Kapitalforeningen Sydinvest Hedge afdeling Aktie & ObligationsMix
er fusioneret ind i Sydinvest Verden Ligevægt & Value Akk

Vedr. fusion af afdelinger i foreningen
Bestyrelsen for Kapitalforeningen Sydinvest Hedge har besluttet at stille forslag til foreningens generalforsamling om at fusionere Kapitalforeningen Sydinvest Hedge inklusive foreningens eneste afdeling, Aktie & ObligationsMix, med afdeling Verden Ligevægt & Value Akkumulerende KL i Investeringsforeningen Sydinvest. Bestyrelsen foreslår at gennemføre fusionen med afdeling Verden Ligevægt & Value Akkumulerende KL som den fortsættende afdeling.


Nedenfor kan du læse om fusionsplanerne

 

Spørgsmål og svar om fusion af Aktie & ObligationsMix ind i Sydinvest Verden Ligevægt & Value Akk.
På en ekstraordinær generalforsamling den 4. november foreslår bestyrelsen for Kapitalforeningen Sydinvest Hedge at fusionere afdeling Aktie & ObligationsMix ind i Sydinvest Verden Ligevægt & Value Akk. (med det formelle navn Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk).

Efter fusionen vil Kapitalforeningen Sydinvest Hedge og denne forenings eneste afdeling Aktie & ObligationsMix ophøre. 

Hvorfor fusion?
Interessen for at investere i Aktie & ObligationsMix har gennem flere år været faldende. Formuen er således nu på ca. 33 mio., og der er intet, der tyder på, at interessen for afdelingen vil komme igen hos vore investorer. Med en samlet formue på under 40 mio. kr. er det ikke muligt at drive en kapitalforening effektivt.

Hvornår forventer vi, at fusionen bliver gennemført?
Vi forventer, at fusionen bliver gennemført den 25. november 2015, hvor investorernes beviser i afdeling Aktie & ObligationsMix vil blive ombyttet med beviser i Sydinvest Verden Ligevægt & Value Akk. i værdipapircentralen.

Gennemførelse af fusionen sker under forudsætning af, at fusionen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling den 4. november 2015, og at Finanstilsynet efterfølgende godkender fusionen.

Hvordan gennemføres fusionen teknisk?
Investorer, der ejer beviser i den ophørende afdeling Aktie & ObligationsMix, får ombyttet deres beviser til beviser i en ny A-andelsklasse i afdelingen Verden Ligevægt & Value Akkumulerende i Investeringsforeningen Sydinvest. Andelsklassen hedder Verden Ligevægt & Value A DKK Akk.

Andelsklasse A er målrettet detailinvestorer i Danmark. Andelene i klassen er børsnoterede. En afdeling i en Investeringsforening kan deles op i andelsklasser, hvor hver andelsklasse kan målrettes forskellige investortyper.

Ombytningen af beviserne sker på grundlag af afdelingernes indre værdier den 20. november 2015. Ombytningen vil ske i forholdet én til én.

Alle investorer med beviser i den ophørende afdeling får en meddelelse fra værdipapircentralen. Den fortsættende andelsklasse optages til handel på Nasdaq Copenhagen.

Hvad skal du gøre med skatten?
Fusionen bliver gennemført som en skattepligtig fusion. Det betyder, at du i skattemæssig henseende anses for at have solgt dine beviser i afdeling Aktie & ObligationsMix og samtidigt købt nye beviser i Sydinvest Verden Ligevægt & Value Akk.

Både den ophørende og fortsættende afdeling er akkumulerende og dermed lagerbeskattet.

Vi forventer, at SKAT automatisk sørger for at få ændret din beholdning af beviser i SKAT´s ”Aktie- og investeringsbevis system”. Derudover forventes det også, at SKAT automatisk beregner din gevinst/tab på dine beviser, både på dine beviser i den ophørende og på dine nye beviser i den fortsættende afdeling. Vi anbefaler dog, at du kontrollerer din årsopgørelse i foråret 2016 for at sikre, at oplysningerne er korrekte.

Hvad skal du gøre som investor i den ophørende afdeling Aktie & ObligationsMix?
Der er mulighed for at deltage i generalforsamlingen den 4. november 2015, som træffer endelig beslutning om fusionen.

Hvis fusionen bliver vedtaget, og du ikke ønsker, at dine beviser bliver fusioneret ind i den fortsættende afdeling, skal du sælge dine beviser. Ellers skal du ikke foretage dig noget.

Hvor kan du få yderligere information?
I fusionsredegørelsen og fusionsplanen, som ligger på sydinvest-hedge.dk og på sydinvest.dk. Du kan også ringe til din rådgiver.

Hvilken investeringsstrategi følger den fortsættende afdeling, og hvad er forskellene?
Der er væsentlige forskelle i investeringspolitikken for den fortsættende afdeling, Sydinvest Verden Ligevægt & Value Akk. og den ophørende afdeling Aktie & ObligationsMix.

  • Den ophørende afdeling investerer bredt i såvel aktier som obligationer internationalt. Endvidere kan afdelingen geare investeringerne med op til 200 pct. af den indskudte formue.
  • Den fortsættende afdeling investerer kun i aktier globalt. Afdelingen følger endvidere et ligevægtet og value princip. Det betyder, at afdelingen investerer i value aktier, samt at alle aktier indgår med nogenlunde samme vægt i formuen. Der er således en meget stor risikospredning. Den fortsættende afdeling kan ikke investere i obligationer og kan ikke geare investeringerne.

Hvad er den forventede effekt af fusionen på din risiko?
I begge afdelinger kan der forekomme kursudsving. Den ophørende afdeling Aktie & ObligationsMix er ultimo september 2015 placeret i risikogruppe 5 (skiftet fra 6 pr. 30.9.) i Central Investorinformation, og den fortsættende afdeling Sydinvest Verden Ligevægt & Value Akk forventer vi også vil blive placeret i risikogruppe 5.

På trods af den meget forskellige investeringspolitik er der således ikke stor forskel på risikoen i den ophørende og den fortsættende afdeling målt ved kursudsvingene over de seneste 5 år.
       
Hvad er den forventede effekt af fusionen på omkostningerne?
Den fortsættende afdeling er først oprettet i 2015, så der foreligger ingen historiske tal for omkostningsprocenten. Omkostningsniveauet for den fortsættende afdeling forventes at ligge på et lidt lavere niveau end i den ophørende afdeling.

 

 

Omkostningsprocent    2010 2011 2012 2013 2014
Aktie & ObligationsMix (ophørende afdeling) 1,50 1,47 2,00 1,98 1,46


Hvad betyder fusionen for din beholdning af beviser?
Investorer i afdeling Aktie & ObligationsMix får byttet deres beviser ud med beviser i Sydinvest Verden Ligevægt & Value Akk. Ombytningen vil ske i forholdet én til én, og antallet af beviser vil derfor ikke ændre sig, da indre værdi i de to afdelinger er ens ved ombytningen.