Spredning er fortsat vigtig

Visninger: 1268 Dato: 19. mar. 2018 kl. 13:20

Verden er omskiftelig. Det gælder også de finansielle markeder.

For to år siden frygtede mange, at verdensøkonomien var stagnerende. Tankesættet dengang var, at underliggende strukturelle forhold begrænsede mulighederne for væksten og inflationen. Der var derfor udsigt til mange år med lave renter og rigelig likviditet. Det stimulerede jagten på merafkast, og mange investorer bevægede sig længere og længere ud på risikokurven fra obligationer med kreditrisiko til aktier fra de modne markeder og helt ud til aktier fra de nye markeder. Merrenterne i forhold til amerikanske statsobligationer er følgelig blevet reduceret betragteligt, og prisfastsættelsen på aktiemarkederne har været stigende. Det er illustreret i figur 1 og figur 2.

Figur 1 Udviklingen i merrenterne (bp) på højrentelandeobligationer udstedt i hård valuta fra ultimo 2015 til ultimo 2017.

 
Kilde: Datastream

Figur 2 Udviklingen i kursen i forhold til indtjeningen på aktier fra de udviklede markeder (blå) og de nye markeder (orange) fra ultimo 2015 til ultimo 2017.

 
Kilde: Datastream

Ny situation
Situationen har vendt sig til det modsatte i dag. Bekymring for vækst er afløst af vækstoptimisme og forventninger om, at den globale inflation vil stige fra de lave niveauer, som den er kommet ned på. De nye forventninger er en konsekvens af det globale synkrone opsving bl.a. ansporet af den ekspansive amerikanske finanspolitik. Frygten er nu, at der er for meget kul under kedlerne, så væksten og inflationen bliver højere end ønskeligt. De øgede inflationsforventninger har betydet, at obligationsrenterne har været stigende i de første par måneder af året, men efter store stigninger på kort tid er renterne faldet en smule tilbage igen. Det har også været tilfældet for danske obligationer.
De stigende renter har fået nogle kommentatorer til at slå på tromme for helt at undgå at have danske obligationer i sin portefølje af værdipapirer. Disse overvejelser tager udgangspunkt i, at det er givet, at de danske obligationsrenter vil fortsætte med at stige, men det er ikke givet. Ud fra et porteføljesynspunkt er det for tidligt at udelukke danske obligationer fra sine porteføljer. Der vil derfor også fremadrettet være danske obligationer at finde i vore blandede afdelinger.

Inflation ikke noget problem endnu
Inflationen i USA har vist en svag stigende tendens på det seneste, men kerneinflationen, hvor man sorterer de mere volatile varegrupper som energi og fødevarer fra, er stadig under forbundsbankens target på 2 %. I Eurozonen har inflationen vist en vigende tendens de seneste måneder og er helt nede på 1,2 %, hvilket er nogenlunde det samme niveau som i Japan. Det kan derfor være for tidligt at afvise, at den globale prisudvikling ikke er underlagt et strukturelt nedadgående pres. Det kan være understøttet af global konkurrence, og at kunstig intelligens og robotter står på spring til at overtage mange af de funktioner, som i dag varetages af mennesker.

Væksten kan skuffe
Væksten viser stærke tegn mange steder i verden, men politisk er der visse signaler som kan virke vækstdæmpende. Det ligger i kortene, at den amerikanske forbundsbank vil forhøje sin styringsrente tre til fire gange i år med 0,25 %-point hver gang. Det er i sig selv vækstdæmpende. Hertil kommer præsident Trumps planer om en mere protektionistisk handelspolitik, hvilket kan afføde modsvar fra andre lande. I Kina kan Xi Jinpings nye muligheder for at være præsident på livstid føre til lavere vækst på kort sigt, idet det må formodes at blive lettere for ham at gennemføre sine ønskede reformer. Nogle af reformerne kan have negative vækstmæssige konsekvenser på kort sigt, og fordelene vil først vise sig på lidt længere sigt.

Robusthed er nøgleordet
Når man sammensætter en portefølje af værdipapirer, bør det ikke ske på basis af et klart syn på fremtiden, men på basis af at det er svært at se fremtiden klart. Historien viser, at det er meget nemt at tage fejl i vurderingen af fremtiden. Se blot på historien for to år siden. Sammensætning af en portefølje af værdipapirer skal tilgodese, at man profiterer på sit basisscenarie, men også at man opnår en vis beskyttelse mod mere ugunstige scenarier. Denne robusthed er essentiel i sammensætningen af en portefølje af værdipapirer. I dag er risikoen, at væksten og inflationen ikke bliver så høj, som mange går og forventer. I det scenarie må eksempelvis danske stats- og realkreditobligationer tænkes at give en vis beskyttelse i porteføljen.  

Af investeringsdirektør Niels Skovvart, Syd Fund Management, den 19. marts 2018.  

Tilbage