Disclosureforordningen

Oplysningerne, som du finder her, følger af kravene formuleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2088/2019 ”Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser”, herefter benævnt Disclosureforordningen.

Redegørelse for ansvarlige investeringer
Sydinvest inddrager miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i investeringsbeslutningerne. Vi har underskrevet FN’s principper for ansvarlige principper, PRI, og anvender en engagementtilgang i relation til de selskaber, som vi har investeret i, der ikke lever op til bredt internationalt anerkendte konventioner og normer. Det betyder, at vi gennem dialog søger at påvirke selskaberne til en mere hensigtsmæssig adfærd. Det er først i tilfælde af, at dialogen viser ikke at føre til det ønskede resultat, at eksklusion af et selskab fra investeringsuniverset kommer på tale.  

Du kan læse mere om politikken for ansvarlige investeringer i Sydinvest her:
https://www.sydinvest.dk/baeredygtighed/pri-samfundsansvar

Sydinvest er aktive ejere i de selskaber, som vi investerer i. Formålet er at forøge eller bevare værdien af de aktiver, som vore fonde har investeret i. Det sker bl.a. gennem dialog med selskaberne og udøvelse af stemmerettigheder og andre rettigheder over for selskaberne.

Du kan læse mere om politikken for aktivt ejerskab i Sydinvest her:
https://www.sydinvest.dk/baeredygtighed/politik-for-aktivt-ejerskab

Redegørelse for negative bæredygtighedsvirkninger
I Sydinvest ønsker vi inden for investeringsområdet grundlæggende at tage højde for, hvordan selskaberne, vi investerer i, påvirker det omkringliggende samfund.

Sydinvest investerer ansvarligt ved at tage højde for såkaldte bæredygtighedsfaktorer. Det drejer sig om faktorer, der er knyttet til varetagelse af menneskerettigheder, miljøhensyn, ordentlige sociale forhold, god selskabsledelse og solide institutioner. Disse emner kendes også under betegnelsen ESG. Faktorerne indarbejdes i enhver beslutning om investering, hvorved Sydinvest kan identificere og tage højde for bæredygtighedsrisikoen. Det vil sige konkrete og mulige begivenheder af miljømæssig, social eller ledelsesmæssig karakter, der, hvis de opstår, har en væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering. Sydinvest formulerede i 2009 sin første ”Politik for ansvarlige investeringer” og underskrev i 2010 FN’s principper for ansvarlige investeringer (PRI), og det forpligter os til at indarbejde ESG-faktorer i vores investeringsanalyser og beslutningsprocesser.

I Sydinvest har vi udviklet en ansvarlig investeringsproces, som sikrer at ESG-faktorer bliver belyst og inddraget i den endelige investeringsbeslutning. Vi tror på, at vi ved at tage højde for ESG-faktorer i vores investeringsproces er med til at forbedre investeringernes langsigtede finansielle afkast og samtidig understøtte en positiv udvikling i samfundet. 

Sydinvests ansvarlige investeringsproces baserer sig på en kombination af kvalitative og kvantitative analyser. Investeringsprocessen understøttes af en række værktøjer, der sætter de investeringsansvarlige i stand til at overvåge, analysere og udvælge ansvarlige investeringer på tværs af forskellige typer af aktiver. Hvor det er relevant og værdiskabende, anvender vi eksterne rådgivere og samarbejdspartnere. På andre områder udvikler og vedligeholder Sydinvest selv værktøjer, som kan understøtte vores arbejde med bæredygtig investering. De investeringsansvarlige anvender en række forskellige datakilder og både intern og ekstern research som input i investeringsprocessen.

I Sydinvest har vi en ambition om løbende at øge antallet af ESG-faktorer, som vi måler selskaberne på og holder dem til ansvar for igennem vores processer for aktivt ejerskab. På nuværende tidspunkt har vi dog ikke en komplet overvågning af, hvordan de selskaber, vi har investeret i, påvirker alle de mange forskellige ESG-faktorer. I første omgang har vi valgt at fokusere vores ressourcer ud fra et proportionalitetsprincip, hvor vi har fokus på at identificere de selskaber, som har alvorlige problemer med at overholde bedste praksis inden for de udvalgte ESG-faktorer.

 

1. Politikker til at identificere og prioritere negative indvirkninger på ESG-faktorer

Sydinvests overordnede arbejde med ansvarlige investeringer er forankret i vores politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab.

Samtlige af de selskaber, som Sydinvest har investeret i, påvirker det omkringliggende samfund. I vores investeringsproces har vi fokus på at identificere de selskaber, der udviser dårlig håndtering af ESG-risici og dermed potentielt har en betydelig negativ indvirkning på ESG-faktorer. Ud fra et proportionalitetsprincip har vi et særligt fokus på at identificere de virksomheder, som har alvorlige udfordringer med at leve op til bedste praksis inden for de forskellige ESG-faktorer. I Sydinvest overvåger vi de investerede selskaber for brud på normer og forholder os altid til en ekstern vurdering af deres ESG-risici som en integreret del af vores investeringsproces.    

En komplet overvågning af alle ESG-faktorer inden for miljø-, sociale- og ledelsesforhold er en kompleks opgave, som i første omgang stiller store krav til, at selskaberne selv offentliggør ikke-finansielle data i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. I vores proces med at overvåge de forskellige ESG-faktorer anvender vi data fra flere forskellige kilder. Vi anvender offentligt tilgængelige data, data som virksomhederne selv offentliggør og data fra eksterne dataleverandører. De ESG-data, som indgår i vores investeringsprocesser, er både rapporterede data og estimerede data. Derudover anvender vores investeringsansvarlige eksterne ESG-analyser fra vores samarbejdspartnere og kombinerer disse med egne analyser i bestræbelserne på at afdække investeringernes væsentligste påvirkning af ESG-faktorerne. 

I vores investeringsbeslutningsproces oplever vi for nuværende, at mangel på data og kvaliteten af de data, som er tilgængelige, ofte skaber udfordringer i forhold til at kunne vurdere og prioritere de forskellige typer af negative indvirkninger på ESG-faktorerne. Graden af tilgængelige ESG-data og kvaliteten af de tilgængelige data varierer betydeligt fra selskab til selskab, og det stiller ekstra krav til vores investeringsansvarlige. Mindre selskaber på verdens udviklingsmarkeder er ofte dårligt dækket af relevante ESG-data. Til gengæld er der ofte langt flere ESG-data til rådighed, når vi skal vurdere investeringer i store internationale selskaber. Når vi investerer i selskaber, som har meget få eller ingen relevante ESG-data tilgængelige, vil vores investeringsansvarlige foretage en uddybende analyse af selskabet. I analysen forsøger vi at afdække de mest kritiske forhold i relation til det pågældende selskabs negative indvirkning på ESG-faktorerne.  

Vi forventer, at problematikken omkring datakvalitet og -kvantitet bliver forbedret i de kommende år. Globale virksomheder vil i stigende omfang bliver afkrævet at offentliggøre flere ikke-finansielle data. De lovgivningsmæssige krav til offentliggørelse af ikke-finansielle data er stigende, og institutionelle investorer kræver i øget omfang disse data som input i investeringsprocessen.

 

2. Hvordan tager vi højde for negative indvirkninger på ESG-faktorer
I Sydinvest har vi i første omgang valgt at fokusere vores ressourcer på at sikre, at selskaberne, vi investerer i, overholder internationale normer og konventioner. Derudover monitorerer vi selskabernes CO2-udledning, og vi ønsker grundlæggende at investere i selskaber, som er bevidste om deres miljømæssige ansvar og deres miljømæssige påvirkning af det omkringliggende samfund.

Overholdelse af internationale normer og konventioner
I Sydinvest er det afgørende for os, at selskaberne, vi investerer i, skal overholde internationale normer og konventioner. Det betyder helt konkret, at samtlige selskaber, Sydinvest har investeret i, skal efterleve følgende internationale normer og konventioner:

 • FN Global Compact
 • FN’s menneskerettighedserklæring
 • OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber
 • ILO’s arbejdsmarkedskonvention
 • Internationale våbenkonventioner

Sydinvest screener løbende selskaberne for mistanke om og bekræftelse af brud på normerne. Ved bekræftede eller mistænkte alvorlig brud på ovenstående konventioner vil Sydinvest altid indlede en dialog med selskabet.

Selskaber, som bryder internationale våbenkonventioner, anses som uforenelige med Sydinvests principper for ansvarlige investeringer og er automatisk ekskluderet fra vores investeringsunivers.

Udledning af CO2
Vores andet fokusområde er på selskabernes CO2-udledning. Vi ønsker, at selskaberne, vi investerer i, er bevidste omkring deres miljømæssige ansvar og påvirkning. Vi overvåger selskabernes udledning af CO2, og vi ønsker på sigt, at vores samlede formue investeret i aktier skal være investeret i overensstemmelse med målsætningerne i FN’s klimakonvention af 2015 (Paris-aftalen) om en begrænset global temperaturstigning på 1,5 og maksimalt 2 grader Celsius.

I Sydinvest ønsker vi at tilbyde vores kunder et reelt valg mellem to overordnede produktstrategier inden for vores arbejde med at nedbringe af CO2-udledningen i vores investeringsporteføljer. Produktstrategierne har den langsigtede klimamålsætning i Paris-aftalen til fælles, men metoden til at indfri målsætningen til forskel.

En produkttype gennemfører en forholdsvis hurtig og markant tilpasning til Paris-aftalen efterfulgt af en årlig moderat reduktion af investeringsporteføljens CO2-udledning. Disse produkter har allerede fra 2020 aktivt fravalgt selskaber involveret i specielt fossile brændstoffer, der ikke allerede nu kan rapportere lave CO2-udledninger.

En alternativ produkttype fokuserer på den gradvise transition fra aktuelt klimaudfordre aktiviteter til forventede fremtidige tilpasninger til Paris-aftalens målsætning. Denne produkttype vil fortsat investere i selskaber, der på kort sigt er klimamæssigt udfordrede. Eksempelvis inden for fossil energi og forsyning, som aktuelt er baseret delvist på fossile brændstoffer.

Overvågning af flere ESG-faktorer
I Sydinvest har vi en ambition om løbende at øge antallet af ESG-faktorer, som vi måler selskaberne på og holder dem til ansvar for igennem vores processer for aktivt ejerskab. Allerede i løbet af 2021 vil vi øge antallet af ESG-faktorer betydeligt, så vi er klar til at imødekomme de fremtidige lovgivningsmæssige krav fra EU.

 

3. Sammenfatning af politik for aktivt ejerskab
Sydinvests politik for aktivt ejerskab består overordnet af følgende hovedelementer:

 • Overvågning af selskaberne i vores investeringsportefølje                
 • En konstruktiv dialog med de selskaber vi investerer i
 • Afgivelse af stemmer på selskabernes generalforsamling

Den fulde politik for aktivt ejerskab findes i Sydinvests politik for aktivt ejerskab.

Overvågning af selskaberne
Vi overvåger og måler løbende selskabernes performance på forskellige ESG-faktorer. Vores løbende overvågning af selskaberne danner fundamentet for de øvrige elementer i vores politik for aktivt ejerskab.     

Dialog med selskaberne
Sydinvest samarbejder med andre ansvarlige institutionelle investorer om aktiv og konstruktiv dialog – engagement - over for de selskaber, vi investerer i. Arbejdet sker gennem en samarbejdspartner, der er specialiseret i ESG-analyse og dialog med selskaber.

Sydinvest overvåger de investerede selskaber for brud på normer og forholder sig til en ekstern vurdering af deres ESG-risici. Herfra kan banken sammen med samarbejdspartneren vurdere, om det er nødvendigt eller potentielt værdiskabende, at starte en dialog. Er der tale om alvorlige forhold, vil vi altid indlede en dialog, mens vi for øvrige forhold vil anlægge et proportionalitetsprincip fra sag til sag.

Stemmeafgivelse på generalforsamlingerne
Vi ser afgivelse af stemmer på selskabernes generalforsamling som en vigtig del af vores samlede interaktion med de selskaber, vi har investeret i. Selskabers ledelse er normalt påvirkelige over for deres ejeres holdninger og krav.

I Sydinvest stemmer vi på generalforsamlingen i specifikt udvalgte selskaber. Vi udvælger selskaberne ud fra et proportionalitetsprincip med vægt på investeringens størrelse, omfanget af potentiel bæredygtighedsrisiko, vores engagementaktiviteter og vores generelle ønske om at fremme bæredygtige investering og mindske selskabernes negative påvirkning af ESG-faktorerne.

 

4. Henvisning til internationale standarder

Sydinvest følger mange bredt anerkendte internationale normer og konventioner:

 • FN’s principper for ansvarlige investeringer (PRI)
 • FN’s principper for ansvarlig bankdrift
 • FN’s Global Compact
 • FN’s Menneskerettighedserklæring
 • FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
 • OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber
 • ILO’s arbejdsmarkedskonventioner
 • Paris-aftalen

Der foretages årligt en rapportering til PRI, hvor der gøres rede for udviklingen inden for ansvarlige investeringer. Endvidere rapporteres der årligt om aktiviteterne inden for aktivt ejerskab. I begge tilfælde kan rapporterne findes på foreningens hjemmeside.

Investeringernes tilpasning til Paris-aftalen
Sydinvest anvender for nuværende ikke et fremadskuende klima-scenarie, som vi måler vores samlede investeringer op imod.  Det er dog vores ambition gradvist at tilpasse vores samlede formue investeret i aktier, så investeringen er i overensstemmelse med målsætningerne i Paris-aftalen. I takt med at datagrundlaget forbedres, og branchestandarden udvikles for investeringer i virksomhedsobligationer, ønsker vi også, at vores investeringer i denne aktivklasse skal tilpasses til målsætningerne i Paris-aftalen.

 

Artikel 8 i Disclosureforordningen
Vi har tre afdelinger, som er omfattet af Artikel 8 i Disclosureforordningen. Det drejer sig om:

 • Bæredygtige Aktier KL
 • Morningstar Sustainability Leaders Index KL
 • HøjrenteLande Mix Etik Akkumulerende KL

Det indebærer, at vi skal oplyse følgende:

 1. Hvordan miljømæssige eller sociale karakteristika opfyldes.
 2. Hvorvidt og hvordan benchmark er i overensstemmelse med pågældende karakteristika.
 3. Hvor metoden, der er benyttet til at beregne indeks, kan findes.

 

Bæredygtige Aktier KL

Afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika

Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Afdelingens største investeringer ligger i USA og Europa. Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som generelt scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2.

Afdelingen investerer ikke i selskaber, som ikke overholder internationale normer i henhold til Svanemærket, herunder kontroversielle våben som atomvåben, kemiske våben, klyngebomber og landminer.

Afdelingen er underlagt ESG-analyse, mindst halvdelen af formuen skal være placeret i selskaber med gode ESG-egenskaber.

Afdelingen screenes for selskabernes aktiviteter inden for udvalgte forretningsområder. Det drejer sig om udvinding og raffinering af fossile brændstoffer, elproduktion fra fossile brændstoffer eller uran, konventionelle våben og tobak. Selskaber, som har aktiviteter inden for disse forretningsområder, hvor mere end 5 pct. af omsætningen stammer herfra, screenes væk fra investeringsuniverset. Afdelingen kan ikke investere i selskaber, som ikke lever op til screeningskriterierne.

Overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika

Afdelingens benchmark er et bredt globalt indeks. Der er derfor ikke overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika.

Metode til beregning af benchmark

For en nærmere beskrivelse af MSCI All Country World Index henvises til MSCI. Metoden til beregning af benchmark kan findes på følgende adresse:
www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_IndexCalcMethodology_Nov2020.pdf

 

Morningstar Sustainability Leaders Index KL

Afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika

Afdelingen tilbyder en diversificeret eksponering til large cap-selskaber i Morningstar Global Markets Index, der udviser lederskab indenfor miljø, sociale forhold og selskabsledelse inden for bestemte økonomiske områder. Indekset repræsenterer en liste, der fokuserer på ESG-ledere, der har inddraget bæredygtighed i deres forretningsmodel og så er med til at sætte standarden inden for deres forretningsområde på forhold som udledning af kuldioxid, inddragelse af medarbejdere og forretningsetik.

Udover den konventionelle produktscreening, der benyttes i de forskellige Morningstar Sustainability Index, ekskluderes selskaber, der er involveret i civile skydevåben, tobak eller nuklear produktion også. Selskaber, hvor indtjeningen fra spil, alkoholproduktion eller voksenunderholdning udgør mere en 50 pct., ekskluderes ligeledes.

Følgende selskaber ekskluderes:

 • Kontroversrating på 4 eller 5
 • Alvorlige CO2-risici
 • Overholder ikke FN’s Global Compact
 • Har ikke en gennemsnitlig daglig omsætning på mindst 1 mio. amerikanske dollar målt over en tremåneders periode.

Overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika

Benchmark er valgt ud fra dets miljømæssige og sociale karakteristika. Da afdelingen er en indeksafdeling med fuldstændig replikation, er der overensstemmelse mellem de miljømæssige og sociale karakteristika i afdelingen og i benchmark.

Metode til beregning af benchmark

For en nærmere beskrivelse af Morningstars Global Markets Sustainability Leaders Index henvises til Morningstar. Metoden til beregning af benchmark kan findes på følgende adresse:
assets.contentstack.io/v3/assets/bltabf2a7413d5a8f05/bltf9fd68251e5121f7/5eab28cc3b24100d6560adc4/20200424
_Construction_Rules_for_the_Morningstar%C2%AE_Sustainability_Leaders_Index_FamilySM_Final1.pdf

HøjrenteLande Mix Etik Akkumulerende KL

Afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika 

Investeringsprofilen kombinerer ESG-analyse med fundamental værdianalyse af investeringsmulighederne. Betegnelsen ESG (Environment, Social og Governance) omfatter landenes niveau og udvikling inden for bl.a. miljø, sociale forhold og regeringsførelse. Afdelingen foretager et aktivt til- og fravalg af udstedere på baggrund af bl.a. krav til ESG og størst forventning til afkastpotentialet. Afdelingen afviger således i perioder væsentligt fra sammensætningen af benchmark.

Investeringsstrategien integrerer ESG gennem en screenings- og analyseproces for udstedere i Emerging Markets-lande lande samt disses statsejede og statsgaranterede selskaber. Afdelingen vurderer samtlige udstederes ESG niveau og udvikling på et omfattende grundlag. Hvor afdelingen vurderer, at ESG kriterierne ikke er opfyldt, sker der typisk eksklusion. Samtidig vurderes det hvilke alternative udstedere, der bedst kan substituere afkast og risikomæssige egenskaber således at porteføljen som helhed lever op til investeringsmålsætningen.

Screening af lande og statsrelaterede virksomhedsobligationer (quasi-sovereigns) fører til eksklusion efter følgende principper:

 1. Lande, som er omfattet af internationale sanktioner, eksempelvis et egentligt forbud, sanktioner mod statsapparatet og forbud mod våbeneksport.
 2. Lande, for hvilke resultatet af forvalterens interne, kvantitative og kvalitative ESG-proces ligger under det til en hver tid gældende mindstekriterium for ansvarlige investeringer.
 3. Statsrelaterede selskaber, hvor der er bekræftede alvorlige overtrædelser af internationale normer defineret ved de 10 principper i FN’s Global Compact.
 4. Statsrelaterede selskaber, hvor forretningsområdet indeholder aktiviteter med mere end 5% af omsætningen inden for fossile brændstoffer (udvinding, produktion, moderation, distribution og salg), våben, tobak (produktion og distribution), alkohol, hasardspil og voksenunderholdning.

 

Givet ovenstående begrænsninger kan afdelingen også investere i gældsinstrumenter til finansiering af specifikke og veldokumenterede bæredygtige aktiviteter, eksempelvis Green Bonds. Forudsætningen for en sådan investering er, at instrumenterne er udstedt af stater, statsejede eller statsgaranterede selskaber i Emerging Markets, at den bæredygtige aktivitet kan defineres entydigt, samt kan verificeres og anerkendes som bæredygtig af en uafhængig part.

I tillæg til ovenstående kan der også investeres i værdipapirer, som svarer til obligationer, fx såkaldte depotbeviser som GDNs (Global Depositary Notes), Pass-Through Notes eller CLNs (Credit Linked Notes), som repræsenterer obligationer, som afdelingen i medfør af sin investeringspolitik kan investere i.

Afdelingens investeringer er denomineret i fremmed valuta og kan afdækkes til andelsklassens valuta.

Afdelingen har indgået en rådgivningsaftale vedrørende ESG-screening med sin investeringsrådgiver, Sydbank.

Screeningen gælder alle stats- og statsrelaterede obligationer i Emerging Markets. Individuelle statsrelaterede obligationer kan udelukkes på baggrund af selskabsspecifikke forhold.

Sydbank analyserer ESG faktorer med henblik på at vurdere landes aktuelle niveau og langsigtede udviklingspotentiale og integrerer resultaterne i sammensætningen af den endelige portefølje. Screeningen af landenes ESG-mæssige kvaliteter har også til formål at fastlægge de minimumskriterier, der skal være opfyldt, for at et land kan indgå i investeringsuniverset.

Falder et land for et eller flere af analyseprocessens kriterier, vil det pågældende land som udgangspunkt blive ekskluderet, med mindre Sydbank anbefaler, at andre kvalitative forhold taler for inkludering. Eksempelvis tilfælde af aktuelle forhold, som historiske data ikke kan tage højde for.

Benchmark for andelsklasse I er 50 % JP Morgan EMBI Global Diversified USD og 50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD.

Overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarkets karakteristika
Afdelingens benchmark er et bredt indeks for Emerging Markets. Der er derfor ikke overensstemmelse mellem afdelingens og benchmarks karakteristika.

Metode til beregning af benchmark
For en nærmere beskrivelse af JP Morgan EMBI Global Diversified henvises til JP Morgan. Metoden til beregning af benchmark kan findes på følgende adresse:
www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf

For en nærmere beskrivelse af JP Morgan GBI-EM Global Diversified henvises til JP Morgan. Metoden til beregning af benchmark kan findes på følgende adresse:
www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-26.pdf

Aflønningspolitik
Den aktuelle lønpolitik i Sydinvest kan findes via dette link:
www.sydinvest.dk/Files/Filer/0_Sydinvest/Download/PDF/SFM-Loenpolitik-generel-20201208.pdf

Heri fastslås, at der som hovedregel ikke er en fast beskrevet sammenhæng mellem konkrete, målelige resultater og udbetaling af variabel løn. Det er ikke eksplicit beskrevet i den aktuelle lønpolitik, hvordan integration af bæredygtighedsrisici indgår i lønpolitikken. Sydinvest har tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlige investeringer og dermed forpligtet sig til at integrere bæredygtighedsrisici i sine investeringsprocesser. Implicit afspejler den faste og variable aflønning derfor disse forhold.  

Det er hensigten ved førstkommende revision af lønpolitikken at beskrive mere eksplicit, hvordan integration af bæredygtighedsrisici indarbejdes er indarbejdet i lønpolitikken.