Stærkt comeback på aktiemarkederne i april

Visninger: 2823 Dato: 07. maj. 2020 kl. 08:10

Amerikanske aktier steg 13,2 % i april, og det var den største stigning siden januar 1987. Stigningen kom efter et kursfald på 12,7 % i marts.

Coronakrisen har ført til et dramatisk fald i forventningerne til væksten i 2020.  Forventningerne fra Den Internationale Valutafond, IMF, til den globale vækst i 2020 og 2021 er opgjort til henholdsvis -3,0 % og 5,8 % mod 2,9 % i 2019. For Emerging Markets er de tilsvarende tal -1,0 % i 2020 og 6,6 % i 2021 mod 3,7 % i 2019. 

Krisen kan også allerede læses i tallene for 1. kvartal. Arbejdsmarkedsrapporten i USA for marts blev den værste siden marts 2009. Der blev mistet 701.000 jobs i måneden, hvilket var markant højere end forventningerne om et jobtab på 100.000. Den annualiserede vækst i den amerikanske økonomi er i 1. kvartal opgjort til -4,8 %. De tilsvarende tal for Japan og Eurozonen er opgjort til -7,1 % og-14,4 %. I Europa er Frankrig, Spanien og Italien især hårdt ramt med vækstrater på henholdsvis -21,4 %, -19,4 % og -17,7 %. I Kina er økonomien skrumpet med 6,8 % i forhold til 1. kvartal 2019. Der er med andre ord ingen tvivl om, at coronakrisen sætter sine tydelige spor i den økonomiske udvikling. 

Alligevel har de finansielle markeder vundet noget af det tabte tilbage i marts. Det skyldes de meget store finans- og pengepolitiske tiltag, som regeringer og centralbanker har sat i værk for at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af nedlukninger af samfundene. Bl.a. vil den amerikanske forbundsbank købe obligationer udstedt af virksomheder med en rating lavere end investment grade. 

Den amerikanske regnskabssæson er startet bedre end frygtet, hvilket har bidraget til den positive stemning. Oliepriserne har dog fortsat været under pres, da udbuddet af olie langt har oversteget den markant lavere efterspørgsel. De lavere oliepriser udgør selvsagt en udfordring for de olieproducerende lande, hvorfor obligationer fra EM-landene også har været udfordrede i april. Oliepriserne nåede et lavpunkt i nyere tid i løbet af april, men stigninger sidst på måneden betød, at priserne sluttede højere, end de startede.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter er faldet i de fleste modne obligationsmarkeder med Italien som en væsentlig undtagelse. I USA var rentefaldet på 0,02 %-point beskedent. De fleste valutaer er styrkede over for euroen og dermed kronen. Dollaren er stort set uforandret, og den japanske yen er styrket en smule. Derimod er den mexicanske pesos svækket.  

Afdeling International har med et afkast på 0,55 % klaret sig en smule dårligere end sit benchmark i april. Afdelingen har tabt på en lavere rentefølsomhed i forhold til benchmark og en overvægt i mexicanske pesos.  

Danske obligationer
De danske statsrenter har været faldende i april. De største rentefald for de længere løbetider. Appetitten på danske realkreditobligationer, som forsvandt i marts, er vendt tilbage i april. Afdelingerne med danske obligationer har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmarks. Det skyldes overvægten i realkreditobligationer, som har klaret sig bedre end sammenlignelige statsobligationer. 

Virksomhedsobligationer
Virksomhedsobligationerne har nydt godt af den øgede appetit på risiko og ikke mindst centralbankernes opkøbsprogrammer. Det har bevirket, at renterne på High Yield-obligationer, HY, og Investment Grade-obligationer, IG, er faldet ganske betydeligt i april, mest udtalt for HY, hvor rentefaldet på benchmarkniveau er faldet med 1,26 %-point. Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 4,03 %, og Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 5,72 %, hvilket i begge tilfælde var dårligere end benchmarkafkastene. 

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,40 -75 bp 9 bp
High Yield 5,75 -126 bp 242 bp
US 10Y Treasury 0,65 -2 bp

-127 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Obligationerne fra højrentelandene havde modvind fra oliepriserne i løbet af april, hvor de faldt til nye lavpunkter, men stigninger i olieprisen i slutningen af måneden gav en smule medvind. Obligationerne nød godt af den øgede appetit på risiko. For obligationer udstedt i hård valuta blev rentespændet til tilsvarende amerikanske statsobligationer indsnævret, og aktivklassen gav et afkast på 2,13 %. Det gik noget bedre for obligationerne udstedt i lokal valuta. Her kunne benchmarkafkastet opgøres til 4,07 %. 

HøjrenteLande-afdelingerne har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks. 

De modne aktiemarkeder
De amerikanske aktier klarede sig bedst blandt de toneangivende modne markeder. De store finans- og pengepolitiske stimulanser har uden tvivl en stor aktie i denne udvikling. Hertil kommer forventningen om en snarlig genåbning af den amerikanske økonomi. De store internetbaserede virksomheder som Amazon og Facebook førte an i kursfesten med kursstigninger på henholdsvis 27 % og 23 %. 

Japanske aktier klarede sig dårligst blandt de store toneangivende markeder, hvilket for en stor dels vedkommende kan tilskrives, at japanske aktier ikke var faldet så meget i kurs som mange af de andre aktiemarkeder. 

I Europa havde aktiemarkederne i de økonomier, som på papiret er hårdest tynget af coronavirussen, de laveste kursstigninger.  Dvs. markederne i Spanien, Italien, Storbritannien og Frankrig. De tyske aktier viste med 10 % til gengæld den største månedlige stigning siden oktober 2015. Dette skete på trods af stor svaghed i nøgletallene for tysk økonomi.

I Skandinavien klarede de norske efterfulgt af de finske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Ambu (+29,3 %) og Lundbeck (+22,9 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt GN Store Nord (2,5 %) og Ørsted (+3,3 %). Sverige var det svageste marked i Skandinavien med et afkast på godt 8 % . 

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i april, målt i kr.


Kilde: Datastream

Afdeling Danmark har gjort det bedre end sit  benchmark. Afdeling Tyskland har klaret sig på niveau med sit benchmark. Afdelingen har reduceret sit investeringsniveau fra 113 % til 94 % i løbet af april. 

Den gode udvikling for teknologiaktierne bevirker, at valueaktierne på regionalt og globalt plan fortsat halter efter vækstaktierne. Til gengæld har de små og mellemstore selskaber klaret sig bedre end de store. Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmark, hvilket kan tilskrives ligevægtsfaktoren, sektorneutraliteten og gode selskabsvalg. 

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i april.


Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets kunne ikke helt følge med aktierne fra de modne markeder i april, selvom der også her var tale om pæne kursstigninger. Der er tegn på fremgang i kinesisk økonomi. Den kinesiske centralbank sænkede sin styringsrente med 0,2 %-point i april. 

De største kursstigninger var at finde i Indien efterfulgt af Thailand, men også aktierne fra Taiwan fulgte godt med. 

I Latinamerika var kursstigningerne mere beherskede, hvilket kan tolkes som et udtryk for, at myndighederne i Brasilien og Mexico ikke har taget truslen fra coronavirussen helt så alvorlig som i store dele af resten af verden.  

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i april, målt i kr.


Kilde: Datastream

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmark. Bedst  er det gået i BRIK-afdelingerne. 

Udsigter
Den globale spredning af coronavirussen har med ét slag banket de globale vækstforventninger ned. Flere indikatorer pegede på, at den globale økonomi var på vej op i gear, men det har coronavirussen vendt op og ned på. Værst vil det gå i de udviklede økonomier, men også de nye markeder vil blive ramt af negativ vækst. De udviklede økonomier vil se tilbageslaget i både 1. og 2. kvartal, hvorefter det skulle begynde at gå fremad igen. På de nye markeder kan vendingen allerede indtræffe i 2. kvartal primært pga., at Kina først har fået inddæmmet pandemien og genoptaget produktionen. 

Flere virksomheder har i lyset af den meget usikre fremtid sløjfet deres vejledning af markedet om fremtidsudsigterne. Vi står derfor i en situation uden pejlemærker og med en særdeles usikker fremtid. Det eneste nogenlunde sikre er, at renterne på kort sigt vil blive fastholdt på lave niveauer, og at likviditeten vil være rigelig. Regeringer og centralbanker har vist en stor villighed til at holde hånden under økonomierne, og det må forventes, at denne villighed også vil gælde i fremtiden. På længere sigt viser historien, at udviklingen nok skal arte sig, men på kort sigt vil usikkerheden og store markedsudsving være en del af hverdagen.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Tilbage