10. jul. 2023 kl. 09:14
6042 visninger

Centralbanker i fokus i juni

I tråd med forventningerne undlod den amerikanske forbundsbank at ændre sin styringsrente, men signalerede i samme ombæring yderligere et par renteforhøjelser.

Ikke overraskende var de ledende centralbanker atter i fokus i juni. I tråd med forventningerne undlod den amerikanske forbundsbank at ændre sin styringsrente, men signalerede i samme ombæring yderligere et par renteforhøjelser. Udviklingen vil som altid være meget afhængig af udviklingen i de økonomiske nøgletal.

Den Europæiske Centralbank, ECB, forhøjede til gengæld sin styringsrente med 0,25 %-point, hvilket heller ikke var en overraskelse. Danmarks Nationalbank fulgte i ECB’s fodspor. I lyset af ECB’s skridt var det derfor en overraskelse, at Bank of England og Norges Bank forhøjede deres styringsrenter med 0,5 %-point.

I Kina valgte centralbanken at nedsætte nogle af sine vigtigste udlånsrenter med 0,1 %-point. Det var en skuffelse for markedet, som havde sat næsen op efter mere.

I USA overraskede arbejdsmarkedsrapporten atter og er med til at understrege, at økonomien viser overraskende styrke. Inflationen faldt her for 11. måned i træk. Dog synes kerneinflationen, som var uforandret i forhold til måneden før, at have stabiliseret sig over de 5 %.

I Europa blev aktiemarkedet ramt af et chok, da PMI for Eurozonen viste sig at være svagere end ventet. Inflationen i Tyskland vendte den faldende tendens til en stigning. Den var ventet, men alligevel bemærkelsesværdig.

Aktiemarkederne var fortsat præget af fokus på kunstig intelligens, hvorfor de amerikanske aktier havde førertrøjen på de modne aktiemarkeder i juni.

Internationale obligationer

De internationale statsrenter er steget på en række af de modne markeder i juni, men omvendt faldet i en række højrentelande. Samlet set har statsrenterne været nogenlunde uforandrede. På de modne markeder har rentestigningerne været størst i Australien, New Zealand og Norge. Til gengæld var der tale om en svagt faldende tendens i Japan. I USA steg renten på de ti-årige statsobligationer med 0,16 %-point. Rentestigningerne i Eurozonen var en smule mindre.

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Kilde: Datastream

Valutarisk udvikling

Euroen og dermed kronen blev styrket over for de fleste valutaer. Den tyrkiske lira blev efter valget af Erdogan ved valget i slutningen af maj svækket med næsten 22 %. Den amerikanske dollar blev svækket med 2 % og den japanske yen med mere end 5 %.
Blandt de få valutaer, som blev styrket over for euroen, finder vi brasilianske real (+3,5 %) og sydafrikanske rand (+2,6 %) oven på svækkelserne i de foregående måneder. Sydafrika er positivt påvirket af, at udfordringen med strømudfald er blevet mindre.
Norske kroner blev for en gangs skyld styrket bl.a. som konsekvens af en overraskende stor forhøjelse af styringsrenten på 0,5 %-point.

Danske obligationer

De danske statsrenter har været stigende over hele rentekurven i juni med kursfald til følge. Realkreditobligationerne har til gengæld kunnet præstere beskedne positive afkast.

Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i juni

Kilde: Datastream

Afdelingerne med danske obligationer har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmarks. Afdelingerne har klaret sig bedre end deres benchmarks grundet overvægten i realkreditobligationer, som ikke indgår i benchmarks for afdelingerne.

Virksomhedsobligationer

Renterne på High Yield-obligationer, HY, er stort set uforandrede i juni og har således oplevet spændindsnævringer til sammenlignelige statsobligationer. Renterne på Investment Grade-obligationer, IG, steg i samme niveau som amerikanske treasuries.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -0,33 %, hvilket var bedre end afkast på benchmark. Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 0,32 %, hvilket var dårligere end benchmarkafkastet.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 5,29 16 bp 14 bp
High Yield 7,53 -1 bp -14 bp
US 10Y Treasury 3,81 16 bp -2 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Obligationerne fra højrentelandene var præget af usædvanlig grad af stabilitet i juni med en svag faldende tendens i renterne. Der har således været tale om spændindsnævringer til sammenlignelige treasuries. Den stabile udvikling kan på overordnet niveau tilskrives forholdsvis stabile oliepriser og fortsat faldende inflation i højrentelandene.

I juni har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 1,98 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 0,89 %.

Udviklingen i renterne fra højrentelandene (Lokal Valuta: Orange - Hård Valuta: Blå)

Kilde: Datastream

HøjrenteLande Valuta har klaret sig dårligere end sit benchmark, hvilket skyldes, at afdelingens benchmark har en højere rentefølsomhed end afdelingen. De andre afdelinger, som investerer i obligationer fra højrentelande og har et benchmark, har alle klaret sig bedre end disse i juni.

De modne aktiemarkeder

De modne aktiemarkeder så kursstigninger på 3,7 % målt i kroner især trukket af de amerikanske aktier. Her var det igen stort fokus på aktier inden for kunstig intelligens. Fx steg Nvidia 9,3 % målt i kroner. Det smittede også af på de japanske aktier, men en markant svækket yen trak voldsomt ned i afkastet målt i kroner.

I Europa fortsætter de ledende indikatorer med at skuffe, men aktierne kunne trods alt præstere positive afkast, hvor de største afkast var at finde i Sydeuropa, men de tyske aktier var også godt med.

I Skandinavien klarede de norske, bl.a. hjulpet på vej af en styrket norsk krone, efterfulgt af de svenske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Danske Bank (+17,2 %) og Pandora (+9,8 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Vestas (-8,5 %) og Chr. Hansen (-8,3 %). Finland var det svageste marked med bredt funderede kursfald.

Afdeling Tyskland har klaret sig dårligere end sit benchmark. Afdelingen har fastholdt sin gearing på 0 i løbet af juni.

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i juni, målt i kr.

Kilde: Datastream

Fokus på de store aktier inden for kunstig intelligens i USA bevirkede her, at vækstaktier klarede sig bedre end valueaktier. Det smittede også af på globalt plan. Det modsatte gjorde sig gældende i Europa. Derfor har afdelingerne med ligevægt og value i USA og Verden begge klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks, hvorimod den europæiske afdeling har klaret sig bedre end sit benchmark i juni.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i juni

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets kunne med et afkast på 1,5 % målt i kroner ikke følge med aktierne fra de modne markeder i juni.

I Fjernøsten var det indiske marked blandt de bedre og nåede sit højeste niveau nogensinde. Indien nyder godt af en stærk økonomi og af ikke at være i skudlinjen i spændingerne mellem Kina og USA. Kina rammes af vestlige handelsrestriktioner på bl.a. avanceret teknologi. Aktierne i Kina fik endelig en måned med positivt afkast, men har været årets skuffelse, fordi det kinesiske privatforbrug har udvist svaghed. De svage kinesiske nøgletal har fået investorerne til at håbe på væsentlige stimulative tiltag, som kan understøtte udviklingen i den kinesiske økonomi.

Latinamerika klarede sig markant bedre end Fjernøsten i juni, hvilket også har været tilfældet indtil videre i år. Brasilien steg 13 % målt i kroner i juni, bl.a. hjulpet på vej af en styrket valuta. Forventninger om rentefald hen over sommeren var dog den drivende faktor.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i juni, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore afdelinger på Emerging Markets har globalt og i Fjernøsten klaret sig bedre end deres respektive benchmarks. BRIK-afdelingerne har til gengæld underperformet.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,7
Baseret på 22 anmeldelser