøgletal. Den seneste tendens til afmatning i den globale økonomi kan derfor udgøre en udfordring for de finansielle markeder på den korte bane.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,9
Baseret på 16 anmeldelser