PRI & Samfundsansvar

Samfundsansvar og ansvarlige investeringer i Sydinvest

Sydinvest udøver sit samfundsansvar primært gennem måden, hvorpå vi forvalter formuen i de forskellige afdelinger. I tilrettelæggelsen af forvaltningen af formuen i afdelingerne i Sydinvest lægger vi vægt på, at de lever op til FNs principper vedrørende ansvarlige investeringer – PRI. Det indebærer bl.a.

 • at områder vedrørende miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, som internationalt går under betegnelsen ESG (Environment, Social og Corporate Governance), indgår i investeringsbeslutningerne
 • at vi anvender en engagementstilgang i relation til påvirkning af de selskaber, som vi investerer i, der ikke til fulde lever op til vores forventninger i relation til ESG.           

 

FN's principper er formuleret således:

 1. Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalyser og beslutningsprocesser.
 2. Vi vil være aktive ejere og indarbejde ESG-forhold i vores praktiske håndtering af investeringerne.
 3. Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold i de virksomheder m.v., vi investerer i.
 4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne i den finansielle sektor
 5. Vi vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne.
 6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i implementeringen af principperne.

For at sikre, at de investeringer, som Sydinvest foretager, lever op til politikken for ansvarlige investeringer med ESG-indhold, har Sydinvest indledt et samarbejde med det hollandske selskab Sustainalytics.

Samarbejdet udmønter sig i:

 • at Sustainalytics to gange årligt foretager en screening af investeringerne i de afdelinger, som investerer i aktier og virksomhedsobligationer fra de modne markeder, med henblik på at identificere de selskaber, som ikke overholder de opstillede normer
 • at Sustainalytics stiller faciliteter til rådighed for dialog med og aktivt ejerskab over for selskaber, som ikke overholder de opstillede normer

Påvirkning af selskaberne via dialog er udgangspunktet for vort arbejde med ansvarlige investeringer. Dette arbejde kan dog føre til, at vi ekskluderer selskaber fra det investeringsunivers, som afdelingerne i Sydinvest kan investere i. Det kan ske, hvis:

 • selskabets forretningskoncept strider mod de opstillede normer, og det vurderes, at det ikke kan ændres – eksempler herpå er selskaber, som forbryder sig mod internationale konventioner som fx produktion af klyngebomber og landminer
 • selskaber, som ikke overholder de opstillede normer, ikke ønsker at indgå i en dialog herom
 • der ikke spores en tilstrækkelig fremdrift i konkrete tiltag fra selskaber, der ikke overholder de opstillede normer, og som man er i dialog med.

Sydinvest har nedsat en komité, som tager stilling til hvilke selskaber, som skal ekskluderes af investeringsuniverset. Af eksklusionslisten fremgår, at Sydinvest eksempelvis ikke investerer i aktier eller obligationer udstedt af selskaber, som producerer atomvåben, klyngebomber eller landminer.


Investeringer i aktier og virksomhedsobligationer
Sydinvest vil tillige arbejde for at fremme de øvrige principper i PRI ved at opfordre selskaber, som vi investerer i og samarbejder med, til åbenhed om ESG-forhold og til implementering af principperne. Endelig vil vi i vore årsrapporter berette om vort arbejde med implementering af principperne i Sydinvest.

På denne måde søger vi globalt at påvirke de selskaber, som vi har investeret i og samarbejder med, til i stigende grad at bidrage til en globalt bæredygtig udvikling og stigende social ansvarlighed. Sydinvest har i april 2010 skrevet under på UNPRI og har således forpligtet sig til at inddrage ESG- forhold i udvælgelsen af aktier og virksomhedsobligationer til vore forskellige afdelinger.

Sydinvest har et værdigrundlag, som indebærer, at vi ikke ønsker at investere i selskaber, som krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som bl.a. er formuleret af FN i UN Global Compact, der omhandler virksomhedernes holdninger til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøspørgsmål og korruption. 

 

Principperne i UN Global Compacts:

Menneskerettigheder

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Virksomheden bør støtte afvikling af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

 

Investeringer i statsobligationer
Investeringer udstedt af stater udgør en særlig udfordring, da det efter vores opfattelse ikke er muligt for investorer på samme måde som for selskabernes vedkommende at udøve engagement, bl.a. fordi obligationer ikke giver et medejerskab. Derimod er det muligt at inddrage ESG-forhold i vurderingen af ansvarligheden i de enkelte stater.

Sydinvest modtager rådgivning fra Sydbank i forbindelse med vurdering af hvilke stater, som det er ansvarligt at investere i statsobligationer fra. Rådgivningen tager udgangspunkt i offentliggjorte sanktionslister, som kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside, således at investeringerne i statsobligationer respekterer de til enhver tid gældende sanktioner. Sanktionerne suppleres med en modelvurdering af ansvarligheden i de enkelte lande, som tager udgangspunkt i ESG-forhold i vurderingen af ansvarligheden i de enkelte stater. Mange af inputtene i modellen er tilbageskuende og fanger således ikke en eventuel vending i vurderingen af ansvarligheden i de enkelte stater af positiv eller negativ karakter. Modellens kvantitative resultater suppleres derfor med kortsigtede kvalitative vurderinger af ansvarligheden.

På baggrund af rådgivningen udarbejder komitéen i Sydinvest en liste over stater, som ekskluderes fra investeringsuniverset for statsobligationer.

Politik for samfundsansvar:

Hent politikken for samfundsansvar

Rapportering om samfundsansvar:

Rapportering om samfundsansvar 2023

Rapportering om samfundsansvar 2022

Rapportering om samfundsansvar 2021

Rapportering om samfundsansvar 2020

Rapportering om samfundsansvar 2019

Rapportering om samfundsansvar 2018

Fremskridtsrapport:

Læs Sydinvest fremskridtsrapport via dette link

Læs den seneste afrapportering til PRI