Beskatning af investeringsbeviser

Afkastbeskatning (pr. 1. januar 2018)

Nedenfor finder du de skattemæssige hovedregler i forbindelse med investering i Sydinvests obligations- og aktiefonde. Husk at skattebehandlingen afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Udbyttebetalende -
danske og udenlandske obligationsfonde, samt blandede fonde

Personer
(frie midler)
Personer (pension) Virksomheds-
skatteordning
Selskaber
Udbytte:
kapitalindkomst

Gevinst v/salg:
kapitalindkomst.

Tab v/salg:
modregnes
i kapitalindkomst

15,3 %.
Årlig beskatning af
kursavancer/-tab
samt udbytte
(lagerbeskatning).
Ved kurstab sker
der modregning
i de efterfølgende
års positive
pensionsafkast

Fondene
kan ikke indgå i
virksomheds-
skatteordningen
22 % selskabsskat.
Årlig beskatning af
kursavancer/-tab
samt udbytte
(lagerbeskatning)
 

 

Udbyttebetalende - aktiefonde

Personer
(frie midler)
Personer (pension) Virksomheds-
skatteordning
Selskaber
Udbytte:
Aktieindkomst

Gevinst v/salg:
aktieindkomst.

Tab v/salg:
kan modregnes
i aktieudbytte
og
aktiegevinsterst
15,3 %.
Årlig beskatning af
kursavancer/-tab
samt udbytte
(lagerbeskatning)
Ved kurstab sker
der modregning
i de efterfølgende
års positive
pensionsafkast
Fondene
kan ikke indgå i
virksomheds-
skatteordningen
22 % selskabsskat.
Årlig beskatning af
kursavancer/-tab
samt udbytte
(lagerbeskatning)
 

 

Akkumulerende - aktier, obligationer og blandede fonde

Personer
(frie midler)
Personer (pension) Virksomheds-
skatteordning
Selskaber
Årlig beskatning
af
kursavancer/-tab
i kapitalindkomst
(lagerbeskatning)
15,3 %.
Årlig beskatning af
kursavancer/-tab
(lagerbeskatning)
Ved kurstab sker
der modregning
i de efterfølgende års
positive pensionsafkast
Årlig beskatning
af kursavancer/tab i
virksomheds-
indkomst
 (lagerbeskatning)
22 %
selskabsskat.
Årlig beskatning
af kursavancer/-tab
(lagerbeskatning)

 

Akkumulerende - udbyttebetalende, men lagerbeskattet*

Personer
(frie midler)
Personer (pension) Virksomheds-
skatteordning
Selskaber
Årlig beskatning
af kursavancer/
-tab i
kapitalindkomst
(lagerbeskatning)
Udbytte:
kapitalindkomst
15,3 %.
Årlig beskatning af
kursavancer/-tab
(lagerbeskatning)
Ved kurstab sker
der modregning
i de efterfølgende års
positive pensionsafkast
Årlig beskatning
af kursavancer/tab i
virksomheds-
indkomst
 (lagerbeskatning)
22 %
selskabsskat.
Årlig beskatning
af
kursavancer/-tab
(lagerbeskatning)

* Virksomhedsobligationer HY 2019

 

Skatte satser 2017

Kapitalindkomst
Negativ:
For beløb under 50.000 kr. er satsen 34 %.
For beløb over 50.000 kr. er satsen 27 %.

Positiv:
For beløb under 43.800 kr. (87.600 kr. for ægtefæller) er satsen ca. 38 %.
For beløb over 43.800 kr. (87.600 kr. for ægtefæller) er satsen ca. 43 %.
Aktieindkomst
Op til 52.900 kr. (Ægtefæller dobbelt grænse): 27 %
Over 52.900 kr.: 42 % 

Bemærk: Overgangsregel, der betyder, at investeringsbeviser i aktier, der er anskaffet inden den 31. december 2005, kan sælges skattefrit, hvis din værdi af beholdningen af børsnoterede aktier og investeringsbeviser var under 136.600 kr. (273.100 kr. for ægtefæller) pr. 31. december 2005.

Hvad med skatten - Blandede fonde - Værdipapirfonden Sydinvest

Hvad er udbytte?
Udbyttet er den del af årets afkast i en investeringsafdeling, der bliver udbetalt til investorerne. Størrelsen af udbytterne i de enkelte afdelinger varierer.

Aktieudbytte
Udbyttet i aktieafdelinger består af udbytter fra de virksomheder, som afdelingen har investeret i, realiserede kursgevinster på aktier ejet i mindre end tre år, samt af renteindtægter fra kontantbeholdningen.

Obligationsudbytte
Udbyttet i obligationsafdelinger består af kuponbetalinger fra obligationer, renteindtægter fra kontantbeholdningen og realiserede netto-kursgevinster.

Udlodning 2018 (opsparingsår 2017)

Aktie fonde Udbytte Kapital-
indkomst
Aktie-
indkomst
Selskabs-indkomst
BRIK 16,0 - 16,0 16,0
Danmark 30,5 - 30,5 30,5
Europa Ligevægt & Value 4,1 - 4,1 4,1
Fjernøsten 23,3 - 23,3 23,3
Globale EM-Aktier 14,3 - 14,3 14,3
SCANDI 11,8 - 11,8 11,8
USA Ligevægt & Value 3,1 - 3,1 3,1
Verden Ligevægt & Value 6,3 - 6,3 6,3
         
Aktie fonde Udbytte Kapital-
indkomst
Aktie-
indkomst
Selskabs-indkomst
Fonde 2,0 2,0 - 2,0
HøjrenteLande 14,3 14,3 - 14,3
HøjrenteLande Lokal Valuta 1,1 1,1 - 1,1
HøjrenteLande Mix 6,8 6,8 - 6,8
International 0,3 0,3 - 0,3
Korte Obligationer KL 1,1 1,1 - 1,1
Mellemlange Obligationer A DKK 1,0 1,0 - 1,0
Virksomhedsobligationer HY 2019 3,0 3,0 - 3,0
Virksomhedsobligationer IG 12,8 12,8 - 12,8
         
Aktie fonde Udbytte Kapital-
indkomst
Aktie-
indkomst
Selskabs-indkomst
Værdipapirfonden Aggressiv Udb A 1,7 1,7 - 1,7
Værdipapirfonden Balanceret Udb A 1,2 1,2 - 1,2
Værdipapirfonden Konservativ Udb A 0,6 0,6 - 0,6
Værdipapirfonden Vækstorienteret Udb A 1,9 0,9 - 0,9

I oversigten er vist, hvordan udbytterne for 2017 skal behandles skattemæssigt i relation til almindelig opsparing og for selskaber.

For pensionsopsparinger indgår hele udbyttet i grundlaget for beregningen af PAL-skatten.
Udbytterne har normalt først relevans for årsopgørelsen 2018, idet udbytternes udbetales i 2018.

Hvad er udbytte?
Udbyttet er den del af årets afkast i en investeringsafdeling, der bliver udbetalt til investorerne. Størrelsen af udbytterne i de enkelte afdelinger varierer.

Aktieudbytte
Udbyttet i aktieafdelinger består af udbytter fra de virksomheder, som afdelingen har investeret i, realiserede kursgevinster på aktier ejet i mindre end tre år, samt af renteindtægter fra kontantbeholdningen.

Obligationsudbytte
Udbyttet i obligationsafdelinger består af kuponbetalinger fra obligationer, renteindtægter fra kontantbeholdningen og realiserede netto-kursgevinster.

Beskatning af frie midler

Frie midler er den del af din formue, der ikke er placeret med krav om tidsmæssig binding (som fx pensionsopsparing). Ofte er frie midler en betegnelse for den direkte opsparing, du har stående på en konto eller i et depot. Frie midler er penge, som du kan hæve og få ud til forbrug eller andet, når du har lyst. Nedenfor kan du læse mere om hvordan de enkelte fonde beskattes, hvis du vil eller har investeret for frie midler.

Beskatning af frie midler investeret i udbyttebetalende obligationsfonde og blandede fonde

Udbytte
De nævnte obligationsfonde og blandede fonde udbetaler udbytte en gang årligt. Udbytte fra disse fodne bliver udbetalt uden fradrag af udbytteskat, og bliver beskattet som kapitalindkomst.

Hvor meget de enkelte fonde har udbetalt i udbytte kan du se på din årsopgørelse fra dit pengeinstitut, på Sydinvests hjemmeside og i Sydinvests årsrapport.

Gevinst
Realiseret kursgevinst ved salg bliver beskattet som kapitalindkomst uanset hvor længe du har ejet dem.

Tab
Realiseret kurstab ved salg kan du fradrage i kapitalindkomst.

Bagatelgrænse vedr. kursgevinst- og tab
Bagatelgrænsen for kursgevinster- og tab er på 2.000 kr. Det betyder, at har du i løbet af et år realiseret kursgevinster på 2.000 kr. eller mindre er disse skattefri, og har du kurstab for 2000 kr. eller mindre kan tabet ikke fratrækkes. Denne regel omfatter alle obligationsfonde. 

 

Beskatning af frie midler investeret i udbyttebetalende aktiefonde

Udbytte
De nævnte aktiefonde udbetaler normalt udbytte en gang årligt. Udbytte fra aktieafdelingerne bliver beskattet som aktieindkomst.

Specielt for aktiefonde er, at dit pengeinstitut tilbageholder en aconto udbytteskat på 27 % af dit udbytte. Den tilbageholdte skat modregnes i din endelige skat. Udbytter skal beskattes i det år, hvor de bliver udbetalt.

Gevinst
Realiseret kursgevinst ved salg bliver beskattet som aktieindkomst. Hvis din formue indgår som en del af overgangsreglen fra 2005 (se afsnit om overgangsreglen), kan din gevinst også være skattefri.

Tab
Realiseret kurstab ved salg kan du modregne i:

 • udbytte fra aktier og aktiefonde
 • gevinster fra salg af aktiefonde og aktier der er optaget til handel på et reguleret marked

Kan du ikke modregne dit kurstab i indkomståret, sørger SKAT for at fremføre det til efterfølgende års kursavancer og udbytter.
Hvis din formue indgår om en del af overgangsreglen fra 2005 (se nedenfor), kan du ikke modregne tab på aktier i denne beholdning.

Overgangsregel fra 2005 vedrørende beholdninger under 136.600 kroner
Hvis du har anskaffet dine beviser i Sydinvests aktiefonde senest den 31. december 2005, kan du sælge dem skattefrit, hvis værdien af din beholdning af børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsbeviser den 31. december 2005 var under den såkaldte ”100.000 kroners-grænse” på 136.600 kr. (273.100 kr. for ægtepar). Beholdninger, der indgår i pensions-, børneopsparings eller boligopsparingsordning skal ikke medregnes. Dette gælder, uanset hvor lang tid du vælger at beholde dem og uanset hvor stor gevinst, du har på beviserne. Tilsvarende kan du heller ikke modregne tab på aktier i denne beholdning.

 

Lagerbeskattede fonde, herunder akkumulerende blandede fonde

Ejer du beviser i en lagerbeskattet, skal du være opmærksom på, at skattereglerne er lidt anderledes end ved udbyttebetalende fonde. Fondene udbetaler normalt ikke udbytte.
 
Gevinster og tab fra akkumulerende fonde bliver løbende beskattet efter lagerprincippet og som kapitalindkomst i indkomståret. Det gælder uanset om fonden investerer i obligationer eller aktier. Det betyder, at både realiserede og urealiserede gevinster og tab skal opgøres ved årets udgang og bliver beskattet, uanset om du har solgt beviserne i løbet af året eller ej. 

Realiserede gevinster og tab
Har du solgt beviser i akkumulerende fonde skal både gevinst fra og tab på akkumulerende fonde medregnes i din kapitalindkomst i salgsåret.
Gevinster og tab opgøres som forskellen mellem salgssummen og værdien primo året.

Udbyttebetalende obligationsfonde

 • Korte Obligationer
 • Mellemlange Obligationer
 • Fonde
 • HøjrenteLande
 • HøjrenteLande Lokal Valuta
 • HøjrenteLande Mix
 • HøjrenteLande Valuta
 • International
 • Virksomhedsobligationer IG
 • Aggressiv (blandet fond)
 • Balanceret (blandet fond)
 • Konservativ (blandet fond)
 • Vækstorienteret (blandet fond)

 

Udbyttebetalende aktiefonde

 • BRIK
 • Danmark
 • Europa Ligevægt og Value
 • Fjernøsten
 • Globale EM-aktier
 • Latinamerika
 • SCANDI
 • Tyskland
 • USA Ligevægt og Value
 • Verden Ligevægt og Value

 

Lagerbeskattede fonde

 • BRIK Akkumulerende
 • Globale EM-aktier Akkumulerende
 • Mellemlange Obligationer Akk.
 • Fjernøsten Akkumulerende
 • HøjrenteLande Akkumulerende
 • HøjrenteLande Korte Obl. Akk.
 • Verden Ligevægt & Value Akk.
 • Virksomhedsobligationer HY Akk.
 • Virksomhedsobligationer HY 2019

  Blandede fonde:
 • Aggressiv Akk.
 • Balanceret Akk.
 • Konservativ Akk.
 • Vækstorienteret Akk.

Har du investeret for pensionsmidler?

Har du købt investeringsbeviser til din kapitalpension, ratepension, aldersopsparing eller selvpension, så indgår beviserne som en del af din pensionsopsparing. Dit afkast vil blive beskattet som sådan.

Al afkast på en pensionsopsparing er lagerbeskattet og beskattes med 15,3 %. Det betyder, at det både er realiserede og urealiserede kursgevinster/tab og udbetalt udbytte på alle dine beviser, der indgår i pensionsbeskatningsgrundlaget. Udbytterne af dine investeringsbeviser sættes automatisk ind på din pensionskonto.

Er pensionsbeskatningsgrundlaget negativt, fordi kurserne på dine investeringsbeviser er faldet i årets løb, vil der ske modregning i efterfølgende års pensionsafkastskat. Det sørger dit pengeinstitut for.

I forbindelse med årsopgørelsen fra SKAT behøver du ikke tænke på skatten i forhold til din pensionsopsparing. Hvert år beregner dit pengeinstitut automatisk, hvor meget du skal betale i skat. Dit pengeinstitut sørger også for at indbetale skatten for dig. Beløbet bliver normalt hævet i starten af året. Da alt foregår automatisk, fremgår investeringsbeviser i forbindelse med en pensionsopsparing ikke af din årsopgørelse fra SKAT.

Det gør ingen forskel om dine pensionsmidler er placeret i investeringsbeviser fra udbyttebetalende eller akkumulerende foreninger.
 

Hvad er udbytte?
Udbyttet er den del af årets afkast i en investeringsafdeling, der bliver udbetalt til investorerne. Størrelsen af udbytterne i de enkelte afdelinger varierer.

Aktieudbytte
Udbyttet i aktieafdelinger består af udbytter fra de virksomheder, som afdelingen har investeret i, realiserede kursgevinster på aktier ejet i mindre end tre år, samt af renteindtægter fra kontantbeholdningen.

Obligationsudbytte
Udbyttet i obligationsafdelinger består af kuponbetalinger fra obligationer, renteindtægter fra kontantbeholdningen og realiserede netto-kursgevinster.

Unge under 18 år

Investeringsbeviser kan være en interessant opsparingsform for børn og unge under 18 år. En børneopsparing er skattebegunstiget, da renteindtægter og afkast ikke er skattepligtige i bindingsperioden. Det betyder at hele afkastet er skattefrit. Man har mulighed for at investere børneopsparingen efter eget valg. En mulighed er, at fordele pengene i investeringsbeviser. Man skelner ikke imellem investering i danske eller udenlandske investeringsforeninger for børneopsparingsmidler.

Unge under 18 år kan spare op enten via

 • Børneopsparing
  Al afkast på en børneopsparing er skattefrit i bindingsperioden. Det vil sige
  - renter
  - udbytter
  - kursgevinster

  Det gælder både for giveren og ejeren.
   
 • Gaver fra forældre
  Hvis investeringsbeviser er givet som gave fra forældre (også stedforældre og plejeforældre), bliver eventuelle udbetalte udbytter fra investeringsbeviserne beskattet hos giveren. Dette gælder til og med det år, hvor barnet fylder 18 år (eller gifter sig under 18 år).

  Kursgevinster og –tab fra salg af investeringsbeviser bliver derimod altid beskattet hos barnet.
  Dette gælder ikke børneopsparing, da al afkast på børneopsparinger er skattefrie.
   
 • For frie midler
  Kursgevinster og –tab på obligationsafdelinger: Unge under 18 år skal betale skat af kursgevinster, når deres indkomst overstiger personfradraget, som i 2018 er på 34.500 kroner.

  Unge har fordel af akkumulerende afdelinger: For unge under 18 kan det være en fordel at vælge at investere i akkumulerende afdelinger. Afdelingerne udbetaler ikke udbytte, og afkastet kommer alene som kursstigninger eller kursfald. Overstiger kursgevinsterne og barnets øvrige indkomster ikke frikortsbeløbet, skal der ikke betales skat af gevinsten.

  Investerer unge under 18 år i stedet i udbyttebetalende aktieafdelinger skal de betale skat af kursgevinsterne – også selvom det ikke overstiger personfradraget. Kursgevinster/tab ved salg af investeringsbeviser bliver i så fald behandlet efter de samme principper som anden privat investering af frie midler.

  Udbytte: Børn og unge skal altid betale skat af den del af udbyttet, som er aktieindkomst. Hvis der investeres i aktiebaserede afdelinger trækker pengeinstituttet automatisk 27 % acontoskat af alt udbytte og overfører alle oplysninger til skattemyndighederne.

  Skal et barn ikke betale skat, tilbagebetaler skattemyndighederne automatisk de 27 %. Det kræver dog, at barnet får sin egen selvangivelse.
  Udbytte fra obligationsafdelinger bliver udbetalt uden tilbageholdelse af acontoskat. 

 

Hvad er udbytte?
Udbyttet er den del af årets afkast i en investeringsafdeling, der bliver udbetalt til investorerne. Størrelsen af udbytterne i de enkelte afdelinger varierer.

Aktieudbytte
Udbyttet i aktieafdelinger består af udbytter fra de virksomheder, som afdelingen har investeret i, realiserede kursgevinster på aktier ejet i mindre end tre år, samt af renteindtægter fra kontantbeholdningen.

Obligationsudbytte
Udbyttet i obligationsafdelinger består af kuponbetalinger fra obligationer, renteindtægter fra kontantbeholdningen og realiserede netto-kursgevinster.

Selskaber

Gevinst beskattes som almindelig selskabsindkomst med 22 % og tab kan fradrages i selskabsindkomsten. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Udbytte beskattes fuldt ud som selskabsindkomst.
 

Hvad er udbytte?
Udbyttet er den del af årets afkast i en investeringsafdeling, der bliver udbetalt til investorerne. Størrelsen af udbytterne i de enkelte afdelinger varierer.

Aktieudbytte
Udbyttet i aktieafdelinger består af udbytter fra de virksomheder, som afdelingen har investeret i, realiserede kursgevinster på aktier ejet i mindre end tre år, samt af renteindtægter fra kontantbeholdningen.

Obligationsudbytte
Udbyttet i obligationsafdelinger består af kuponbetalinger fra obligationer, renteindtægter fra kontantbeholdningen og realiserede netto-kursgevinster.

Virksomhedsordningen

Selvstændige erhvervsdrivende kan vælge at lade sig beskatte efter virksomhedsskatteordningen i stedet for skattelovgivningens almindelige regler. Anvendes virksomhedsordningen betyder det, at din økonomi er delt op en virksomhedsdel og en privat del. For midler som stammer fra den private del af økonomien gælder reglerne for beskatning, som er beskrevet under frie midler.

De midler, som henhører under virksomhedsskatteordningen kan udelukkende placeres i akkumulerende afdelinger:

 • Sydinvest BRIK Akkumulerende
 • Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende
 • Sydinvest Globale EM-aktier Akkumulerende
 • Sydinvest Højrentelande Akkumulerende
 • Sydinvest Højrentelande Korte Obligationer Akkumulerende
 • Sydinvest Mellemlange Obligationer Akkumulerende
 • Sydinvest Verden Ligevægt & Value Akkumulerende
 • Sydinvest Virksomhedsobligationer Akkumulerende
   
 • Aggressiv Akk. (blandet fond)
 • Balanceret Akk. (blandet fond)
 • Konservativ Akk. (blandet fond)
 • Vækstorienteret Akk. (blandet fond)
   
 • Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2019 *)
  *) Afdelingerne er udbyttebetalende, men lagerbeskattet

Beskatningen følger et lagerprincip (lagerbeskatning), hvilket vil sige at såvel realiserede som urealiserede gevinster/tab beskattes.

Afkastet indgår i virksomhedsindkomsten og beskattes på lige fod med anden virksomhedsindkomst. Såfremt afkastet opspares i virksomheden beskattes det med en foreløbig virksomhedsskat på 22 %. Når det opsparede overskud hæves indgår det i den personlige indkomst og beskattes med op til marginalskatten (56 % i 2018)
 

Hvad er udbytte?
Udbyttet er den del af årets afkast i en investeringsafdeling, der bliver udbetalt til investorerne. Størrelsen af udbytterne i de enkelte afdelinger varierer.

Aktieudbytte
Udbyttet i aktieafdelinger består af udbytter fra de virksomheder, som afdelingen har investeret i, realiserede kursgevinster på aktier ejet i mindre end tre år, samt af renteindtægter fra kontantbeholdningen.

Obligationsudbytte
Udbyttet i obligationsafdelinger består af kuponbetalinger fra obligationer, renteindtægter fra kontantbeholdningen og realiserede netto-kursgevinster.