Stigende renter, handelskonflikt og bedre EM-stemning

Visninger: 1889 Dato: 05. okt. 2018 kl. 14:25

I Europa er der svaghed at spore i nøgletallene. Derimod synes økonomien at have stabiliseret sig i Kina.

De amerikanske nøgletal viser fortsat stor styrke. I den seneste revision af den annualiserede vækst for 2. kvartal blev det bekræftet, at den er 4,2 % bl.a. drevet af en vækst i privatforbruget på 3,8 %. Non Farm Payrolls steg med 201.000 personer, hvor der var ventet 191.000 personer. Timelønningerne steg 2,9 %, hvilket var mere den de forventede 2,7 %. Arbejdsløsheden lå uforandret på det meget lave niveau 3,9 %. ISM-indekset steg til 61,3 fra 58,1 og signalerer således, at der fremadrettet er mere damp i kedlerne i USA. Forbrugertilliden steg til det højeste niveau i 18 år. Den amerikanske forbundsbank forhøjede i tråd med forventningerne sin styringsrente for tredje gang i år med 0,25 %-point. Der er udsigt til endnu en forhøjelse i december, tre i 2019 og en enkelt i 2020. Ydermere ændrede forbundsbanken retorik i sin beskrivelse af pengepolitikken, som ikke længere karakteriseres som værende lempelig.

I Europa er der svaghed at spore i nøgletallene. Fx faldt PMI for Eurozonen fra 54,6 til 53,3. Derimod synes økonomien at have stabiliseret sig i Kina. Her steg industriproduktionen med 6,1 %. Kinas premierminister Li Keqiang annoncerede i slutningen af september en mere proaktiv finanspolitik og stillede lettere markedsadgang for udenlandske selskaber i udsigt.

Det var imidlertid ikke de økonomiske nøgletal, som styrede overskrifterne i september. Handelskrigen mellem USA og Kina blev yderligere eskaleret, da USA besluttede at indføre en told på 10 % på kinesiske varer for 200 mia. USD. Fra nytår ryger toldsatsen op på 25 %. Kina har som reaktion herpå indført en told på 5-10 % på amerikanske varer for tilsammen 60 mia. USD.

I Italien har der været uro om statsbudgettet, idet den italienske regering har præsenteret et underskud på budgettet på 2,4 % af BNP, hvor der var ventet et udspil på 2,0 %. Det gav anledning til rentestigninger og store aktiekursfald i Italien efter annonceringen.

På Emerging Markets blev stemningen en smule bedre i anden halvdel af september som følge af en række initiativer. Den tyrkiske lira blev styrket, efter at den tyrkiske centralbank hævede sin styringsrente fra 17,75 % til 24 % og på denne vis demonstrerede en form for uafhængighed fra præsident Erdogan. Den russiske centralbank hævede sin styringsrente fra 7,25 % til 7,5 %. Disse initiativer har skabt større tillid hos investorerne.

Argentina og Den Internationale Valutafond, IMF, har forhandlet en ny aftale på plads, som øger støtten til landet over de næste halvandet år.

Endelig er det lykkedes at få forhandlet en erstatning for NAFTA på plads mellem USA, Mexico og Canada. Det er en særdeles positiv faktor. Den nye aftale har fået navnet USMCA. Aftalen skal dog først vedtages af de tre parlamenter.

Internationale obligationer
Tegn på stigende inflation førte stigende internationale statsrenter med sig.

Figur 1: Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

På de fleste modne markeder steg de tiårige statsrenter med ca. 0,1 %-point. Dog var stigningen i USA med 0,17 %-point noget højere. Valutaerne har været forholdsvis stabile med tyrkiske lira og den rusiske rubel som de største undtagelser med styrkelser på mere end 4 % over for kronen.  

Afdeling International har med et afkast på -0,22 % klaret sig en smule bedre end sit benchmark i september. Det kan bl.a. tilskrives en lidt lavere varighed end benchmark, og at den mexicanske peso er blevet styrket med 2,7 % over for kronen.  

Danske obligationer
De danske statsrenter har været stigende over hele rentekurven i september. Rentestigningerne på realkreditobligationer har været mere beskedne.  

Figur 2: Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i % i september.

Kilde: Datastream

Det er baggrunden for, at afdelingerne med mellemlange danske obligationer generelt har gjort det bedre end benchmark, idet de har haft en stor overvægt i realkreditobligationer. Korte Obligationer har også klaret sig bedre end sit benchmark.

Virksomhedsobligationer
Renterne på High Yield-obligationer, HY, var uforandrede i september, og Investment Grade-obligationer, IG, steg under indtryk af de stigende statsrenter, men rentestigningen blev trods alt yderst beskeden. Merrenterne til statsobligationer er således blevet reduceret for begge obligationstyper.  

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -0,35 %, og Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på -0,11 %. Førstnævnte klarede sig bedre end sit benchmark, hvor det modsatte var tilfældet for sidstnævnte.  

Tabel 2: Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 3,27 0,09 % 0,65 %
High Yield 3,82  0,00 % 0,75 %
US 10Y Treasury 3,06 0,20 % 0,65 %

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Merrenterne i forhold til amerikanske stats-obligationer er i september faldet for obligationer fra højrentelandene udstedt i både hård og lokal valuta. Et højere amerikansk renteniveau bevirkede, at det faktiske rentefald blev mere behersket.

Figur 3: Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

I hård valuta har de største rentefald været at finde i lande som Tyrkiet, Argentina og Venezuela. Tyrkiet nød godt af den pengepolitiske stramning i midten af måneden, Argentina af den nye IMF-aftale og Venezuela af de stigende oliepriser. Derudover har den tyrkiske regering offentliggjort en ny økonomisk plan, som viste, at man er villig til at leve med lavere økonomisk vækst i en periode til gengæld for en mere balanceret økonomisk vækst.

I lokal valuta har Tyrkiet, Brasilien og Rusland været de største bidragsydere i en kombination af rentefald og styrkede valutaer. De faldende renter i   Argentina bliver mere end modgået af en svækket valuta, hvilket bevirker, at Argentina sammen med Filippinerne indtager bundplaceringerne i september afkastmæssigt.    

I september har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 1,30 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 2,80 %.

Afdelingerne, som investerer i obligationer fra højrentelande udstedt i hård valuta har alle klaret sig bedre end benchmark, hvorimod afdelingerne, som investerer i obligationer udstedt i lokal valuta, har gjort det dårligere end benchmark.

Tabel 3: Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring (%)  -0,20  0,48
Afkast (%) i lokal valuta 0,95 0,24
Valutaafkast (%) 1,83 -5,11
Samlet afkast (%) 2,80 -4,89

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
De modne aktiemarkeder har budt på moderate kursstigninger med enkelte afvigelser til både den positive og negative side. Japanske aktier havde de største månedlige kursstigninger siden oktober sidste år. Udenlandske investorer er igen begyndt at købe japanske aktier efter i en lang periode at have været nettosælgere. Det skyldes bl.a., at japanske aktier har haft et stort efterslæb i forhold til amerikanske aktier, en svagere yen og forventninger om højere indtjening i virksomhederne.  

I Europa klarede de tyske aktier sig dårligt. Det skyldes en kombination af svage økonomiske nøgletal og stigende politisk usikkerhed. Usikkerheden er opstået som følge af, at chefen for det tyske efterretningsvæsen Hans Georg Maassen blev fjernet fra sit embede, og at Ralph Brinkhaus og ikke Volker Kauder blev chef for CDU’s parlamentariske gruppe.

Figur 4: Afkast i % på de modne aktiemarkeder i september, målt i kr.

Kilde: Datastream

I Skandinavien klarede de norske efterfulgt af de svenske aktier sig bedst. Hennes & Mauritz var her med en kursstigning på 33,3 % efter en stærk udvikling i salget i 3. kvartal  den helt store højdespringer. Danske aktier har været hårdt ramt i oktober med store kursfald i Novo Nordisk, Danske Bank, AP Møller-Mærsk-selskaberne og Genmab. Blandt OMX25-selskaberne klarede Ambu med et kursfald på hele 36 % sig dårligst.

Afdelingerne SCANDI og Danmark har begge gjort det en del dårligere end deres respektive benchmarks. Især SCANDI har haft det svært, idet afdelingen har været ramt af overvægt i danske aktier og en række uheldige aktievalg. Afdeling Tyskland har ligeledes gjort det dårligere end sit benchmark, hvilket skyldes selskabsvalg og gearingsniveauet i afdelingen. Investeringsniveauet i afdeling Tyskland befinder sig uforandret på 115 %.

I USA har de store aktier klaret sig bedre end de mindre, men valueaktierne har klaret sig en spids bedre end vækstaktierne. Det smitter af på de globale aktier, hvor de samme forhold gør sig gældende. I Europa har value klaret sig markant bedre end vækst, hvilket også i en vis udstrækning er tilfældet i Japan. Det er derfor ligevægtsfaktoren og selskabsvalget, som har været afgørende for den relative performance. Europa Ligevægt & Value og Verden Ligevægt & Value har klaret sig bedre end deres respektive benchmark, hvorimod USA Ligevægt & Value har gjort det dårligere end sit benchmark.

Figur 5: Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i september.

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets var påvirket af forskellige faktorer. Handelskonflikten mellem USA og Kina trak Fjernøsten ned. Yderligere blev Indien trukket ned af en høj prissætning af indiske aktier. Omvendt præsterede det toneangivende marked, Brasilien, kursstigninger, som blev ledsaget af en styrket real. Den mexicanske peso blev ligeledes, hvilket er baggrunden for, at aktierne fra Mexico ligeledes havner i plus i dansk regning. I Brasilien har fokus været rettet mod præsidentvalget i oktober. Den indgåede handelsaftale mellem USA, Mexico og Canada, USMCA, fjernede et usikkerhedsmoment for Mexico.

Med negative afkast i Kina og Indien nød BRIK-afdelingerne udover kursstigningerne i Brasilien godt af et stærkt russisk aktiemarked og en styrket rubel. Sidstnævnte bl.a. understøttet af en stramning af pengepolitikken. Både det brasilianske og russiske aktiemarked drog fordel af stigende oliepriser i september.  

Figur 6: Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i september, målt i kr.

Kilde: Datastream

De fleste af vore afdelinger på Emerging Markets har klaret sig dårligere end deres respektive benchmark. Værst er det gået i Fjernøsten, hvor nogle af investeringer i Indien bidrog negativt, hvilket også var tilfældet med ejendomsselskaber i Kina. Afdeling Latinamerika har til gengæld klaret sig på niveau med benchmark.  

Udsigter
Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som løbende vil blive publiceret her på hjemmesiden:

Kvartalsforventninger til Højrentelande
Kvartalskommentar Emerging Markets Aktier
Kvartalsforventninger til modne aktier
Kvartalsforventninger: Internationale obligationer
Kvartalsforventninger til danske obligationer
Kvartalsforventninger til Virksomhedsobligationer

Oktober vil uden tvivl byde på udfordringer og dermed stor risiko for volatilitet. Den Europæiske Centralbank halverer i oktober og året ud sine månedlige obligationsopkøb til 15 mia. EUR. I midten af oktober skal medlemslandene i EU fremlægger deres budgetter. Her vil især statsbudgettet fra Italien være i fokus. Brexit-forhandlingerne skal medio oktober ligeledes behandles i EU-regi.

Uden for Europa er der risiko for, at handelskrigen mellem USA og Kina eskalerer yderligere op til det amerikanske midtvejsvalg i november.

Brasilien skal afvikle et præsidentvalg, hvor den mest markedsvenlige kandidat synes ude af billedet. Der er således nok at forholde sig til i oktober.

Download som PDF
 

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 5. oktober 2018.

Tilbage