Disclaimer

Læs venligst følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger Sydinvests hjemmeside. Såfremt du benytter hjemmesiden, accepterer du samtidig betingelserne for brugen.

1. Investeringsforeningen Sydinvest
Hjemmesiden indeholder oplysninger om:

Investeringsforeningen Sydinvest, Postboks 274, 6200 Aabenraa
Reg.nr. i Finanstilsynet: 11.040 - CVR-nummer: 24260534
Telefon: 74 37 33 00 - mail si@sydinvest.dk

Investeringsforeningen er underlagt dansk ret. Finanstilsynet er tilsynsmyndighed og Ankenævnet for Investeringsforeninger er klageinstans.

Se endvidere afsnittet "Om Sydinvest" på hjemmesiden for yderligere oplysninger om Sydinvest.

2. Indhold
Indholdet på hjemmesiden er ikke udtryk for rådgivning af den enkelte kunde og indeholder derfor kun oplysninger af informativ karakter. Du skal henvende dig til dit pengeinstitut, hvis du ønsker personlig rådgivning.

3. Ansvarsfraskrivelse:
Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og central investorinformation, der kan hentes gratis på foreningens hjemmeside. Såfremt materialets indhold afviger fra prospektets, er det indholdet i prospektet, som er gældende.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast og kursudvikling i afdelingen kan blive negativ.

Syd Fund Management A/S påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Syd Fund Management A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning.

Indholdet er udtryk for Syd Fund Management A/S’s bedste skøn, vurderinger og forventninger og er bl.a. baseret på informationskilder, som Syd Fund Management A/S finder pålidelige.

Syd Fund Management A/S er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Syd Fund Management A/S er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til foreningens, brugerens eller tredjemands data. Foreningen kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af foreningens hjemmeside.

Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte investors individuelle situation, og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover.

4. Ophavsret og varemærker:
Sydinvest har copyright (ophavsret) og ejendomsret til hjemmesiden Sydinvest.dk. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indhold og data på Sydinvest.dk må ikke finde sted uden foreningens forudgående skriftlige samtykke. Sydinvest giver dog brugeren ret til at downloade og kopiere informationer og materiale på hjemmesiden til personlig og ikke-kommerciel brug.

Varemærker eller logoer på hjemmesiden må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form uden foreningens forudgående skriftlige samtykke.

5. Links til Sydinvest.dk
Links til Sydinvest.dk kan i henhold til lovgivningen finde sted uden Sydinvests godkendelse. Derfor er foreningen ikke ansvarlig for fra hvilke sider eller i hvilken sammenhæng, der er links til Sydinvest.dk.

6. Links fra Sydinvest.dk
Sydinvest.dk indeholder links til hjemmesider, der drives af tredjemænd. Disse links er kun angivet til brugerens information, og foreningen er således ikke ansvarlig for indholdet på tredjemands hjemmesider, selvom der linkes dertil fra Sydinvest.dk.

7. Beregninger
Sydinvest påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i beregninger foretaget på Sydinvest.dk. Sydinvest er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af dispositioner, der er foretaget på baggrund af disse beregninger.

Kontakt dit pengeinstitut for at få et individuelt tilbud eller rådgivning.

8. Personoplysninger samt kontakt
Alle oplysninger som foreningen kommer i besiddelse af i forbindelse med brugernes benyttelse af Sydinvest.dk, vil blive behandlet i overensstemmelse med de gældende retningslinier.

Foreningen kan registrere og benytte log-oplysninger og IP-adresser på brugere af Sydinvest.dk til blandt andet statistiske formål.

Foreningen kan ikke garantere for sikkerheden, hvis brugere sender personlige eller fortrolige oplysninger via ikke-krypterede e-mail til foreningen, idet foreningen intet ansvar har for, at tredjemænd opnår eller ikke opnår kendskab til indholdet af sådanne e-mail. Foreningen er ikke forpligtet til at udføre instruktioner eller ordrer afgivet via e-mail, ligesom foreningen ikke er ansvarlig for indholdet af e-mail, der er bortkommet eller ændret efter brugerens afsendelse.

Foreningen er berettiget til at sende generelle oplysninger via e-mail til brugere, der har givet samtykke hertil.

9. Værneting og lovvalg
Tvister som udspringer af indholdet på Sydinvest.dk og hermed forbundne tjenesteydelser skal afgøres i henhold til dansk ret og skal behandles ved danske domstole.

10. Ændringer af "Alm. betingelser og vilkår for brug af Sydinvest.dk"
Sydinvest forbeholder sig ret til når som helst at ændre i brugervilkårene for Sydinvest.dk ved at opdatere denne side. Foretages der ændringer, vil der blive gjort opmærksom herpå på forsiden af hjemmesiden, hvorefter du bør genlæse vilkårene.

 

Sidst opdateret den 20. november 2019.

Retningslinjer om behandling af persondata

Efter Databeskyttelsesforordningen skal du have oplyst, hvordan og hvornår dine personoplysninger indhentes, behandles og/eller videregives, som investor i en forening administreret af Syd Fund Management A/S (herefter SFM). Retningslinjerne vedligeholdes også til opfyldelse af Lov om finansiel virksomhed § 122.

1. Hvem er vi?

SFM er godkendt af Finanstilsynet som investeringsforvaltningsselskab til at forvalte kollektive investeringer i forening. Vi er GIPS-certificeret og følger Investering Danmarks anbefalinger om Fund Governance, som en ekstra tryghed for vores investorer. 

Foreningerne i SFM-gruppen har indgået administrationsaftale med Sydbank, som bl.a. betyder, at SFM skal sørge for at opfylde foreningens forpligtelse som dataansvarlig i forhold til investorerne af foreningen, bl.a. ved at oplyse om hvordan investorernes personoplysninger indsamles, behandles og videregives. I forhold til det enkelte medlem af foreningen er det derfor den pågældende forening, der er dataansvarlig, og SFM, der er at betragte som databehandler.

2. Indsamling og behandling af oplysninger

Når du bliver investor i en af foreningerne i SFM, har du som udgangspunkt ikke pligt til at lade personlige oplysninger registrere, medmindre du ønsker at få noteret dine investeringer på navn – det vil sige navnenoteret – gennem Værdipapircentralen og foreningens ejerbog, Computershare.

Når du navnenoterer dine investeringsbeviser, får du automatisk nogle medlemsrettigheder. Blandt andet kan du deltage i generalforsamlinger og stemme, når der stilles forslag. Du vil også i visse situationer få personlig besked, når vi vurderer, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Og så kan du modtage eventuelle medlemsblade, nyhedsbreve eller anden relevant markedsføring, hvis du ønsker det. For at kunne indkalde til generalforsamlinger og sende medlemsblade, nyhedsbreve og eventuelle andre publikationer og relevant markedsføring også om nye investeringsmuligheder – og for at kunne administrere dine rettigheder som medlem – henter vi typisk oplysninger om dig hos Computershare, i form af navn, postadresse, mailadresse, depotnummer og ejerandel, hvis du har ladet dig navnenotere. 

I SFM indsamler og behandler vi som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig, men anvender alene almindelige oplysninger som navn, mail og IP-adresse til brug for nyhedsbrev m.v. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, der indeholder følsomme personoplysninger betragter vi det som din accept af, at vi kan gemme oplysningerne. Vi vil dog ikke anvende oplysningerne i andre sammenhænge.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

3. Indsamling af oplysninger fra vores hjemmeside via elektroniske spor (cookies)

For at kunne drive vores hjemmeside, bruger vi cookies til lagring af valgte data på din pc, så de huskes frem til næste besøg. Vi indsamler også i anonym form oplysninger om din brug af hjemmesiden. Ved den automatiske indsamling kan blandt andet ses, hvornår og hvor hjemmesiden besøges, hvilke browsere, der tilgår den og hvilke hjemmesider, der er besøgt før.

Disse data benyttes til at optimere hjemmesidens effektivitet og brugervenlighed. Oplysningerne har karakter af generel statistik og kan ikke føres tilbage til enkeltpersoner. Vi benytter et systemværktøj, som via cookies registrerer adfærd. Værktøjet får ikke kendskab til dine personlige oplysninger, men det kan give adgang til at samkøre din brug med anden information på et generelt statistisk niveau.

Når du besøger sydinvest.dk bliver du præsenteret for et såkaldt 'cookie-banner' hvori du kan give dit samtykke til de kategorier af cookies som vi ønsker at anvende. Nederst i venstre hjørne er der en cookie-knap der genåbner cookie-banneret, og heri kan du altid ændre dit valg, og dermed trække dit samtykke tilbage, skulle dette være dit ønske.

GDPR-sikker web-analyse med Matomo
Dit besøg på vores hjemmeside registrerer vi med analyseprogrammet Matomo. 
Da Matomo ikke anvender cookies til at registrere dit besøg, og da vi ikke behandler personlige oplysninger, kræves der ikke samtykke for at lave denne registrering. 

Ønsker du ikke at vi registrerer din adfærd (sider du ser, tid du bruger, materiale du downloader), kan du nemt bede om at være fri. Sæt blot kryds herunder.


Hvorfor er Matomo GDPR-sikker?

 • Vi behandler ikke personlige data med Matomo
 • IP-adresser er anonymiserede
 • Data-anonymisering
 • Data vi indsamler anvendes kun af os selv til analyse-formål
 • Der laves ingen profilering af brugere
 • Data gemmes hos Matomo på servere i EU
 • Ingen tracking af brugeres adfærd på tværs af hjemmesider

 

4. Grundlag for behandling af oplysninger

Lovgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger er den finansielle regulering, herunder

 • bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. og administration af danske UCITS
 • bekendtgørelse om reelle ejere,
 • hvidvaskloven og
 • databeskyttelseslov og -forordningen.

Derudover behandler vi dine oplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du indgår, eller hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse.

Endeligt behandler vi dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for at opfylde medlemsrettigheder og til direkte markedsføring.

5. Videregivelse og overførsel af oplysninger

Vi videregiver sædvanlige kundeoplysninger til Sydbank A/S, som er underlagt lovbestemt tavshedspligt. Det gør vi i det omfang, det er nødvendigt for at administrere dit medlemskab og dine anliggender i forhold til os. 

Vi videregiver også oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder iht. hvidvaskloven og bekendtgørelse om reelle ejere.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support kan personoplysninger blive overført til en databehandler, bl.a. til Bankdata og JN Data A/S, som er vores datacentral. 

I forbindelse med mailudsendelser anvender vi mailprogrammet Brevo.

Vi bruger en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder samt beskyttelsesniveauet følger med dine data.

6. Vores tavshedspligt og din ret til indsigt

Vores medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde.

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan fx ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med de undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen.

Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

7. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger

Hvis de oplysninger, som vi har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.

Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi også forsøge at rette fejlen.

8. Begrænsning af behandling af oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

9. Du kan tilbagekalde dit samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke.

Du kan til enhver tid frabede dig markedsføringsmateriale fra os. I den forbindelse skal du dog være opmærksom på, at vi måske kan blive forhindret i at opfylde dit behov for vigtig information fuldt ud.

10. Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

Hvis vi behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

11. Klage over vores behandling af dine oplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Syd Fund Management A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa (si@sydinvest.dk). Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.

 

Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver

SFM er en del af Sydbank A/S, og du kan kontakte koncernens databeskyttelsesrådgiver på dpo@sydbank.dk