Gode afkast med Virksomhedsobligationer IG

14-03-2017 14:00:00

Det er nu fem år siden, at Sydinvest lancerede Virksomhedsobligationer IG, der investerer i Investment Grade-obligationer. Har du været med fra starten, har du fået et absolut afkast på 17,5 %.

Primo 2017 er der investeret 900 millioner kr. i afdelingen, hvor investeringerne er spredt globalt på flere end 140 forskellige virksomheder. Hovedparten af disse er amerikanske (37,7 %), mens 35,5 % af midlerne er investeret i Europa, hvor Frankrig, England og Holland udgør de største andele. Afdelingen investerer kun i virksomhedsobligationer udstedt i USD, EUR og GBP.

Tabel 1: Lande- og branchefordeling i Virksomhedsobligationer IG

Afdelingen fik en rigtig god start i 2012
I introåret 2012 præsterede afdelingen et afkast på mere end 9 %. Har du som investor været med fra start, har du på de fem år opnået et afkast på lige knap 17,5 %, hvilket er bedre end benchmark. Benchmark-afkastet beregnes ovenikøbet uden omkostninger, mens afkastet i afdelingen er gjort op, efter at omkostningerne er trukket fra.

Figur 1: Udviklingen i afkastet.

Sydinvest Virksomhedsobligationer IG er aktivt styret, og vi har fokus på at sammensætte porteføljen ud fra vores forventninger til den overordnede udvikling i økonomien, samtidig med at vi ser på den relative værdifastsættelse af obligationerne i forhold til sektorer og kreditvurderinger.

Se mere på afkastsiden på sydinvest.dk

Få misligholdelser i Virksomhedsobligationer IG
Afdelingen består fortrinsvis af obligationer udstedt af virksomheder, som kreditvurderingsbureauer vurderer har en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser. I afdelingen har vi de seneste fem år ikke oplevet misligholdelser, hvilket er på niveau med det forventede. Den effektive rente i afdelingen er på 3,6 %, mens den gennemsnitlige varighed er på 5,5 år.

Hvorfor investere i Virksomhedsobligationer IG?
Særligt i disse år, hvor vi får meget lidt eller intet for vores indestående i banker, og hvor afkastene på fx danske stats- og realkreditobligationer ofte er lave, kan det være en god idé at kigge på alternativer hertil såsom Investment Grade-obligationer. Her får du som investor mulighed for at opnå et højere afkast. Til gengæld er risikoen også højere end på fx danske obligationer, idet der er en om end meget beskeden risiko for, at en eller flere af virksomhederne går konkurs.

Udsigterne for virksomhedsobligationer IG
2017 er startet med en positiv stemning på de finansielle markeder, hvor vi har set stigende renter, og faldende kreditrisiko. De største rentestigninger har vi set i Europa, hvor obligationsrenterne var ekstremt lave ved årets indgang som følge af inflations- og vækstbekymringer. Disse bekymringer er blevet reduceret, da europæisk økonomi bevæger sig fremad i moderat tempo, og samtidig ses et stigende inflationspres. Dette har givet grobund for en øget forventning om, at den lempelige pengepolitik i Europa nærmer sig en afslutning.

I USA har rentestigningerne været mere moderate, hvilket bl.a. skyldes, at udgangspunktet var højere end i Europa. Det forventes stadig, at Trump vil føre en meget ekspansiv økonomisk politik. Men de første tiltag, der er iværksat af Trump, har været af mere protektionistisk karakter.

Vi forventer ikke, at 2017 byder på et lige så højt afkast som i 2016, hvor en meget lempelig pengepolitik generelt understøttede obligationsafkastene. Med udsigt til højere statsrenter er det forventede afkast lavere end det opnåede i 2016. Afkastpotentialet vurderes at være højere end på obligationer med en lavere risiko, fx danske obligationer. Vi søger at optimere afkast i forhold til risiko ved at justere to parametre. Afdelingens rentefølsomhed er lavere end benchmark, mens den effektive rente er højere som følge af, at den gennemsnitlige rating er lavere end i benchmark.

Læs mere om afdelingen her

Af Michael Jessen, Sydinvest den 14. marts 2017.

Tilbage