Investering i Emerging Markets

Emerging Markets byder på attraktive investeringsområder

Investering i aktier og obligationer fra Emerging Markets

På Emerging Markets er der muligheder for højt afkast. Disse er dog knyttet til store kursudsving og perioder med lavere afkast. Når du investerer i Sydinvests Emerging Markets-aktieafdelinger, får du en nem adgang til en bred investering i aktier fra Emerging Markets med dertilhørende risikospredning, fordi der investeres i mange værdipapirer. Hvis du derimod investerer i obligationer fra Emerging Markets, får du mulighed for at opnå højere afkast, end når du investere i obligationer på modne markeder. Grunden er, at renten på statsobligationerne typisk er højere end på europæiske obligationer.

Sydinvest er specialist i Emerging Markets
Siden 1991 har Sydinvest foretaget aktieinvesteringer i Emerging Markets. Det har givet stor investeringserfaring med og et godt kendskab til de lokale investeringsmuligheder, som den private investor kan have svært ved at investere i - på egen hånd.

Investerer du i Sydinvests Emerging Markets fonde, får du:

  • En nem adgang til en bred investering i aktier og obligationer fra Emerging Markets
  • Risikospredning på mange værdipapirer uanset hvilket beløb, du investerer for
  • Eksperter til at pleje din opsparing
  • Gode muligheder for attraktive afkast
  • Et godt supplement til din opsparing

 

Fonde med fokus på Emerging Markets

Aktieinvesteringer Obligationsinvesteringer
Sydinvest Fjernøsten Sydinvest HøjrenteLande
Sydinvest Fjernøsten Akk. Sydinvest HøjrenteLande Akk.
Sydinvest Globale EM-aktier
Sydinvest Globale EM-aktier Akk.
   

 

Hvorfor investere i Emerging Markets?
En investering i Emerging Markets giver adgang til markeder med potentiale til at give et væsentligt højere afkast end investering på de mere modne markeder. Grunden er, at man i Emerging Markets har høje vækstrater til gavn for virksomhedernes indtjening, hvilket ofte fører til aktiekursstigninger på længere sigt.

Højere risiko ved Emerging Markets-investeringer
I alle Sydinvests fonde, der investerer på Emerging Markets, er der stor spredning, idet der bliver investeret i mange forskellige værdipapirer. Alligevel skal du være opmærksom på, at afdelingerne kan have store kursudsving. Tidshorisonten for din investering bør være minimum 5-7 år og bør suppleres med andre investeringer med lav risiko.

Der er altid knyttet usikkerhed til et forventet afkast. Det realiserede afkast kan således både blive højere eller lavere end det forventede afkast. Afkastene på vores aktieafdelinger fra Emerging Markets er især følsomme over for udviklingen i økonomiske og politiske forhold. Forventninger til en langsigtet høj vækst er ofte den primære årsag til investeringer i Emerging Markets. Disse forventninger kan blive påvirket af den faktiske udvikling i væksten og indikatorer herfor.

I mange tilfælde er vidtgående reformprocesser ligeledes afgørende for, at forventninger om et gunstigt vækstforløb på længere sigt kan fastholdes. En forværring af vurderingen af økonomiske og politiske forhold samt et fald i risikovilligheden fører sædvanligvis til faldende aktiekurser og påvirker dermed afkastet negativt og vice versa. Afkastet i aktieafdelingerne er tillige afhængigt af udviklingen i landenes valuta.