Stærk måned for EM-aktier i oktober
06. nov. 2020 kl. 12:19
5009 visninger

Stærk måned for EM-aktier i oktober

Oktober var endnu en måned i coronaens tegn og var samtidig måneden, hvor den amerikanske valgkamp spidsede til med en Biden, som i stigende grad så ud til at være valgets vinder.

En stigning i antallet af coronatilfælde i Europa og USA førte til nye nedlukninger og restriktioner i mange europæiske lande og i et vist mindre omfang også i USA. Aktierne på de modne markeder faldt i kurs, hvorimod der var stigninger at notere på Emerging Markets ført an af Kina. 

Der var ingen nye stærke signaler fra centralbankerne, allerhøjest en lidt tøvende udmelding fra Den Europæiske Centralbank. Statsrenterne var forholdsvis stabile. 

Væksten er taget til i styrke i 3. kvartal efter nedsmeltningen i 2. kvartal. Virksomhedernes regnskaber for 3. kvartal har i overvejende grad været bedre end frygtet. 

Brexit-aftalen er i den afsluttende fase, og de involverede parter antyder, at en aftale snart foreligger.  

Internationale obligationer
De internationale statsrenter har udviklet sig i forskellig retning på de modne markeder i oktober. I Eurozonen er de tiårige statsrenter faldet med ca. 0,12 %-point som følge af nye nedlukninger, lav inflation og tøvende udmeldinger fra Den Europæiske Centralbank. I Japan har de været uforandrede, og i USA har statsrenterne været stigende. I USA steg de ti-årige statsobligationer med knap 0,2 %-point. Det skyldes gode nøgletal og forventninger om en stor hjælpepakke. Valutaerne er generelt blevet styrkede over for euroen og dermed kronen med mexicanske pesos i front med en styrkelse på 5 %. Den japanske yen og amerikanske dollar er blevet styrket med henholdsvis knap 1,5 % og godt 0,5 %. Det britiske pund blev styrket med 0,8 %.   

Afdeling International har med et afkast på 0,78 % klaret sig en smule dårligere end sit benchmark i oktober. Valutarisk har overvægten i mexicanske pesos og japanske yen bidraget positivt, hvorimod den lavere varighed end benchmark har trukket i den modsatte retning 

Danske obligationer
De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i oktober, og realkreditobligationerne har også oplevet rentefald. 

Afdelingerne med danske obligationer har alle klaret sig på niveau med benchmark. 

Virksomhedsobligationer
Virksomhedsobligationer har haft en god måned med et beskedent rentefald og indsnævring af merrenten i forhold til sammenlignelige amerikanske statsrenter. 

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -0,12 %, og Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 0,12 %, hvilket i begge tilfælde var en smule dårligere end benchmarkafkastene.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 1,67 -3 bp -64 bp
High Yield 4,21 -3 bp 89 bp
US 10Y Treasury 0,86 18 bp

-106 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Obligationerne fra højrentelandene havde modvind fra oliepriserne, som faldt ca. 8 % i oktober, men medvind fra de stigende amerikanske statsrenter i forhold til merrenten. Generelt er valutaerne fra højrentelandene blevet styrket i oktober, hvilket gavner afdelingerne, som investerer i obligationer udstedt i lokal valuta. 

I oktober har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på -0,09 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 1,12 %.

HøjrenteLande-afdelingerne har alle klaret sig en spids dårligere end deres respektive benchmarks. 

De modne aktiemarkeder
Andenbølgen af COVID-19 med rekorder i antal smittede i toneangivende lande som USA, Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien samt omfattende nedlukninger i Tyskland og Frankrig udløste en korrektion i aktiemarkederne i oktober. Hertil kunne man notere manglende fremgang i forhandlingerne om finanspolitiske hjælpepakker i USA. Biden fremstod som favorit til at vinde det amerikanske præsidentvalg, hvilket blev tolket mindre positivt, end hvis Trump stod til at vinde præsidentvalget.

I modsætning hertil stod meget stærke tal for væksten i 3. kvartal efter nedsmeltningen i 2. kvartal. De annualiserede vækstrater i USA og Eurozonen er i 3. kvartal opgjort til henholdsvis 33,1 % og 61,1 %, hvor de tilsvarende tal for 2. kvartal var -31,4 % og -39,5 %. Udsigten til en snarlig vaccine, stærkere tal for bilsalget i Kina og generelt for Kina samt bedre regnskaber for 3. kvartal end frygtet havde kun kortvarigt en positiv indflydelse på de modne aktiemarkeder.

Japanske aktier klarede sig bedst blandt de store toneangivende. Andenbølgen her er svagere end i den vestlige verden. 

Europa med Tyskland i front klarede sig dårligst blandt de modne aktiemarkeder, hvilket i høj grad kan tilskrives udviklingen i antallet af nye tilfælde med COVID-19. Den svage udvikling i Tyskland hænger bl.a. sammen med en svagere udvikling i nogle af nøgletallene for tysk økonomi og også Eurozonen generelt. I Tyskland blev Ifo-indekset svækket fra 93,4 til 92,7, og industriproduktionen faldt med 0,2 % på månedsbasis. PMI-indekset for servicesektoren faldt til 48,9 fra 50,6, og det tilsvarende tal for Eurozonen viste et fald fra 48,0 til 46,2. 

Den helt store nyhed i Tyskland på selskabsniveau var nedjusteringen af indtjeningsforventningerne hos SAP. Det medførte et kursfald på 31,5 % i aktien i oktober. 

I Skandinavien klarede de danske efterfulgt af de svenske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Ørsted (+15,9 %) og Pandora (+10,6 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Tryg (-11,5 %) og Christian Hansen Holding (-8,8 %). Finland var det svageste marked med bredt funderede kursfald. 

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i oktober, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Danmark har gjort det bedre end sit benchmark, hvorimod afdeling Tyskland har klaret sig dårligere end sit benchmark. Afdelingen har fastholdt sit investeringsniveau på 115 % i løbet af oktober. 

De store teknologiaktier i USA har været i modvind, hvilket har betydet, at de store valueaktier i USA og på globalt plan har klaret sig bedre end vækstaktierne. Samtidig har de små og mellemstore aktier klaret sig bedre end de helt store, mest udtalt i USA. Afdelingerne med ligevægt og value har alle på den baggrund klaret sig bedre end deres respektive benchmark, hvilket især har gjort sig gældende for USA L&V. 

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i oktober.

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets klarede sig noget bedre end aktierne fra de modne markeder og kunne præstere et positivt afkast på 2,7 % målt i kroner i oktober. Der var stor forskel i afkastene på tværs af regionerne i oktober. Kina gjorde det bedst generelt og i Fjernøsten, hvor de svageste markeder var Indien og Thailand. Kina var positivt påvirket af generelt bedre nøgletal, og af at indtjeningen i virksomhederne har vist sig at være bedre end frygtet. I Indien er den finanspolitiske stimulans stadig svag i sammenligning med mange andre lande. I Thailand fortsatte protesterne mod regering og kongehus, mens landet fortsat er lukket ned for omverdenen. 

I Latinamerika faldt markederne med Mexico som eneste undtagelse. Udvikling i smittetal og faldende oliepriser var negative faktorer i Latinamerika. Det har i Brasilien overskygget en markant fremgang i de økonomiske nøgletal 

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i oktober, målt i kr.

Kilde: Datastream

Aktierne fra Rusland har været ekstraordinært hårdt ramt af de faldende oliepriser i oktober.

Vore afdelinger på Emerging Markets har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmarks. Bedst er det gået i Globale EM-aktier, hvor overvægten i kinesiske aktier har været en fordel.

Udsigter
Udfaldet af det amerikanske præsidentvalg er ikke kendt i skrivende stund, men det ændrer ikke voldsomt på forventningerne til en grundlæggende positiv stemning på aktiemarkederne, men kan få indflydelse på, hvordan de enkelte sektorer udvikler sig. Når det er sagt, skal man være opmærksom på, at udfaldsrummet for aktier nok aldrig har været større. Man kan enten vurdere prisfastsættelsen på aktiemarkedet ud fra historiske gennemsnit fx for kursen i forhold til indtjeningen i virksomhederne. Målt på denne parameter er de fleste aktiemarkeder meget dyrt prisfastsat. Omvendt kan man holde prisfastsættelsen op mod alternativet, som typisk er obligationsmarkedet. Renterne er nu ekstremt lave og forventes at være det, så længe øjet rækker. I sammenligning med det alternativ forekommer aktierne utroligt billige.

Koldere måneder på den nordlige halvkugle kan få antallet af smittede til at stige i takt med, at folk i øget omfang vil befinde sig inden døre. Omvendt går det den modsatte vej på den sydlige halvkugle, hvilket kan være positivt for Brasilien. Det kan momentvis øge usikkerhed og dermed kursudsvingene på de finansielle markeder. I hovedscenariet forventes de finansielle markeder fortsat at være understøttet af lave renter, opkøbsprogrammer og hjælpepakker. Fokus vil især være på udviklingen af en vaccine mod COVID-19. Det er forventningen, at der vil komme et gennembrud på denne front.  Det vil i sig selv være så stærk en faktor, at det vil kunne fastholde en underliggende positiv stemning på de finansielle markeder, også selvom at udrulning til hele verdens befolkning kan ligge længere ude i fremtiden. Med en vaccine kan man lige pludselig skimte enden på de negative effekter på økonomi og samværsformer af COVID-19. 

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,7
Baseret på 12 anmeldelser