26. mar. 2021 kl. 16:15
2857 visninger

Forløb af ordinær generalforsamling 2021

Generalforsamlingen i Investeringsforeningen Sydinvest var i år endnu en gang præget af COVID-19. Efter generalforsamlingen fik Sydinvest ny formand i bestyrelsen.

Generalforsamlingen i Investeringsforeningen Sydinvest blev på grund af den fortsatte nedlukning endnu en gang holdt uden fysisk deltagelse. Alle beslutninger blev derfor taget på baggrund af indsendte fuldmagter.

Formandens beretning (se nedenfor) og årsrapporten for 2020 for Investeringsforeningen Sydinvest blev godkendt på generalforsamlingen. De foreslåede udbytter blev samtidig godkendt. De samlede udbytter udgjorde ca. 510 mio. kroner.

Der var ikke fremsat forslag af investorer eller bestyrelse.

Ny formand i bestyrelsen
Til foreningens bestyrelse blev Linda Sandris Larsen og Niels Therkelsen genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Linda Sandris Larsen som formand og Hans Lindum Møller som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af:
Linda Sandris Larsen, formand
Hans Lindum Møller, næstformand
Niels Therkelsen
Svend Erik Kriby
Jesper Aabenhus Rasmussen.

Valg af revisor
På generalforsamlingen blev PwC Danmark nyvalgt som investeringsforeningens revisor.

 

Formandens beretning
på Sydinvests generalforsamling den 26. marts 2021

Både bestyrelsen og direktionen havde glædet sig til generalforsamlingen i 2021. Da vi for ca. et år siden (den 1. april 2020) måtte afholde generalforsamlingen uden fremmøde, havde vi ikke fantasi til at forestille os, at det ville gentage sig i 2021. Men her står vi nu og må sande, at COVID-19 fortsat fylder rigtig meget i danskernes hverdag. Det betyder også, at vi atter må afholde årets generalforsamling uden fysisk fremmøde. Det er vi kede af, og vi ser frem til den dag, hvor vi atter kan mødes fysisk i Sønderjyllandshallen.

2020 blev et år vi sent glemmer. Corona blev for alvor en realitet, og vi oplevede store udsving på de finansielle markeder. Vi har sjældent oplevet så store afkastforskelle, som det var tilfældet i 2020. For aktieafdelingerne ligger afkastet mellem -23,9 % og +30,3 %. For obligationsafdelingerne ligger afkastet mellem -9,5 % og +7 %. Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2020 blev 406 mio. kr., som fordeles ud på godt 41.000 investorer. Det er knap 10.000 kr. pr. investor. Det har således igen i år været langt bedre at være investeret bredt i vores fonde end at have pengene stående på en konto til nul eller ligefrem negativ rente. Det er naturligvis gennemsnitstal - nogle har fået mere, og andre har fået mindre.

De finansielle markeder fik en fornuftig start på året med faldende renter og stigende aktiekurser. Dette fik Covid-19 dog sat en stopper for ved udgangen af februar, da det blev klart, at spredningen af Corona virussen uden for Kina var en realitet. Flere økonomier, herunder Danmark, måtte lukke ned i et forsøg på at bremse spredningen af virussen. Landegrænser blev spærret, og arbejdsløsheden steg som følge af nedlukning af især private virksomheder. Optimismen hos forbrugere og virksomheder blev skruet ned med deraf følgende lavere forbrug og investeringer. Den lavere produktion og det lavere behov for transport af varer samt generelt lavere rejseaktivitet betød, at efterspørgslen efter energi faldt, og energipriserne faldt markant.

Som en naturlig konsekvens blev de finansielle markeder kraftigt påvirket, og der var krisestemning med store kursfald. Politikerne verden rundt reagerede med historisk store hjælpepakker for at afbøde pandemiens potentielle skadevirkninger for virksomheder og lønmodtagere. Initiativerne havde den ønskede virkning, og optimismen vendte tilbage både i økonomierne og på de finansielle markeder. I sensommeren var en stor del af verdens aktiemarkeder tilbage på samme niveau som starten af 2020, og risikoaktiverne vandt helt eller delvist det tabte tilbage fra faldet i foråret. De modne aktiemarkeder endte i plus for hele året målt i danske kroner. Især de amerikanske aktier klarede sig godt på trods af en svækket amerikansk dollar. De skandinaviske aktier med Danmark i front havde et exceptionelt godt år.

Forventningerne til den globale vækst i 2021 er omgærdet af stor usikkerhed givet de store rystelser, som Corona pandemien har medført. De store finanspolitiske hjælpepakker og pengepolitiske stimuli har alt andet lige gødet jorden for en betydelig fremgang i den globale økonomi. Corona pandemiens indvirkning på det generelle økonomiske klima er usikker, men med udrulning af vaccinen bør vækstbilledet blive mere stabilt.

På generalforsamlingen i 2020 redegjorde jeg indgående for, hvordan arbejdet med ansvarlige investeringer fyldte mere og mere i Sydinvest. Denne tendens er fortsat i 2020 og i virkeligheden fået et nøk opad. Fra EU er der kommet den meget mundrette ’Disclosure-forordning’. Disclosure-forordningen har til formål at styrke beskyttelsen af investor og forbedre oplysningerne om forskellige aspekter af bæredygtighed. Finansielle aktører – som f.eks. Sydinvest – bliver derfor pålagt en række oplysningsforpligtelser. Der kommer nye krav til informationer, som skal oplyses på vores hjemmeside, udarbejdelse af politikker m.v. I 2020 har vi brugt en del tid på at forberede os til disse nye krav, som netop er trådt i kraft den 10. marts 2021.

Sammenfattende kan man sige, at disclosure-forordningen handler om, at der bliver klarere fælles regler på EU-plan for, hvornår en investering kan kalde sig bæredygtig, og hvornår den ikke kan. Før var det i høj grad op til investeringsforeningerne selv at definere. Fra EU’s side er det hensigten at forhindre det begreb, der kaldes ’greenwashing’ – altså at man giver udtryk for at være en grøn fond, samtidig med at man investerer i kulkraftværker og cementfabrikker, som ofte vil være stærkt forurenende. På almindeligt dansk ville man nok kalde det ’at pynte sig med lånte fjer’. Disclosure - forordningen vil forløbe i flere tidsmæssige trin og vil først være fuldt implementeret ved udgangen af 2022.

Det er ikke kun på den lovgivningsmæssige side, at vi i 2020 har arbejdet med bæredygtighed. I 2020 har vi klargjort arbejdet på en ny bæredygtig aktiefond. I skrivende stund har vi tegningsperiode på den nye afdeling Sydinvest Bæredygtige Aktier. Det bliver en aktivt styret fond, som vil have et højt fokus på ESG. ESG er den engelske betegnelse for E = Environmental, S=Social og G=Governance. På dansk vil det blive oversat til Miljø, Sociale forhold og God selskabsledelse. Vi arbejder samtidig på at opnå en Svanemærkning af fonden, som sikrer investor en ekstra tryghed for, at fonden har et særligt fokus på bæredygtighed.

Vi føler os overbeviste om, at bæredygtighed ikke er en døgnflue eller blot en ny modedille. Det er kommet for at blive, og i virkeligheden er vi nok kun i den tidlige start. Sydinvest er meget ambitiøs på dette område, og vi ser en stadig større efterspørgsel. Ultimo 2020 rundede vores afdeling Sydinvest Morningstar Sustainability Leaders Indeks en milliard kroner i formue.

Den samlede investeringsbranche i Danmark, repræsenteret ved brancheforeningen Investering Danmark, kunne i november 2020 melde ud, at målet for branchen er at sænke CO2-aftrykket for investeringerne med 75% i 2030 sammenlignet med verdensaktieindekset i 2020. Dette vil betyde en samlet reduktion på ca. 430.000 tons CO2 om året frem mod 2030, og det vil give Danmark den internationale grønne førertrøje, når det kommer til klimavenlig kapitalforvaltning.

Det kan være alt fra investering i velkendte danske selskaber som Vestas og Ørsted til selskaber fra fjernere egne. Fx et selskab som ”China Everbright Environment”, der arbejder med Kinas store udfordring med at håndtere de enorme mængder affald, som den kraftige kinesiske velstandsstigning skaber. Samtidig kan de producere elektricitet, der dermed mindsker behovet for energi fra kulkraftværker. Eller det kunne være det britiske forsyningsselskab ”SSE”, som er ved at tredoble sin produktion af vedvarende energi fra vindmøller og solcelleparker, samt en målsætning om at levere ladestationer til 10 mio. elbiler. Investeringsmulighederne indenfor det bæredygtige univers er mange, og vores nye afdeling Sydinvest Bæredygtige Aktier er en vigtig brik til at nå det mål.

Det er ikke kun temaet om bæredygtighed, som har optaget os i 2020. Der bliver fortsat drøftet og debatteret en del om aktiv og passiv forvaltning. I Sydinvest bekender vi os 100% til at være ’en aktiv forvalter’, men det ændrer ikke ved, at vi også ser et behov for at have nogle af de såkaldte indeksfonde på paletten. En indeksfond er kort sagt en fond, som ”blot” følger et indeks slavisk – fx et aktieindeks. Det betyder, at investor i grove træk hverken får mere eller mindre end det indeks, der følges – dog altid fratrukket de omkostninger, der er ved at drive fonden. I 2020 oprettede vi endnu en indeksfond; Sydinvest Verden Lav Volatilitet. Fonden følger et indeks af globale aktier, som historisk har udvist mindre kursudsving (volatilitet) end det brede aktiemarked. Der er taget godt imod den nye afdeling, som p.t. har en formue på ca. 275 mio. kr.

Vi er generelt set meget tilpasse med afkastene i 2020. Vi er kommet langt bedre igennem Corona-krisen, end vi havde turde håbe på, da vi stod midt i den første nedlukning af samfundet i marts 2020. Nu er vi selvsagt meget spændte på, hvad en gradvis åbning af både det danske og internationale samfund vil betyde for vores afkast i Sydinvest i 2021. Med et væld af stimuli fra hjælpepakker og en befolkning, der hungrer efter at leve livet igen, er vi generelt optimistiske for udsigterne i 2021, og vi tror på, at vores slogan ”et rigere liv” vil ske fyldest.

Som afslutning af min beretning kan jeg oplyse, at bestyrelsens indstilling om honorar for regnskabsåret 2020 udgør 840.000 kr. Det er med stor beklagelse, at vi ikke har kunnet holde generalforsamlingen på vanlig vis. Vi føler os overbeviste om, at det er sidste gang, at vi oplever dette, da vaccinerne nu rulles ud. Vi glæder os til, at vi i 2022 igen kan holde generalforsamlingen med fysisk fremmøde.

 

På bestyrelsens vegne,

 

Hans Lindum Møller

Formand

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3
Baseret på 10 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig

04. mar. 2021 kl. 14:36

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
20. maj. 2020 kl. 15:42

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020
06. jan. 2020 kl. 11:17

Kort fra Sydinvest

Kort fra Sydinvest