08. dec. 2023 kl. 10:30
5826 visninger

Faldende renter og stigende aktiekurser på vej ud af 2023

Den gode stemning på markederne kan formentlig fortsætte året ud og ind i 2024. Udviklingen i energipriserne har en gunstig påvirkning på inflationen, som er aftaget kraftigt i de seneste måneder.

Den aftagende inflation har ført til rentefald og inddiskontering af nedsættelse af styringsrenterne allerede i 2024 i USA. De seneste måneders stigning i statsrenterne er således blevet neutraliseret. Den amerikanske 10-årige statsrente toppede i 5 % medio oktober, men er siden faldet markant til 4,36 % ved udgangen af november. Rentefaldene i Europa og Japan har været noget mindre.

Faldende renter øger værdien af virksomheders fremtidige indtjening målt i nutidskroner og er således isoleret set godt nyt for aktiemarkederne. Stort set alle aktiemarkeder er derfor steget i kurs i november. Kina udgør i den sammenhæng en undtagelse, idet det kinesiske aktiemarked fortsat døjer med problemer på ejendomsmarkedet og en svag forbrugertillid.

Internationale obligationer

De internationale statsrenter er faldet markant over en bred kam i november. De største rentefald er indtruffet i New Zealand, Australien og USA. I USA faldt renten på de ti-årige statsobligationer med 0,55 %-point. Rentefaldene i Eurozonen og Japan, hvor renteniveauerne også er lavere, var noget mindre.

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Kilde: Datastream

Valutarisk udvikling

Euroen og dermed den danske krone blev generelt styrket over for andre valutaer i november. Svenske kroner kom med en styrkelse på 3,4 % stærkest gennem november efterfulgt af valutaerne fra New Zealand og Australien. Norske kroner blev ligeledes styrket, men meget moderat. Den amerikanske dollar blev svækket med 2,6 % efterfulgt af valuter som indiske rupees, nigerianske naira, sydafrikanske rand, tyrkisk lira og argentinske peso.

Danske obligationer

De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i november. Renten på realkreditobligationer er faldet mere end på statsobligationer.

Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i november

Kilde: Datastream

Afdelingerne med danske obligationer har klaret sig bedre end deres respektive benchmarks grundet overvægten i realkreditobligationer, som ikke indgår i afdelingernes benchmarks. Merperformance ligger i niveauet 0,5 %-point.

Virksomhedsobligationer

Markedets nye mere positive tolkning af de pengepolitiske perspektiver smittede også af på virksomhedsobligationerne. Afsmitningen var en smule mere udtalt på High Yield-obligationer, HY, end på Investment Grade-obligationer, IG.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 2,43 %, hvilket var bedre end afkast på benchmark. Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 2,80 %, hvilket var på niveau med benchmarkafkastet.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 5,25 -59 bp 10 bp
High Yield 7,20 -67 bp -47 bp
US 10Y Treasury 4,36 -55 bp 52 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Obligationerne fra højrentelandene havde modvind fra oliepriserne, som faldt knap 8 % i november, men medvind fra de faldende amerikanske statsrenter.

Obligationer udstedt i hård valuta oplevede de største rentefald med faldende merrenter til amerikanske treasuries til følge.
På benchmarkniveau er merrenterne reduceret til 4,04 %-point. Rentefaldet på obligationer udstedt i lokal valuta var ikke helt så store som faldet i renterne på amerikanske treasuries.

Valutaerne blev generelt svækket mod danske kroner.

Udviklingen i renterne fra højrentelandene (Lokal Valuta: Orange - Hård Valuta: Blå)

Kilde: Datastream

HøjrenteLande Mix ESG har med et afkast på 3,68 % i november klaret sig på niveau med sit benchmark.

De modne aktiemarkeder

De modne aktiemarkeder havde med et afkast på 5,9 % målt i kroner en stærk performance i november. Det skete på trods af en svækkelse af den amerikanske dollar på 2,6 %. Blandt de toneangivende regioner klarede de europæiske aktier med et tysk aktiemarked i topform sig bedst. Herefter fulgte USA og Japan.

De faldende renter og markedsvenlige nøgletal er årsagen til de flotte aktieafkast i november. Hertil kommer, at der ikke har været store ændringer i risikofaktorer afledt af krigen i Ukraine og krigen i Gazastriben. Sidstnævnte har endog været medvirkende til, at olie- og gaspriserne har været faldende.

I Skandinavien klarede de svenske efterfulgt af de finske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Vestas (+24,5 %) og Pandora (+15,8 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt AP Møller-Mærsk-selskaberne (-7,9 %) og Ørsted (-5,1 %). Norge var det svageste marked og negativt påvirket af de faldende oliepriser.

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i november, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Tyskland har klaret sig på dårligere end sit benchmark. Afdelingen har fastholdt sit investeringsniveau på 106 % i november.
Afdeling Megatrends har i november givet et afkast, som er markant højere end afdelingens benchmark. Rentefaldet har været en særdeles positiv faktor for afdelingens vækstaktier. Afdeling Bæredygtige Aktier har givet et afkast, som er på niveau med afdelingens benchmark.
De faldende renter og den positive indflydelse på vækstaktierne var negativt for valueaktierne, som ikke kunne følge med førstnævnte på regionalt og globalt plan. Det var mest udtalt i USA. Til gengæld var der noget at hente fra ligevægtsfaktoren.

Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i november

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets fik med et afkast på 4,5 % målt i kroner et comeback. De kunne dog ikke følge med aktierne fra de modne markeder. Det kan især henføres til udviklingen på det kinesiske aktiemarked. Her er aktierne fortsat negativt påvirket af udviklingen på det kinesiske ejendomsmarked og en vigende forbrugertillid. Mødet mellem Biden og Xi ændrede ikke på dette forhold. Til gengæld steg vækstaktierne, primært it-aktier, i Sydkorea og Taiwan godt hjulpet på vej af de faldende obligationsrenter.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i november, målt i kr.

Kilde: Datastream

Latinamerika bød på tocifrede afkast og var den bedste region i november. I Argentina steg aktierne mere end 40 % målt i lokal valuta. Det skete på ryggen af præsidentvalget i landet. Her blev Javier Milei valgt til ny præsident. Han står for en ultraliberalistisk linje og vil afskaffe landets valuta og erstatte den med amerikanske dollars

Afdelingerne på Emerging Markets har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmarks.

Udsigter

December byder ofte på fornuftige afkast. Dog kan den stærke udvikling i november være et varsel om, at julerallyet er indtruffet tidligt i år. Der er dog faktorer, som taler for, at den gode stemning kan fortsætte året ud og ind i starten af 2024. Her tænkes ikke mindst på udviklingen i energipriserne, som vil have en gunstig indvirkning på inflationen målt på overordnet niveau. Indvirkningen af indirekte kanaler på kerneinflationen er mere usikker. Den faldende inflation vil kunne nære forventningerne om lempelse af pengepolitikken i 2024 på trods af, at det ikke er de signaler, som centralbankerne sender, men det vil markedet sandsynligvis være immunt over for i en periode.

Renten på ti-årige statsobligationer synes i det mindste for en stund at have set toppen, men er selvfølgelige følsomme over for negative overraskelser på inflationsfronten. Hovedscenariet for 2024 er, at inflationen har toppet, og at USA og Europa står over for en mild recession. Det vil kunne bane vejen for yderligere rentefald, som i givet fald vil være en positiv faktor for aktiemarkederne.

Usikkerhedsmomenterne er, at nøgletallene på den ene eller anden måde skuffer, eller at de geopolitiske forhold i verdensøkonomien forværres.

Af Fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,2
Baseret på 23 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig