Stigende renter og aktiekurser

Visninger: 1428 Dato: 06. feb. 2018 kl. 09:05

Aktierne startede året, som det sluttede i 2017 med pæne kursstigninger. Kursstigningerne skete på trods af generelt stigende renter.

Aktierne var understøttet af stærke økonomiske nøgletal i Eurozonen og USA. Hertil kommer, at oliepriserne har været stigende, og spændingerne mellem Nordkorea og resten af verden er blevet mindre. Vedtagelsen af skattereformen i USA i slutningen af sidste år har ligeledes været en positiv faktor. De stærke økonomiske nøgletal er også baggrunden for, at inflationsforventningerne og dermed renterne har været stigende, og at pengepolitikken globalt vil være mindre ekspansiv end forventet tidligere.

Økonomierne viste solid vækst i 4. kvartal. I USA er den annualiserede realvækst opgjort til 2,6 % godt trukket af det private forbrug, som steg 3,8 %. I Kina er realvæksten i 4. kvartal opgjort til 6,8 % og 6,9 % for hele 2017. Den annualiserede vækst i Eurozonen er i 4. kvartal opgjort til 2,3 %.

Den Internationale Valutafond, IMF, har opjusteret sine forventninger til væksten i 2018 og 2019 fra tidligere 3,7 % i begge år til nu 3,9 % ligeledes for begge år.

Den amerikanske forbundsbank lod styringsrenten være uforandret ved det sidste møde med Yellen ved roret.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter har været stigende i januar, og valutaerne er blevet svækket med ca. 0,9 %. Den amerikanske dollar har fortsat den faldende tendens fra 2017 og er blevet svækket med 3,6 % i januar over for kronen.

Afdeling International har med et afkast på -2,3 % klaret sig på niveau med sit benchmark i januar. Afdelingen har i forhold til benchmark tjent på en lavere varighed end i benchmark, men tabt tilsvarende på sine obligationer udstedt uden for eurozonen.

Figur 1: Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Tabel 1: Udviklingen i internationale statsobligationer

Periode Afkast i lokal valuta Valuta afkast Afkast i kr.
Seneste måned -0,88% -1,51% -2,38%
Siden årets start -0,88% -1,51% -2,38%

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har været stigende i januar med deraf følgende negative afkast.

Figur 2: Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i % i januar .

Kilde: Datastream

I januar var billedet lidt mere blandet med hensyn til realkreditobligationerne, end tilfældet var igennem hele 2018, hvor de konsekvent outperformede statsobligationerne. I januar klarede de 5-årige realkreditobligationer sig bedre end de tilsvarende statsobligationer, hvorimod billedet var det modsatte for de 3-åriges obligationers vedkommende.  De danske obligationsafdelinger generelt har klaret sig på niveau med eller en smule bedre end deres respektive benchmarks.

Virksomhedsobligationer
Renten på Investment Grade-obligationer, IG, steg 0,15 %-point i januar, hvor renten var uforandret på High Yield-obligationer, HY. Det er baggrunden for, at IG har givet et negativt afkast og HY et positivt afkast i januar.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -0,6 %, hvilket er en bedre end udviklingen i benchmark, og afkastet på 0,3 % på Virksomhedsobligationer HY var en smule lavere end benchmarkafkastet.

Tabel 2: Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,77 0,15% 0,15%
High Yield 3,07 0,00% 0,00%
US 10Y Treasury 2,71 0,30% 0,30%

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Merrenterne i forhold til amerikanske stats-obligationer er i januar blevet yderligere reduceret for højrentelandeobligationer udstedt i hård valuta. Renten er dog steget en smule til 5,35 %, da renterne på amerikanske statsobligationer har været stigende.  Obligationerne fra Venezuela har gjort det bedst i januar og obligationerne fra Argentina dårligst. Benchmarkafkastet er opgjort til -0,22 %.

Obligationer udstedt i lokal valuta har i samme periode oplevet et rentefald, men valutaerne var igen ramt af en svækkelse over for kronen. Samlet har det ført til et positivt afkast for aktivklassen. Obligationer udstedt af Brasilien, Sydafrika, Mexico, Colombia og Peru klarede sig bedst med kursgevinster på både obligations- og valutasiden for de fire første landes vedkommende. Peru oplevede det største rentefald samtidig med, at valutaen blev svækket. Obligationer udstedt af Filippinerne og Argentina blev de store tabere i måneden som følge af store svækkelser af landenes valutaer.

Figur 3: Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

Afdelingerne, som udelukkende investerer i obligationer udstedt i lokalvaluta, har klaret sig på niveau med eller dårligere end benchmark. De øvrige højrentelandeafdelinger har klaret sig en smule bedre end deres respektive benchmarks.

Tabel 3: Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring -0,08% -0,08%
Afkast (%) i lokal valuta 0,91 0,91
Valutaafkast (%) -0,24 -0,24
Samlet afkast (%) 0,67 0,67

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
De modne aktiemarkeder har generelt klaret sig godt med positive afkast i januar. Tyske aktier har især gjort det godt efter en skuffende udvikling i december. De økonomiske nøgletal vidner om, at det går godt i tysk økonomi. Ifo-indekset steg til 117,6 fra 117,2, og industriproduktionen steg i november imponerende 3,4 % i forhold til den foregående måned. Ordreindgangen i industrien viste fortsat styrke med en månedsstigning på 4,1 %. I Tyskland var Siemens (+4,8 %), Allianz (+6,1 %), BMW (+5,8 %), Continental (+7,1 %), Adidas (+12,2 %) og Fresenius (+8,8 %) blandt de større positive bidragsydere, hvorimod det største selskab SAP skuffede med et kursfald på 2,4 %.

I Skandinavien klarede de finske aktier sig bedst, hvorimod de danske aktier havde en rigtig skidt måned. De danske aktier var tynget af kursfald i flere af de større aktier mest udtalt i Pandora (-15,9 %). Det blev dog overgået i Sverige af Hennes & Mauritz med et kursfald på 17,7 %.

Afdeling Danmark og SCANDI har gjort det dårligere end deres respektive benchmarks, hvorimod afdeling Tyskland har gjort det bedre end sit benchmark.

Figur 4: Afkast i % på de modne aktiemarkeder i januar, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore afdelinger med ligevægt og value, L&V, har startet året i modvind. Det er især i USA, hvor de store vækstselskaber har lagt stærkt ud med afsmittende virkning på globalt plan. I Europa er de store valueselskaber kommet bedst fra land.

Figur 5: Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i januar.

Kilde: Datastream

Verden L&V og USA L&V har klaret sig noget dårligere end deres benchmarks i januar, hvorimod Europa L&V klaret sig en smule dårligere end sit benchmark.

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets har haft en rigtig god måned i januar, hvor bl.a. en svækket USD var en positiv faktor. Latinamerika og BRIK-landene skiller sig positivt ud. Det skyldes i al væsentlighed, at det brasilianske aktiemarked fik et løft, da den tidligere socialistiske præsident Lula tabte sin appelsag vedrørende korruption med dommerstemmerne 3-0. Det betyder, at det er tæt på umuligt for Lula at genvinde præsidentposten. De brasilianske aktier steg med 11,6 %, hvortil kommer en styrkelse af realen på knap 1 % for danske investorer.

Aktiemarkederne i Rusland og Kina har også fået en fin start på året med kursstigninger i dansk regning på henholdsvis 8,5 % og 8,4 %. De kinesiske aktier er understøttet af en solid udvikling i den underliggende økonomi og de russiske af de stigende oliepriser. I Kina får flere sektorer desuden indirekte hjælp fra myndighederne i forbindelse med, at urentable og forurenende industrier bliver lukket ned.

Udviklingen på det indiske aktiemarked var mere afdæmpet, hvilket kan skyldes en mere afventende holdning blandt investorerne op til fremlæggelsen af det nye budget i starten af februar. De stigende oliepriser er også en negativ faktor for Indien som nettoimportør af olie. 

Figur 6: Afkast i % på aktier fra Emerging Markets i januar, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne med Globale EM-aktier har gjort det dårligere end benchmark i januar, hvorimod de andre EM-aktieafdelinger har gjort det bedre end deres respektive benchmarks. Det har været mest udtalt i afdelingerne BRIK og Latinamerika, hvor bl.a. aktievalg inden for finans og energi i Brasilien bidrog positivt til det relative afkast. 

Figur 7: Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i januar, målt i kr.

Kilde: Datastream

Udsigter

Efter meget stabile renter på de toneangivende statsobligationer i 2017 er markederne vågnet op til en ny virkelighed i starten af 2018. Det har længe været vurderingen, at obligationsrenterne har været kunstigt lave som følge af den lave rente og den rigelige likviditet, som opkøbsprogrammerne har skabt. Meget tyder på, at obligationsrenterne har påbegyndt en normalisering efter de kraftigt stigende renter i januar. Rentestigningerne har ligeledes betydet, at risikoappetitten på aktiemarkederne er blevet voldsomt reduceret.

Udviklingen i starten af året og den sidste uge af januar kan meget vel være et forvarsel om, hvad 2018 kan komme til at byde på. Aktierne forventes generelt at være påvirket af to modsatrettede kræfter i 2018. På den positive side tæller en forventning om et globalt synkront opsving. Det vil påvirke indtjeningen i virksomhederne og dermed være en positiv faktor for aktiekurserne. Omvendt er bagsiden af den øgede økonomiske aktivitet, at forventningerne til den fremtidige inflation bliver opjusteret, og dermed at obligationsrenterne stiger. Stigende renter indebærer, at værdien af den fremtidige indtjening hos virksomhederne får mindre værdi i nutidens kurs.

Det er fortsat forventningen, at aktiemarkederne har mere at byde på i det nugældende økonomisk gunstige miljø, men at der kommer flere bump undervejs i perioder med store rentestigninger.

Vi har desuden i i januar måned publiceret:

Forventninger til Sydinvest HøjrenteLande
Forventninger til Ligevægt og Value (USA, Verden og Europa)
Forventninger til EM-aktier
Forventninger Internationale obligationer
Forventninger til Virksomhedsobligationer  
Forventninger til danske obligationer

 

Udskriv denne kommentar som print-venlig PDF

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 8. januar 2018.

Tilbage