Etik & Samfundsansvar

Samfundsansvar og ansvarlige investeringer i Sydinvest

Sydinvest udøver sit samfundsansvar primært gennem måden, hvorpå vi forvalter formuen i de forskellige afdelinger. I tilrettelæggelsen af forvaltningen af formuen i afdelingerne i Sydinvest lægger vi vægt på, at de lever op til FNs principper vedrørende ansvarlige investeringer – UNPRI. Det indebærer bl.a.

 • at områder vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, som internationalt går under betegnelsen ESG (Environment, Social og Corporate Governance), indgår i investeringsbeslutningerne
 • at vi anvender en engagementstilgang i relation til påvirkning af de selskaber, som vi investerer i, der ikke til fulde lever op til vores forventninger i relation til ESG.
   

            Menneskerettigheder

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

  Arbejdstagerrettigheder
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 5. Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 6. Virksomheden bør støtte afvikling af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

  Miljø
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

  Anti-korruption
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.
   

Investeringer i aktier og virksomhedsobligationer
Sydinvest vil tillige arbejde for at fremme de øvrige principper i UNPRI ved at opfordre selskaber, som vi investerer i og samarbejder med, til åbenhed om ESG-forhold og til implementering af principperne. Endelig vil vi i vore årsrapporter berette om vort arbejde med implementering af principperne i Sydinvest.

På denne måde søger vi globalt at påvirke de selskaber, som vi har investeret i og samarbejder med, til i stigende grad at bidrage til en globalt bæredygtig udvikling og stigende social ansvarlighed. Sydinvest har i april 2010 skrevet under på UNPRI og har således forpligtet sig til at inddrage ESG- forhold i udvælgelsen af aktier og virksomhedsobligationer til vore forskellige afdelinger.

Sydinvest har et værdigrundlag, som indebærer, at vi ikke ønsker at investere i selskaber, som krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som bl.a. er formuleret af FN i UN Global Compact, der omhandler virksomhedernes holdninger til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøspørgsmål og korruption. 
 

 1. Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalyser og beslutningsprocesser.
 2. Vi vil være aktive ejere og indarbejde ESG-forhold i vores praktiske håndtering af investeringerne.
 3. Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold i de virksomheder m.v., vi investerer i.
 4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i den finansielle sektor
 5. Vi vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne.
 6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i implementeringen af principperne.

For at sikre, at de investeringer, som Sydinvest foretager, lever op til politikken for ansvarlige investeringer med ESG-indhold, har Sydinvest indledt et samarbejde med det hollandske selskab Sustainalytics.

Samarbejdet udmønter sig i:

 • at Sustainalytics to gange årligt foretager en screening af investeringerne i de afdelinger, som investerer i aktier og virksomhedsobligationer fra de modne markeder, med henblik på at identificere de selskaber, som ikke overholder de opstillede normer
 • at Sustainalytics to gange årligt for de afdelinger, som investerer i aktier fra Emerging Markets, udover en screening som for de modne markeder udfører et udvidet arbejde, som omfatter en rating af virksomhedernes eksponering over for ESG-forhold og en rating af deres beredskab til at håndtere problemstillinger i relation hertil
 • at Sustainalytics stiller faciliteter til rådighed for dialog med og aktivt ejerskab over for selskaber, som ikke overholder de opstillede normer
 • at Sustainalytics på Emerging Markets varetager et intensivt beredskab og engagement over for selskaber, hvor det vurderes, at virksomhedernes beredskab i relation til ESG-forhold ikke står mål med de potentielle risici, som der er identificeret.

Påvirkning af selskaberne via dialog er udgangspunktet for vort arbejde med ansvarlige investeringer. Dette arbejde kan dog føre til, at vi ekskluderer selskaber fra det investeringsunivers, som afdelingerne i Sydinvest kan investere i. Det kan ske, hvis:

 • selskabets forretningskoncept strider mod de opstillede normer, og det vurderes, at det ikke kan ændres – eksempler herpå er selskaber, som forbryder sig mod internationale konventioner som fx produktion af klyngebomber og landminer
 • selskaber, som ikke overholder de opstillede normer, ikke ønsker at indgå i en dialog herom
 • der ikke spores en tilstrækkelig fremdrift i konkrete tiltag fra selskaber, der ikke overholder de opstillede normer, og som man er i dialog med.

Sydinvest har nedsat en komité, som tager stilling til hvilke selskaber, som skal ekskluderes af investeringsuniverset. Af eksklusionslisten fremgår, at Sydinvest eksempelvis ikke investerer i aktier eller obligationer udstedt af selskaber, som producerer atomvåben, klyngebomber eller landminer.

Investeringer i statsobligationer
Investeringer udstedt af stater udgør en særlig udfordring, da det efter vores opfattelse ikke er muligt for investorer på samme måde som for selskabernes vedkommende at udøve engagement, bl.a. fordi obligationer ikke giver et medejerskab. Derimod er det muligt at inddrage ESG-forhold i vurderingen af ansvarligheden i de enkelte stater.

Sydinvest modtager rådgivning fra Sydbank i forbindelse med vurdering af hvilke stater, som det er ansvarligt at investere i statsobligationer fra. Rådgivningen tager udgangspunkt i offentliggjorte sanktionslister, som kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside, således at investeringerne i statsobligationer respekterer de til enhver tid gældende sanktioner. Sanktionerne suppleres med en modelvurdering af ansvarligheden i de enkelte lande, som tager udgangspunkt i ESG-forhold i vurderingen af ansvarligheden i de enkelte stater. Mange af inputtene i modellen er tilbageskuende og fanger således ikke en eventuel vending i vurderingen af ansvarligheden i de enkelte stater af positiv eller negativ karakter. Modellens kvantitative resultater suppleres derfor med kortsigtede kvalitative vurderinger af ansvarligheden.

På baggrund af rådgivningen udarbejder komitéen i Sydinvest en liste over stater, som ekskluderes fra investeringsuniverset for statsobligationer.

Læs den seneste afrapportering til UNPR

Rapportering om samfundsansvar

Rapport om stemmeafgivelse 2018

Eksklusionslisten fra Sydinvest

Politik for aktivt ejerskab

Denne politik dækker de aktiviteter, som Syd Fund Management A/S på vegne af Fondene udøver i relation til aktivt ejerskab.

Formål
Formålet med at udøve aktivt ejerskab er at forøge eller bevare værdien af de aktiver, som Fondene har investeret i. Politikkens udgangspunkt er, at aktiv påvirkning af selskaber i stedet for ekskludering giver mulighed for at udløse et kurspotentiale i selskaberne i takt med, at problemerne løses.

Syd Fund Management har sammen med flere end 2.000 globale institutionelle investorer og service providers skrevet under på FNs Principper for Ansvarlige Investeringer, PRI, som består af seks principper for ansvarlige investeringer. Princip 2 forpligter Syd Fund Management på vegne af Fondene til at arbejde for aktivt ejerskab.

Komitéen for god selskabsledelse udgav i november 2016 ”Anbefalinger for aktivt Ejerskab”. Hensigten med anbefalingerne er at fremme danske selskabers langsigtede værdiskabelse og dermed investorernes langsigtede afkast. Fondene søger at leve op til disse anbefalinger.

Ved aktivt ejerskab, også kaldet engagement, forstås forskellige former for påvirkning rettet mod ledelsen i et selskab med henblik på at ændre adfærden i selskabet. Påvirkningen vil især omhandle emner inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Det kaldes også ESG efter de engelske betegnelser for begreberne Environment, Social og Governance.

Hent politikken for aktivt ejerskab

Rapport om stemmeafgivelse 2018

Redegørelse for aktivt ejerskab 2018

Hvem er Sydinvest?

Sydinvest er etableret i 1987. Siden har Sydinvest udviklet sig til at være en af Danmarks førende investeringsforeninger. Sydinvest startede med at udbyde investeringsbeviser i to afdelinger – en obligationsafdeling, der fortrinsvis investerede i danske obligationer og en aktieafdeling, der fokuserede på børsnoterede udenlandske og danske aktier.

I 1990 fusionerede Sydinvest med Investeringsforeningen Sønderjylland.

I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udvidet paletten af afdelinger, således at vi, med 38  forskellige afdelinger, nu dækker de fleste kunders behov. Sydinvest gruppen består af en række foreninger, som tilsammen har over 76.000 investorer og en formue på 46  milliarder kroner.

Ordreudførelsespolitik 

Formålet med denne ordreudførelsespolitik er at sikre, at Syd Fund Management A/S handler i de forvaltede enheders interesse, når selskabet ved forvaltning af enhedernes afdelingernes porteføljer udfører beslutninger om at handle finansielle instrumenter.

Endvidere skal politikken sikre, at Syd Fund Management A/S handler i de forvaltede enheders interesse, når selskabet ved forvaltningen formidler handelsordrer til andre enheder, som skal handle på de administrerede afdelingers vegne.

Lovgrundlag: Kap. 12 i bekendtgørelse 865/2014 om ledelse, styring og administration af danske UCITS (ledelsesbekendtgørelsen) og Artikel 27-28 i forordning 231/2013 (FAIF-gennemførelsesforordningen).

Hent politikken her