Ledelseslønninger 2021

Honorering af bestyrelse og direktion
Det tilstræbes, at honoreringen ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau, som gør det muligt at fastholde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem modtager et fast årligt honorar og får ikke tilbudt bonusordninger. Bestyrelsens honorar godkendes i forbindelse med godkendelse af årsrapporten på generalforsamlingen.

Honorering af bestyrelsen og direktionen indgår i det samlede administrationshonorar, som foreningen betaler til Syd Fund Management A/S for de modtagne ydelser. Bestyrelsesformanden modtager årligt honorar på 400 t.kr., næstformanden modtager 300 t.kr. mens et menigt medlem modtager 200 t.kr. Det modtagne honorar dækker bestyrelsesarbejde i Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje, Investeringsforeningen Finansco og Kapitalforeningen TDC Pension Emerging Markets

Direktionens honorar fastlægges af bestyrelsen i Syd Fund Management A/S og forhandles af formandskabet. Der er et opsigelsesvarsel på henholdsvis 6 og 12 måneder for direktør og Syd Fund Management A/S. Ved fratrædelse foranlediget af Syd Fund Management A/S er direktøren berettiget til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders løn.

Honoraret til bestyrelsen i 2021 fordeler sig således på de administrerede foreninger:

  2021 i t.kr. 2020 i t.kr.
Investeringsforeningen Sydinvest 812,5 837,5
Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje 425 275
Investeringsforeningen Finansco 12,5 12,5
Kapitalforeningen TDC Pension og Emerging Markets 50 50
Samlet vederlag til bestyrelsen 1.300 1.175


Direktionens samlede honorar for alle foreninger og fonde administreret af Syd Fund Management A/S i 2021 udgjorde 1,67 mio. kr.