Stigende aktiekurser og renter i oktober

Visninger: 2596 Dato: 06. nov. 2019 kl. 08:35

Den gode stemning på aktiemarkederne og de stigende statsrenter på de modne markeder skyldes, at et par usikkerhedspunkter er blevet mindre i løbet af oktober.

Tendenserne fra september fortsatte ind i oktober. Det vil sige, at både aktiekurserne og renterne steg. Der er en positiv udvikling i handelsaftalerne mellem USA og Kina. I Europa bliver forløbet i Brexit-forhandlingerne mellem Storbritannien og EU udlagt positivt, selvom det stadig er uklart, hvor og hvornår de ender.

I USA satte forbundsbanken for tredje gang i år sin styringsrente ned med 0,25 %-point. Det var ventet af markedet og fik ikke den store effekt på det amerikanske marked, som var stort set uforandret for både obligationernes og aktiernes vedkommende. Den amerikanske dollar faldt med godt 2 %. Den faldende dollar og lavere styringsrenter i fx Brasilien og Indien var godt nyt for aktier fra Emerging Markets, som for en gangs skyld klarede sig bedre end aktierne fra de modne markeder på trods af folkelig opstand mod siddende regeringer i udvalgte lande som Chile og Hongkong.    

Internationale obligationer
De internationale statsrenter er steget i oktober. Rentestigningerne har været størst i Europa som følge af Brexit-perspektiverne, hvorimod der i USA kun var små stigninger i de helt lange statsrenter og rentefald i de kortere statsrenter som følge af nedsættelsen af styringsrenten. Valutaerne er generelt blevet svækkede over for euroen. Både amerikanske dollar og japanske yen er svækket med godt 2 % i oktober. Til gengæld er det britiske pund styrket med næsten 3 % i oktober. 

Afdeling International har med et afkast på -1,34 % klaret sig på niveau med sit benchmark i oktober. Afdelingen har tjent på en lidt lavere varighed end benchmark og tabt tilsvarende på den valutariske eksponering, hvor overvægten i japanske yen især har trukket ned.

Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har været stigende over hele rentekurven i oktober, og realkreditobligationerne er blevet presset af en høj konverteringsaktivitet på det danske boligmarked.

Afdelingerne med danske obligationer har givet negative afkast i oktober, men har klaret sig på niveau med deres respektive benchmarks. Afdelingerne har givet positive afkast hidtil i år på trods af lavrentemiljøet.

Virksomhedsobligationer
De stigende statsrenter har dæmpet potentialet i virksomhedsobligationerne. Renterne på Investment Grade-obligationer, IG, oplevede et begrænset rentefald, hvorimod renterne på High Yield-obligationer, HY, er steget en smule i oktober. 

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 0,30 %, hvilket var bedre end afkast på benchmark. Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på -0,29 %, hvilket bar dårligere end benchmarkafkastet. Begge aktivtyper har givet et afkast på ca. 9 % hidtil i år.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,29 -4 bp -113 bp
High Yield 3,69 10 bp -116 bp
US 10Y Treasury 1,69 2 bp

-100 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Renten på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene faldt 0,07 %-point til 5,10 %, og merrenten til amerikanske statsobligationer blev reduceret med 0,09 %-point til 3,36 %-point. Obligationerne udstedt i lokal valuta faldt tilsvarende med 0,09 %-point til 5,13 %. Den lempeligere pengepolitik i USA og de bedre udsigter for handelskrigen har dermed mere end modsvaret de negative konsekvenser af den forventede lavere økonomisk vækst i fremtiden.  

Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene

Kilde: Datastream

I hård valuta har de største rentefald været at finde i lande som Tunesien, Ukraine, Senegal og Mexico, mens Libanon, Venezuela og Etiopien så de største rentestigninger. I lokal valuta har Brasilien, Polen og Ungarn givet de højeste afkast, hvorimod en svækket valuta har tynget i Argentina med stort kursfald til følge. I Brasilien var det positivt, at pensionsreformen endelig er blevet vedtaget i Senatet. Præsidentvalget i Argentina endte som forventet med, at den socialistiske kandidat Fernández vandt præsidentvalget foran den siddende mere markedsvenlige præsident Macri. 

I oktober har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 0,02 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 0,60 %.

HøjrenteLande Lokal Valuta og HøjrenteLande har klaret sig på niveau med deres respektive benchmarks, hvorimod de andre afdelinger, som investerer i obligationer fra højrentelande og har et benchmark, alle har klaret sig en smule dårligere end disse i oktober.

Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring -9 bp -133 bp
Afkast (%) i lokal valuta 0,89 11,59
Valutaafkast (%) -0,28 2,01
Samlet afkast (%) 0,60 13,84

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
På de modne aktiemarkeder klarede de japanske aktier sig bedst efterfulgt af de europæiske med de svenske og tyske aktier i spidsen. Derimod bevægede de amerikanske aktier sig omkring nullet i egen regning. Kvartalsregnskaberne fra de amerikanske virksomheder har generelt overrasket positivt, mens andre økonomiske nøgletal for fx arbejdsmarkedet og PMI var svagere end ventet. En svækkelse af den amerikanske dollar bevirkede, at afkastet blev negativt målt i kroner.

Udviklingen kan især tilskrives den positive stemning i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina. Det er til ugunst for amerikanske virksomheder og det modsatte i resten af verden. Væksten i Kina var med 6,0 % i 3. kvartal den laveste i 30 år, og andre nøgletal peger også på svaghed i den kinesiske økonomi. I USA er væksten i 3. kvartal opgjort til 1,9 %.

De bedste sektorer var at finde inden for Health Care, It og Industri, mens Energi, Stabilt Forbrug og Forsyning klarede sig dårligst på globalt plan.

I Tyskland er nøgletallene fortsat svage. Det tyske industriordrer er fortsat til den svage side, og de mere fremadskuende indikatorer viser fortsat svaghedstegn.

I Skandinavien klarede de svenske efterfulgt af de danske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier AP Møller-Mærsk-selskaberne (+10 %) og Novozymes (+9,5 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Chr. Hansen (-11,6 %) og Ørsted (-7,7 %).

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i oktober, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Danmark har klaret sig på niveau med sit   benchmark. Afdeling Tyskland har klaret sig dårligere end sit benchmark. Afdelingen har i oktober øget sit investeringsniveau til 115 %.

Valueaktierne var ikke så udfordrede i oktober som i mange andre af årets måneder. Figuren viser, at det umiddelbart kun var de små valueselskaber, som på globalt plan kunne gøre det bedre end vækstselskaberne, men inden for de enkelte sektorer tegner der sig et billede af, at valueselskaberne generelt har gjort det bedre end vækstselskaberne. Derfor er det ikke overraskende, at afdelingerne med ligevægt og value alle har klaret sig bedre end deres respektive benchmark, da de netop er sektorneutrale.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i oktober

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets klarede sig bedre end aktierne fra de modne markeder i oktober, da de i høj grad har gavn af en bedring i handelskonflikten. Hertil kommer en række landespecifikke forhold, som har understøttet markederne. Brasilien har fået vedtaget en pensionsreform, og styringsrenterne i Brasilien og Indien er begge blevet sat ned med 0,5 %-point.

Rusland fortsætter sin optur efter meldingerne om de store udbyttebetalinger tidligere på året. De negative markeder er at finde i Chile og Argentina. Oprør mod præsidenten i Chile og udfaldet af det argentinske præsidentvalg, hvor oppositionslederen Fernández vandt over den siddende markedsvenlige præsident Macri ved valget i oktober udløste pæne kursfald i de to markeder.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i oktober, målt i kr.


Kilde: Datastream

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmark. Bedst er det gået i Latinamerika, hvor undervægten i Chile bidrog positivt. Det var også tilfældet med det brasilianske olieselskab Petrobras, som steg efter et  stærkt regnskab samt positive forventninger frem mod budrunden om oliefelter i Brasilien. 

Udsigter
Den 1. november påbegynder Den Europæiske Centralbank igen sine opkøb af aktiver. Der er udsigt til månedlige opkøb på 20 mia. euro. Denne likviditetstilførsel vil alt andet lige være meget understøttende for de finansielle markeder. Med de seneste initiativer fra de ledende centralbanker og finanspolitiske initiativer fra politisk side er der begrundet håb om, at den globale afmatning i væksten vil løje af i første halvdel af 2020 og blive afløst af moderat stigende vækst.

Den store usikkerhedsfaktor er som tilfældet i de seneste par år udviklingen i handelskrigen mellem USA og Kina på den ene side og resten af verden på den anden side. I fraværet af en forværring på dette felt burde vejen være banet for fortsat positive aktiemarkeder.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Tilbage