Tyskland tordner frem i april

Visninger: 3746 Dato: 06. maj. 2019 kl. 11:05

Infineon var blandt de større selskaber højdespringeren med et afkast på 19 % i april

Aktiemarkederne havde endnu en god måned i april, og det på trods af at statsrenterne var stigende på de toneangivende markeder. De stigende aktiekurser var en konsekvens af stærke tal for væksten i USA, håb om en snarlig handelsaftale mellem USA og Kina samt bedre end ventet regnskaber for 1. kvartal fra de amerikanske virksomheder. Udskydelsen af Brexit med seks måneder tæller også på den positive side. Svage nøgletal for Tyskland og Eurozonen satte kun ganske kortvarigt sit negative præg på aktierne. For de tyske aktiers vedkommende var den positive udvikling i forhandlingerne mellem USA og Kina om handel vigtigere, hvilket førte til en stor stigning i de tyske aktier.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter har været svagt stigende i april. I USA steg de ti-årige statsobligationer med knap 0,1 %-point, hvilket også var tilfældet i Eurozonen. Valutaerne har været forholdsvis stabile dog med en pæn styrkelse af mexicanske pesos og en mindre svækkelse af japanske yen samt en større svækkelse af svenske kroner.
Afdeling International har med et afkast på -0,02 % klaret sig præcis som sit benchmark i april. Valutarisk er overvægten i mexicanske pesos blevet modvirket af overvægtene i japanske yen og svenske kroner.

Figur 1: Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har været stigende over hele rentekurven i april. Rentestigningerne har været mere beskedne på danske realkreditobligationer. 

Det er baggrunden for, at afdelingerne med mellemlange danske obligationer generelt har klaret sig bedre end benchmark, idet de har haft en stor overvægt i realkreditobligationer. Korte Obligationer har også klaret sig bedre end sit benchmark.

Virksomhedsobligationer
Renterne på High Yield-obligationer, HY, faldt yderligere i april som følge af øget risikovillighed, og Investment Grade-obligationer, IG, oplevede også et begrænset rentefald på trods af de stigende statsrenter. 

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 0,73 %, og Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 1,63 %. I begge tilfælde er afkastene højere end benchmarkafkastene.

Tabel 1: Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,88 -0,02 %-point -0,54 %-point
High Yield 3,76 -0,17 %-point -1,10 %-point
US 10Y Treasury 2,51  0,09 %-point -0,18 %-point

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Obligationerne fra højrentelandene havde medvind fra oliepriserne, som steg 6 % i april, men modvind fra de stigende amerikanske statsrenter. For obligationer udstedt i hård valuta blev rentespændet til tilsvarende amerikanske statsobligationer indsnævret mindre end stigningerne i sidstnævnte. Renterne steg derfor en lille smule i april. For obligationer udstedt i lokal valuta steg renterne en smule mere primært som følge af problemer i Tyrkiet og Argentina. 

Figur 2: Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

I hård valuta har de største rentefald været at finde i lande som Tunesien, Libanon og Rusland. Argentina, Ethiopien og Venezuela så de største rentestigninger. I lokal valuta har Rusland, Mexico og Filippinerne været de største positive bidragsydere bl.a. som følge af styrkede valutaer. Som nævnt ovenfor præsterede Tyrkiet og Argentina de største negative afkast i april i en kombination af rentestigning og valutasvækkelse.  

I april har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på -0,03 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 0,02 %.
Afdelingerne, som investerer i obligationer fra højrentelande og har et benchmark, har alle klaret sig en smule bedre end disse i april. 

Tabel 2: Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring  0,06 %-point -0,23 %-point
Afkast (%) i lokal valuta 0,04 2,70
Valutaafkast (%) -0,02 2,09
Samlet afkast (%) 0,02 4,84

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
Stærke tal for arbejdsmarkedet i USA, en vækst på 3,2 % i 1. kvartal i USA samt håb om en snarlig handelsaftale mellem USA og Kina skabte på det overordnede plan gode rammer for de modne aktiemarkeder. Hertil kommer, at regnskaberne for 1. kvartal fra de amerikanske selskaber var bedre end forventet. Udskydelsen af Brexit-aftalen kan ligeledes tolkes positivt. Amerikanske aktier har klaret sig bedre end europæiske og japanske aktier, men i Europa fremstod de tyske aktier som de store vindere. Det skyldes primært den positive udvikling i handelsforhandlingerne, men bl.a. også at det tyske PMI for servicesektoren steg fra 55,4 til 55,6, og at den tyske industriproduktion steg 0,7 % på månedsbasis. Væksten i Eurozonen i 1. kvartal var en smule bedre end forventningerne, men ellers var der overvejende svaghed at spore i de europæiske nøgletal.

I Europa klarede, udover de tyske aktier, de svenske, hollandske, franske og spanske sig godt med bredt funderede stigninger. Stadig med positive afkast finder vi aktier fra Storbritannien og Schweiz længere nede på listen. I Tyskland var Infineon blandt de større selskaber højdespringeren med et afkast på 19 % i april, men også Continental, bilproducenterne samt SAP præsterede tocifrede afkast i måneden.

I Skandinavien klarede de svenske efterfulgt af de norske aktier sig bedst. I Danmark var markedet tynget af kursfald i Novo Nordisk, men ellers var der tale om store kursstigninger i selskaber som AP Møller-Mærsk-selskaberne efter udskillelsen af Mærsk Drilling, Tryg, DSV og GN Store Nord.  I Sverige var de største kursstigninger af finde hos Atlas Copco, Sandvik og Swedbank.

Figur 3: Afkast i % på de modne aktiemarkeder i april, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne SCANDI og Tyskland har begge gjort det bedre end deres respektive benchmarks. Især Tyskland har gjort det godt både i april og hidtil i år. Investeringsniveauet i afdeling er blevet reduceret fra 112 % til 107 %.

Afdeling Danmark har klaret sig en smule dårligere end benchmark.

På globalt og regionalt plan fortsætter valueaktier med at klare sig dårligere end vækstaktierne. Der har yderligere været en tendens til, at de store selskaber har klaret sig bedre end de små og mellemstore. I USA er det fortsat de store it-selskaber, som klarer sig godt i forhold til valueselskaberne. På trods af de strukturelle modvinde har afdelingerne med ligevægt og value i Verden og Europa klaret sig bedre deres respektive benchmark. Det skyldes en god udvælgelse af selskaber. USA Ligevægt & Value har klaret sig lidt dårligere end sit benchmark i april.

Figur 4: Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i april.
Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets kunne ikke helt følge med aktierne fra de modne markeder i april. Aktierne fra Afrika & Mellemøsten med Sydafrika i front klarede sig bedst efterfulgt af Fjernøsten og Latinamerika. Sidstnævnte var en følge af et svagt brasiliansk marked oven på præsidentens indblanding i prispolitikken i det statsejede olieselskab Petrobras. Den længe ventede pensionsreform blev godkendt af en komité i Underhuset i Brasilien. Det mexicanske aktiemarked var med en kursstigning på 5,4 % blandt de bedste på globalt plan i april ført an af banksektoren. Det mexicanske senat godkendte regeringens arbejdsmarkedsreform.

Der er tegn på bedring i den kinesiske økonomi. Væksten i 1. kvartal blev 6,4 % mod forventet 6,3 % på årsbasis. Væksten i detailsalget steg til 8,7 % fra 8,2 %, og vækstraten i industriproduktionen steg til 8,5 % fra 5,3 %, hvilket er det højeste niveau i 4 ½ år. Selskabernes regnskaber viser en bedring i indtjeningen. I Indien er valget i gang, og det forventes, at premierminister Modi vinder.

Figur 5: Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i april, målt i kr.

Kilde: Datastream

Aktierne fra Rusland har haft en god måned hjulpet godt på vej af stigende oliepriser.

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark. Værst er det gået i Fjernøsten og bedst i Latinamerika.

Udsigter
At internationale organisationer som OECD og IMF har nedjusteret deres vækstskøn for den globale økonomi for 2019 og 2020, var forventeligt. Det er vigtigt at notere sig, at på trods af nedjusteringerne er der fortsat tale om solid vækst i overkanten af 3 %. Lavere skatter i Kina er med til at styrke forventningerne til væksten i 2. halvår i Kina. Den amerikanske økonomi virker fortsat robust, og præsident Trump må formodes at gøre alt, hvad der står i hans magt for at gå ind i den forestående valgkamp med så stærk en økonomi som mulig. Samlet set er forventningerne til den globale økonomi ikke så dystre, og vi forventer ikke en snarlig recession.
Med de nuværende lave renteniveauer og udsigter for verdensøkonomien er det vurderingen, at der fortsat er god værdi at finde på aktiemarkederne. Visse dele af obligationsmarkedet er mere anstrengt prisfastsat.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 3. maj 2019.

Tilbage