23. feb. 2024 kl. 10:05
1704 visninger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, fredag den 22. marts 2024, kl. 15.00. Generalforsamlingen afholdes i Sydbank Salen, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 19, stk. 6.

3. Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer.

a) At indeksafdelingerne Danmark Indeks KL, Verden Lav Volatilitet Indeks KL, Morningstar Sustainability Leaders Index KL og Verden Etik Indeks ændrer navn i henhold til nedenstående:

Nuværende navn Nyt navn
Danmark Indeks KL Indeks Danmark KL
Verden Lav Volatilitet Indeks KL Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL
Morningstar Sustainability Leaders Index Indeks Morningstar Leaders
Verden Etik Indeks KL Indeks Verden Screened KL

Årsagen til forslaget om navneændringen er at ensarte og tydeliggøre, at afdelingerne er indeksafdelinger og derved følger en passiv investeringsstrategi. Derudover indeholder afdelingerne Morningstar Sustainability Leaders Index og Verden Etik Indeks KL ESG- eller bæredygtighedsrelaterede termer i navnet, hvorved navnene foreslås ændret, så de følger de kommende retningslinjer, der specifikt vedrører fondes brug af ESG- eller bæredygtighedsrelaterede termer i navngivningen.

b) At afdelingen Tyskland KL ændrer sin investeringsstrategi fra aktiv forvaltning til passiv forvaltning og samtidig ændrer navn til Indeks Tyskland KL. Derudover ændres benchmark for afdelingen.

Årsagen til forslag om ændring af investeringsstrategi samt navneændring foreslås som følge af nedgang i formuen hos afdelingen, samt at afdelingens relative performance ikke har været tilfredsstillende. Der ønskes fortsat at fastholde en tysk profil på den fremtidige indeksafdeling, da afdelingen derved kan fastholde sit tilgodehavende i form af udbytteskat hos de tyske skattemyndigheder.

c) At afdelingen Bæredygtige Aktier KL ændrer navn til Kvalitetsaktier KL.

Årsagen til forslaget om navneændringen er at tilpasse afdelingens navn så det følger de kommende retningslinjer, der specifikt vedrører fondes brug af ESG- eller bæredygtigheds-relaterede termer i navngivningen.

d) At afdelingerne HøjrenteLande Mix ESG KL, HøjrenteLande Mix ESG Akkumulerende KL, HøjrenteLande Mix Etik Akkumulerende KL og HøjrenteLande Lokal Valuta Akkumulerende KL ændrer navn i henhold til nedenstående:

Nuværende navn Nyt navn
HøjrenteLande Mix ESG KL HøjrenteLande KL
HøjrenteLande Mix ESG Akkumulerende KL HøjrenteLande Akkumulerende KL
HøjrenteLande Mix Etik Akkumulerende KL Emerging Market Blended Debt Acc KL
HøjrenteLande Lokal Valuta Akkumulerende KL HøjrenteLande LC Akkumulerende KL

Årsagen til forslaget om navneændringen er at simplificere navnene, så de passer til de respektive investorsegmenter. Derudover indeholder afdelingerne HøjrenteLande Mix ESG KL, HøjrenteLande Mix ESG Akkumulerende KL og Højrentelande Mix Etik Akkumulerende KL bæredygtigheds- eller ESG-relaterede termer i navnet, hvorfor navnene foreslås ændret så de følger de kommende retningslinjer, der specifikt vedrører fondes brug af bæredygtigheds- eller ESG-relaterede termer i navngivningen. Afdelingerne HøjrenteLande LC Akku-mulerende KL og Emerging Market Blended Debt Acc KL har alene W- og I-andelsklasser, som er forbeholdt kollektive investeringsordninger og investorer med individuelle aftaler om porteføljemanagement.

e) At afdelingen Blandede Obligationer ESG KL, ændrer navn til Formue Obligationer KL. Derudover foreslås ændring af investeringsstrategi samt ændring af benchmarksammensætning for afdelingen.

Årsagen til forslag om navneændring, ændring i investeringsstrategi samt ændring af benchmarksammensætning følger af en ændret tilgang på ESG-området i forhold til afdelingens oprindelige investeringspolitik. Derudover har afdelingen bæredygtigheds- eller ESG-relaterede termer i navnet, hvorfor navnet foreslås ændret så det følger de kommende retningslinjer, der specifikt vedrører fondes brug af bæredygtigheds- eller ESG-relaterede termer i navngivningen. Navn og investeringsstrategi foreslås ændret, så det kan indgå i sammenhæng med produkterne i Værdipapirfonden Sydinvest.

f) At afdelingerne USA Ligevægt & Value KL, USA Ligevægt & Value Akkumulerende KL, Europa Ligevægt & Value KL, Verden Ligevægt & Value KL, Verden Ligevægt & Value Akkumulerende KL ændrer navn i henhold til nedenstående:

Nuværende navn Nyt navn
USA Ligevægt & Value KL USA Value KL
USA Ligevægt & Value Akkumulerende KL USA Value Akkumulerende KL
Europa Ligevægt & Value KL Europa Value KL
Verden Ligevægt & Value KL Global Value KL
Verden Ligevægt & Value Akkumulerende KL Global Value Akkumulerende KL

Derudover foreslås, at ovenstående afdelinger ændrer deres investeringsstrategi samt benchmark.

Årsagen til forslag om navneændring og ændring i investeringsstrategi er at give porteføljerne mulighed for at fravige ligevægtsstrategien, hvis dette er fordelagtigt for porteføljerne. Ved at fravige fra ligevægtsstrategien understøtter navnene ikke i væsentlig grad afdelingernes investeringsformål og -politik, hvorfor ”ligevægt” foreslås fjernet fra navnene.

g) At afdelingen Verden Ligevægt & Value Etik KL ændrer navn til Globale Aktier PM Screened KL og samtidig skifter investeringsstrategi.

Årsagen til forslag om navneændring og ændring i investeringsstrategi er at give porteføljen mulighed for at fravige ligevægtsstrategien hvis dette er fordelagtigt for porteføljen. Ved at fravige fra ligevægtsstrategien understøtter navnet ikke i væsentlig grad afdelingens investeringsformål og -politik, hvorfor ”ligevægt” foreslås fjernet fra navnet. Afdelingen har alene en W-andelsklasse, som er forbeholdt kollektive investeringsordninger og investorer med individuelle aftaler om porteføljemanagement.

h) At afdelingerne Virksomhedsobligationer HY Etik KL og Virksomhedsobligationer IG Etik KL ændrer navn i henhold til nedenstående:

Nuværende navn Nyt navn
Virksomhedsobligationer HY Etik KL Virksomhedsobligationer HY Screened KL
Virksomhedsobligationer IG Etik KL Virksomhedsobligationer IG Screened KL

Årsagen til forslaget om navneændringen er at tilpasse afdelingernes navn så det følger de kommende retningslinjer, der specifikt vedrører fondes brug af ESG- eller bæredygtigheds-relaterede termer i navngivningen.

i) At afdelingerne fjerner deres binavne i tilfælde hvor det ikke findes relevant. Følgende binavne foreslås bibeholdt:

Nuværende navn Binavn
HøjrenteLande KL Emerging Market Bonds KL
Mellemlange Obligationer Akkumulerende KL Danish Bonds Acc KL
HøjrenteLande Akkumulerende KL Emerging Market Bonds Acc KL
HøjrenteLande LC Akkumulerende KL Emerging Market Local Currency Bonds Acc KL
Global Value Akkumulerende KL Global Value Equities Acc KL
Fjernøsten Akkumulerende KL Far East Equities Acc KL
Globale EM-aktier Akkumulerende KL Global EM Equities Acc KL

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af de på valg værende bestyrelsesmedlemmer. Beskrivelse af opstillede kandidater findes i denne PDF - download her

5) Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.

6) Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt sig generalforsamlingen ved henvendelse til Syd Fund Management. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Stemmeret kan kun udøves for andele i de berørte andelsklasser i punkt 3, 1)-8), som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Dagsorden og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor og hjemmeside til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamling/afgivelse af fuldmagt
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 15. marts 2024 via investorportalen på sydinvest.dk eller ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på si@sydinvest.dk. Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Det kan du gøre via knappen herunder og ved anvendelse af NemID/MitID eller ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på tlf. 74373300 eller mail si@sydinvest.dk.

Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er den 15. marts 2024 kl. 23:59. Der gøres opmærksom på, at der alene serveres kaffe og småkager til generalforsamlingen i år.

Her kan du tilmelde dig eller afgive fuldmagt

Aabenraa den 23. februar 2024.

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest

Linda Sandris Larsen
formand

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,2
Baseret på 5 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig