Stærkt aktiemarked også i december

Visninger: 1747 Dato: 09. jan. 2020 kl. 09:05

Den store positive faktor for aktiemarkederne i december var fase 1-aftalen mellem USA og Kina på handelsområdet. Læs mere om udviklingen på de finansielle markeder i denne månedskommentar af fondsdirektør Niels Skovvart

USA droppede de planlagte toldforhøjelser som en del af aftalen. Kina vil til gengæld øge importen af amerikanske varer og respektere intellektuelle rettigheder. Hertil kommer, at Kina vil tillade mere udenlandsk konkurrence på hjemmemarkedet. Aftalen skal underskrives den 15. januar i år. De indledende undersøgelser om en rigsretssag mod præsident Trump i USA er blevet betragtet som støj af markederne. 

I Europa blev udfaldet af parlamentsvalget i Storbritannien tolket positivt af de finansielle markeder. Hermed blev et usikkerhedsmoment fjernet.  

De fremadskuende indikatorer i flere lande viste i slutningen af 2019 tegn på en vending mod højere global vækst, hvilket også er positivt for aktiemarkederne. 

Det synes som om, at de langsigtede forventninger til fremtiden har indstillet sig på, at vi går en fremtid i møde med en lille fremgang i væksten, mindre fremgang i indtjeningen, lav inflation og behersket investeringsaktivitet, men til gengæld en stor allokering af midler til den digitale transformation. 

De gode nyheder resulterede i øget risikoappetit med stigende globale aktiemarkeder, stigende statsrenter på de modne obligationsmarkeder og faldende merrenter på højrenteobligationer som konsekvens.  

Internationale obligationer
De internationale statsrenter er steget over en bred kam i december. Mexico udgør i denne sammenhæng en undtagelse, idet renterne her har været markant faldende, og den mexicanske centralbank nedsatte sin styringsrente i december med 0,25 %-point til 7,25 % for at stimulere økonomien. 

I USA steg de ti-årige statsrenter med 0,13 %-point. Rentestigningerne i Eurozonen og Japan var henholdsvis større og noget mindre. De største rentestigninger på de modne markeder var at finde i Australien og New Zealand med stigninger i de 10-årige statsrenter på ca. 0,35 %-point. Valutaerne er generelt blevet svækkede over for euroen og dermed kronen i lyset af de bedre vækstudsigter i Europa. Amerikanske dollar og japanske yen blev svækket med henholdsvis 1,7 % og 1,1 % over for euroen i december. 

Afdeling International har med et afkast på -0,96 % klaret sig en smule dårligere end sit benchmark i december. Afdelingen har tjent på at have en lavere rentefølsomhed end benchmark, men har tabt på overvægten i amerikanske dollar og japanske yen.

Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har været stigende over hele rentekurven i december.  

Afdelingerne med korte og mellemlange danske obligationer har alle klaret sig en smule bedre end deres respektive benchmarks. Afdelingerne har tjent på at have en lavere rentefølsomhed end deres benchmarks. 

Virksomhedsobligationer
Renterne på virksomhedsobligationer med en høj kreditkvalitet, IG, oplevede stort set uforandrede renter i december. Stigningerne i de amerikanske statsrenter blev imødegået med indsnævring af merrenten i forhold til disse i samme størrelsesorden. Den øgede appetit på risiko førte til et pænt rentefald på High Yield-obligationer, HY. 

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 0,20 %, og Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 1,45%, hvilket i begge tilfælde var bedre end benchmarkafkastene. 

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,31 0 bp -111 bp
High Yield 3,32 -18 bp -153 bp
US 10Y Treasury 1,92 13 bp

-77 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Renterne på obligationerne fra højrentelandene faldt i december. Obligationerne udstedt i hård valuta, som USD og EUR, oplevede de største rentefald og et pænt fald i merrenterne til sammenlignelige amerikanske statsobligationer. For obligationer udstedt i lokal valuta var rentefaldet mere begrænset, men også her var der tale om et fald i merrenten til amerikanske statsobligationer. Til gengæld er valutaerne generelt blevet styrket, så aktivklassen har klaret sig bedre obligationer udstedt i hård valuta. 

Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

I hård valuta har de største rentefald været at finde i lande som Argentina, Zambia og Bolivia, mens  Etiopien, Angola og Aserbajdsjan så de største rentestigninger. I lokal valuta har Argentina, Colombia og Sydafrika givet de højeste afkast og Tyrkiet, Filippinerne og Tjekkiet de laveste.    
I december har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 1,71 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 2,30 %.

Alle højrenteafdelingerne, som investerer i obligationer udstedt i hård, har klaret sig bedre end deres respektive benchmark. HøjrenteLande Lokal Valuta har klaret sig på niveau med sit benchmark, hvorimod HøjrenteLande Valuta på grund af afdelingens lavere rentefølsomhed har gjort det dårligere end sit benchmark 

Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring -4 bp -124 bp
Afkast (%) i lokal valuta 0,94 12,34
Valutaafkast (%) 1,35 3,00
Samlet afkast (%) 2,30 15,72

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
Delaftalen mellem USA og Kina på handelsområdet og den overbevisende valgsejr til de konservative i Storbritannien var positive impulser, som kunne videreføre den stærke udvikling på aktiemarkederne gennem det meste af 2019. De modne aktiemarkeder steg 1,2 % på globalt plan målt i kroner. USA var målt i lokal valuta blandt de førende ledt an af især de store it-selskaber, men en svækkelse af valutaen trak ned i dansk regning.  

Europæiske aktier klarede sig på regionsplan bedst inspireret af det britiske valgresultat, hvorimod de japanske aktier kun lige kunne holde sig over nullet bl.a. som følge af en svækket yen målt i danske kroner. 

De nordiske aktier klarede sig rigtigt godt i december. Her klarede de norske med positive impulser fra oliemarkedet efterfulgt af de finske aktier sig bedst. I Danmark klarede bankerne sig bedst, idet varslede negative renter på indlån og de generelt stigende renter lover godt for rentemarginalen og dermed bankernes fremtidige indtjening.  Ørsted skilte sig ud blandt de øvrige danske selskaber med en kursstigning på godt 10 %, hvorimod der var tale om negative afkast i selskaber som GN Store Nord, Københavns Lufthavne, Lundbeck og Genmab.  

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i december, målt i kr.

Kilde: Datastream

Tyske aktier havde ikke helt samme medvind som de øvrige europæiske aktier. Blandt de større selskaber var de største kursstigninger at finde hos Bayer (+6,3 %) og Infineon (+4,5 %), mens Deutsche Telekom (-3,9 %), Daimler (-3,5 %) og Continental (-3,1 %) var de største negative bidragsydere.  

Afdeling Danmark har i december gjort det bedre og afdeling Tyskland dårligere end deres respektive benchmarks. Afdeling Tyskland har i december reduceret sin gearing til 0 fra et investeringsniveau på 113 %. 

De højere internationale renter var medvirkende til, at valueaktierne klarede sig fornuftigt i forhold til vækstaktierne i december. Ligevægtsfaktoren arbejdede den modsatte vej. Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig på niveau med deres respektive benchmark. 

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i december

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
De positive signaler fra handelsforhandlingerne var positivt nyt for aktierne fra Emerging Markets, som med et afkast på 5,6 % målt i kroner klarede sig markant bedre end aktierne fra de modne markeder. Det omvendte har været tilfældet i det meste af 2019. 

Latinamerika trukket af Brasilien steg mest i forventning om øget vækst i 2020. Hertil kom, at Chile og Argentina blev positivt påvirket af den generelt gode stemning på de globale aktiemarkeder. De mexicanske aktier steg ”kun” 3 % og trak dermed regionens afkast ned. Det skyldes bl.a. en svag mexicansk økonomi, og at underskrivelsen af USMCA-handelsaftalen med USA og Canada blev udskudt til 2020. 

Fjernøsten var positivt påvirket af delaftalen på handelsområdet, hvilket kunne aflæses i store stigninger i aktiekurserne i Kina, Sydkorea og Taiwan. Aktierne i Indien kunne derimod ikke følge med, da den indiske økonomi er forholdsvis isoleret, og at landet døjer med svage makroøkonomiske nøgletal. Man søger at gøre noget ved sidstnævnte, og i december blev der offentliggjort en stor 5-års plan for infrastrukturinvesteringer.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i december, målt i kr.

Kilde: Datastream

Aktierne fra Rusland fortsatte kursridtet fra tidligere i 2019 bl.a. i december hjulpet på vej af højere oliepriser og blev det suverænt stærkeste marked i 2019 med et afkast på næsten 50 % målt i kroner. 

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig på niveau med eller bedre end deres respektive benchmark. Bedst er det gået i Fjernøsten efterfulgt af Globale EM-aktier, hvor overvægten i kinesiske it-aktier især har bidraget positivt.

Udsigter
Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som vi just har publiceret på hjemmesiden.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Tilbage