Signaler fra centralbankerne i fokus i juli

Visninger: 3536 Dato: 07. aug. 2019 kl. 11:35

Både den amerikanske forbundsbank og Den Europæiske Centralbank har afholdt møder i juli.

Som ventet holdt ECB styringsrenten uforandret, men markedet havde sat næsen op efter tegn på yderligere stimulans fremadrettet, end tilfældet var. I USA nedsatte forbundsbanken som ventet styringsrenten på månedens sidste dag med 0,25 %-point. Det var den første nedsættelse af styringsrenten i et årti. Andre centralbanker i verden var ligeledes aktive i juli. Den japanske centralbank understregede, at den vil respondere aggressivt på svaghed i økonomien. I Sydkorea og Rusland nedsatte centralbankerne deres styringsrenter med 0,25 %-point, og i Tyrkiet blev styringsrenten sat ned fra 24 % til 19,75 %.

I Storbritannien blev Boris Johnson ny leder af det konservative parti og premierminister efter Theresa Mays tilbagetræden. Sandsynligheden for et ”no deal”-Brexit er dermed steget, hvilket har svækket det britiske pund.

Renterne har generelt været faldende og aktiekurserne stigende i juli.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter fortsatte med at falde i juli. I USA og Japan var renterne på ti-årige statsobligationer stort set uforandrede. Rentefaldene i Eurozonen var til gengæld til at få øje på og allerstørst i Italien på 0,55 %-point, hvilket skal ses i lyset af rentestigningen i maj i forbindelse med budgetkrisen. Rentefaldene indtraf som konsekvens af svagere økonomiske nøgletal i Europa, mildere retorik fra Den Europæiske Centralbank og forventning om en nedsættelse af styringsrenten i USA. Forventningerne blev indfriet på månedens sidste dag.

Valutaerne er generelt blevet styrkede over for euroen og dermed kronen med mexicanske peso og den amerikanske dollar i front med en styrkelse på henholdsvis 3,5 % og 2,3 % over for danske kroner. I den modsatte ende befinder det britiske pund og svenske kroner sig med en svækkelse på henholdsvis 1,6 % og 0,9 %.  

Afdeling International har med et afkast på 1,37 % klaret sig en smule dårligere end sit benchmark i juli. Overvægten i svenske kroner, euro og britiske pund samt undervægten i amerikanske dollars trækker ned i det relative afkast. Omvendt har overvægtene i japanske yen og mexicanske pesos bidraget positivt til det relative afkast i forhold til benchmark.

Udviklingen i internationale statsrenter


Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i juli. De danske realkreditobligationer har været præget af, at der er en rekordstor konverteringsbølge i gang med ekstraordinære store udtrækninger til følge på realkreditobligationer med en kupon højere end 1,5 % og tilsvarende udstedelse af nye 20-årige 1 %-obligationer. Afdelingerne med mellemlange danske obligationer og Korte Obligationer har klaret sig en smule dårligere end deres respektive benchmark bl.a. på grund af lavere varighed i afdelingerne end i benchmark. 

Virksomhedsobligationer
Renterne på High Yield-obligationer, HY, og Investment Grade-obligationer, IG, oplevede et rentefald i nogenlunde samme størrelsesorden.  
Virksomhedsobligationer IG og HY gav afkast på henholdsvis 0,97 % og 0,96 %, hvilket i begge tilfælde var bedre end afkast på deres respektive benchmarks. 

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,52 -6 bp -90 bp
High Yield 3,73 -7 bp -113 bp
US 10Y Treasury 2,00 1 bp -69 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Den mildere retorik fra forbundsbanken i USA og Den Europæiske Centralbank var positive impulser for obligationer fra højrentelandene. For obligationer udstedt i hård valuta faldt merrenten i forhold til de amerikanske statsrenter med 0,25 %-point til 3,27 %-point. Renten og merrenten til amerikanske statsobligationer faldt også på obligationer udstedt i lokalvaluta, hvortil kom styrkede valutaer over for danske kroner.

Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

I hård valuta har de største rentefald været at finde i lande som Ukraine, Argentina og Tyrkiet, mens Venezuela, Etiopien og Angola så de største rentestigninger. I lokal valuta har Argentina, Tyrkiet og Brasilien givet de højeste afkast i en kombination af kursstigninger på obligationerne og valutaerne, hvorimod Chile, Malaysia og Mexico har givet de laveste afkast.

I juli har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 0,96 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 3,28 %.

HøjrenteLande og HøjrenteLande Lokal Valuta har begge klaret sig bedre end deres respektive benchmarks, hvorimod HøjrenteLande Valuta på grund af lavere varighed end i benchmark har klaret sig dårligere end dette i juli.

Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring -19 bp -96 bp
Afkast (%) i lokal valuta 1,38 8,36
Valutaafkast (%) 1,87 4,03
Samlet afkast (%) 3,28 12,73

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
De globale aktiemarkeder fortsatte den positive stemning i juli. I USA satte de ledende aktieindeks nye rekorder. Hertil kom en styrkelse af dollaren. I Japan var der også tale om aktie- og valutakursstigninger. De europæiske aktier kunne ikke helt følge trop med USA og Japan, og helt galt gik det i Tyskland med et decideret kursfald.

I USA var det forventninger om en nedsættelse af styringsrenten fra forbundsbanken, forholdsvis gode tal for væksten i 2. kvartal, en stærk rapport for arbejdsmarkedet og indgåelsen af en to-årig budgetaftale, som understøttede markedet. Hertil kommer genoptagelsen af handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, som i første omgang så lovende ud. 

I Europa fortsætter de ledende indikatorer med at skuffe. PMI for fremstillingssektoren i Eurozonen faldt fra 47,6 til 46,4, det laveste niveau i seks år. Det samme var tilfældet i Tyskland, hvor PMI faldt til 43,1 fra 45,0. Andre tal for industrien og bilsalget var ligeledes skuffende. Signalerne fra Den Europæiske Centralbank var mildere end tidligere, men ikke helt så milde, som markedet havde håbet på.

I Tyskland klarede blandt de største aktier Infineon (+9,2 %) og Adidas (+6,8 %) sig bedst, mens SAP (-6,9 %) og E.ON (-5,6 %) befandt sig i den anden ende af afkastspektret.
I Skandinavien klarede de finske efterfulgt af de danske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Ørsted (+8,6 %) og Coloplast (+6,3 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Nordea (-9,1 %) og AP Møller-Mærsk-selskaberne (-6,8 %). Sverige var det svageste marked med bredt funderede kursfald.

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i juli, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne Tyskland og Danmark har begge gjort det dårligere end deres respektive benchmarks.

Valueaktierne fortsætter på regionalt og globalt plan med at klare sig dårligere end vækstaktierne. Det kan i al væsentlighed tilskrives det markante rentefald, som er en positiv faktor for vækstaktierne. Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i juli.

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets kunne ikke helt følge med kursudviklingen på de modne markeder. Bedst gik det i Latinamerika med Brasilien i front. Her godkendte underhuset grundteksten til den længe ventede pensionsreform med et solidt flertal. Helt i tråd med forventningerne nedsatte den brasilianske centralbank sin styringsrente med 0,5 %-point. I Mexico trådte den respekterede finansminister Carlos Urzúa tilbage efter uenigheder med præsidenten om økonomiske og politiske beslutninger.

I Fjernøsten var overskrifterne de genoptagne handelsforhandlingerne mellem USA og Kina. Væksten i Kina blev i 2. kvartal opgjort til 6,2 % i forhold til samme kvartal sidste år. Det var det laveste niveau i 27 år, men ellers var der fremgang at spore i flere nøgletal. PMI steg til 49,7 fra 49,4, væksten i detailomsætningen steg til 9,8 % fra 8,6 % på årsbasis, og væksten i industriproduktionen steg til 6,3 % fra 5,0 % på årsbasis. 

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i juli, målt i kr.

Kilde. Datastream

Aktierne fra Rusland har på trods af faldende oliepriser haft en god måned. Den russiske centralbank nedsatte sin styringsrente med 0,25 %-point til 7,25 %. Indien har derimod set kursfald, hvilket hænger sammen med, at Modi efter genvalget ikke har gennemført ventede tiltag til at støtte økonomien. Privatforbruget er fortsat meget svagt i landet.

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle på nær Latinamerika klaret sig bedre end deres respektive benchmark. Bedst er det gået i Fjernøsten, hvor overvægten i aktier relateret til it eller internettet især har bidraget positivt.

Udsigter
Med Trumps øgede pålægning af told på kinesiske varer i starten af august og Kinas modsvar mod import af amerikanske landbrugsvarer er vi kommet ind i en fase, hvor stemningen er knap så god mellem de to parter i forhandlingerne. Det betyder ikke, at der ikke kan komme en løsning på et senere tidspunkt med væsentlig mindre konsekvenser for væksten i verdensøkonomien, men det kommer nok tidligst til at ske i september. Trump ser sig selv som en dealmaker, som i egen selvforståelse ved, hvilke virkemidler der skal til for at få den bedst mulige aftale med Kina, herunder destabilisering af de finansielle markeder. Faldet i aktiekurserne i starten af august og de fortsatte rentefald er med til at gøre aktier bredt meget attraktive i forhold til obligationer. Timingen af, hvornår det vil afspejle sig i markedskurserne, er som altid usikker. 

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 7. august 2019

Tilbage