Trump vender markedsstemningen i maj

Visninger: 3571 Dato: 07. jun. 2019 kl. 15:05

Det gik lige så godt på aktiemarkederne, men Trump ville det anderledes.

I starten af maj annoncerede han en forhøjelse af tolden på kinesiske varer til en værdi af 200 mia. USD fra 10 % til 25 %. Hermed blev gulvtæppet for en væsentlig faktor bag den forudgående positive markedsstemning trukket væk under markederne. Indtil da havde det været opfattelsen, at det gik rigtigt godt i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, men denne opfattelse blev kraftigt revideret efter udmeldingen fra Trump. Kinas modsvar var i samme boldgade – højere told på amerikanske varer – som så blev modgået af USA ved at øge mængden af varer omfattet af den højere told.

Den kedelige spiral resulterede i faldende aktiemarkeder globalt og faldende statsrenter på de fleste modne obligationsmarkeder. Svagere nøgletal globalt var blot med til at underbygge den generelle tendens på de finansielle markeder. Den amerikanske forbundsbanks beslutning om at fastholde styringsrenten på trods af Trumps pres for en nedsættelse på 1 %-point og Theresa Mays beslutning om at trække sig fra posten som premierminister i Storbritannien betød mindre i det samlede billede. OECD har skåret 0,3 %-point fra sit vækstskøn for 2019. Den globale vækst forventes af organisationen at blive 3,2 % i år stigende til 3,4 % i 2020.

De svagere nøgletal og eskaleringen af handelskrigen har ført til øget recessionsfrygt og risikoaversion.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter er faldet markant i maj. Italien udgør i denne sammenhæng en undtagelse. Italien ser ud til igen at være på kollisionskurs med EU pga. budgetoverskridelser.  I USA faldt de ti-årige statsobligationer med 0,3 %-point. Rentefaldene i Eurozonen og Japan, hvor renteniveauerne også er lavere, var noget mindre. Valutaerne er generelt blevet styrkede over for euroen og dermed kronen med japanske yen i front med en styrkelse på godt 3 %. I den modsatte ende befinder mexicanske pesos og britiske pund sig med en svækkelse på henholdsvis godt 3 % og knap 3 %.

Afdeling International har med et afkast på 0,79 % klaret sig en smule dårligere end sit benchmark i maj. Valutarisk har overvægten i mexicanske pesos og australske dollar mere end modvirket det positive bidrag fra overvægten i japanske yen.

Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i maj. De 10-årige statsobligationer tilbyder den laveste rente nogensinde.  Renterne på realkreditobligationer har kunnet matche rentefaldet. 

Afdelingerne med mellemlange danske obligationer har klaret sig på niveau med benchmark. Korte Obligationer har klaret sig bedre end sit benchmark grundet overvægten i realkreditobligationer, som i dette segment har klaret sig bedre end statsobligationer.

Virksomhedsobligationer
Den øgede recessionsfrygt og risikaversion har bevirket, at renterne på High Yield-obligationer, HY, er steget i maj. Renterne på Investment Grade-obligationer, IG, oplevede et begrænset rentefald som følge af de faldende statsrenter. 

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 0,00 %, hvilket var bedre end afkast på benchmark.  Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på -1,72 %, hvilket var dårligere end benchmarkafkastene.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,82 -6 bp -60 bp
High Yield 4,04 28 bp -81 bp
US 10Y Treasury 2,24 -27 bp -45 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Obligationerne fra højrentelandene havde modvind fra oliepriserne, som faldt næsten 11 % i maj, men medvind fra de stigende amerikanske statsrenter. For obligationer udstedt i hård valuta gik det næsten lige op. Rentespændet til tilsvarende amerikanske statsobligationer blev stort set udvidet svarende til faldet i sidstnævnte. Renterne på obligationer udstedt i lokal valuta faldt med 0,1 %-point til 6,13 %. 

Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

I hård valuta har de største rentefald været at finde i lande som Belize, Argentina, og Filippinerne, mens Zambia, Etiopien og Venezuela så de største rentestigninger. I lokal valuta har Thailand, Filippinerne og Peru givet de højeste afkast, hvorimod de lokale renter har været stigende i Argentina med stort kursfald til følge.

I maj har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 0,03 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 0,13 %.

HøjrenteLande Lokal Valuta har klaret sig bedre end sit benchmark, hvorimod de andre afdelinger, som investerer i obligationer fra højrentelande og har et benchmark, alle har klaret sig en smule dårligere end disse i maj.

Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring -10 bp -33 bp
Afkast (%) i lokal valuta 0,99 3,71
Valutaafkast (%) -0,85 1,23
Samlet afkast (%) 0,13 4,98

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
Stærke tal for arbejdsmarkedet i USA nåede kun at få en kortvarig positiv effekt på aktiemarkedet, inden Trump to dage senere eskalerede handelskrigen med Kina. Væksten for 1. kvartal oprindelig opgjort til 3,2 % blev nedrevideret til 3,1 %.

Handelskrigen risikerer at udvikle sig til en krig på teknologi mellem USA og Kina, hvor de hver især indfører begrænsninger på teknologiudveksling mellem amerikanske og kinesiske virksomheder. Det kunne aflæses i, at it-sektoren blev den svageste i maj. Kursudviklingen i USA på toneangivendes selskaber som: Apple (-11,3 %), Google (-6,6 %) og Facebook (-5,8 %) blev overgået af de kinesisk selskaber: Baidu (-32,1 %), Alibaba (-17,8 %) og Tencent (-16,8 %).

Japanske aktier klarede sig dårligst blandt de store toneangivende markeder målt i lokal valuta, men en styrket JPY hjælper gevaldigt på afkastet målt i kroner. 

I Europa fortsætter de ledende indikatorer med at skuffe. Fornyet frygt om den gældssituationen i Italien og usikkerheden om Brexit efter Mays annoncerede tilbagetræden pressede ligeledes aktiemarkederne. Det tyske ifo-indeks faldt fra 99,2 til 97,9, hvilket er det laveste niveau siden 2014. Industriordrerne i Tyskland steg ikke så meget som forventet. Det er især de indenlandske ordrer, som skuffer. Arbejdsløsheden i Tyskland steg for første gang i to år, da den steg til 5,0 % fra 4,9 %. Det tyske finanstilsyn har pålagt bankerne at hensætte yderligere 5 mia. EUR for at afdække risikoen på ejendomsmarkedet.

I Skandinavien klarede de norske efterfulgt af de danske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier William Demant (+9,2 %) og Ørsted (+5,6 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt AP Møller-Mærsk-selskaberne (-18,9 %) og Danske Bank (-15,7 %). Sverige var det svageste marked med bredt funderede kursfald.

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i maj, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne SCANDI og Danmark har begge gjort det bedre end deres respektive benchmarks. Afdeling Tyskland har klaret sig på niveau med sit benchmark. Afdelingen har reduceret sin gearing til 0 i løbet af maj.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i maj.

Kilde: Datastream

På trods af modvind for teknologiaktierne så fortsætter valueaktierne på regionalt og globalt plan med at klare sig dårligere end vækstaktierne. Det kan tilskrives det markante rentefald, som er en positiv faktor for vækstaktierne. Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark.

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets blev meget forskelligt ramt af de protektionistiske udmeldinger fra Trump. Ikke overraskende blev Kina hårdest ramt, ikke mindst de kinesiske it-aktier, da handelskrigen frygtes at udvikle sig til en egentlig krig på teknologi. Sydkorea og Taiwan så ligeledes store kursfald, hvilket i begge landes tilfælde i et vist omfang kan henføres til Huaweis problemer. Trump har blacklistet virksomheden og forbudt amerikanske virksomheder at handle og samarbejde med virksomheden. Forbuddet er dog blevet udsat 90 dage. I Fjernøsten klarede Indien sig bedst, efter at det lykkedes præsident Modi at vinde valget sikkert. Modi ses som den mest markedsvenlige kandidat, hvilket var positivt for aktiemarkedet, som endte i et lille minus for måneden, hvilket må siges at være ganske imponerende i et udfordret markedsmiljø.

Latinamerika klarede sig relativt godt i forhold til de øvrige markeder på Emerging Markets. Forventninger om, at regeringen vil kunne lave en meget tiltrængt pensionsreform, var en positiv faktor i Brasilien. Mexico er derimod presset af trusler om øget told på eksport til USA.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i maj, målt i kr.

Kilde: Datastream
 

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle performet tæt på deres respektive benchmark.  Fjernøsten ligger en smule under og de andre afdelinger en smule over. Fjernøsten er tynget af overvægten i kinesiske aktier.

Udsigter
Eskaleringen af handelskrigen har resulteret i en markant nedjustering af aktiekurserne samtidig med lavere renter. Samtidig hermed ser det globale vækstbillede stadigt svagere ud. Sidstnævnte kan i et vist omfang retfærdiggøre de lavere renter og aktiekurser. Udviklingen i de fortsatte forhandlinger om en handelsaftale vil afgøre, om de aktuelle niveauer for prissætningen på rente- og aktiemarkederne er berettigede, eller om de er helt ude af tur i enten den ene eller den anden retning.

Er optrapningen fra Trumps side et taktisk forsøg på at få parterne til at mødes til en konstruktiv dialog, hvor man får fastlagt spillereglerne for handel, hvor man derefter kan afvikle en del af de annoncerede stigninger i toldsatserne fra begge sider, vil det være en positiv udgang for aktiemarkederne, men med stigende renter til følge. Status quo i forhandlingerne burde efter førsterundeeffekterne kunne føre til stigende aktiekurser afhængigt af udviklingen i de makroøkonomiske nøgletal. Endelig vil en fortsættelse ad det protektionistiske spor være decideret skadeligt for de globale vækstudsigter og dermed aktiemarkederne. 

Med andre ord er der udsigt til fortsat usikkerhed og volatile markeder.

 

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 7. juni 2019.

Tilbage