09. feb. 2024 kl. 09:00
909 visninger

Teknologiaktier i front

Aktiemarkederne fik en glimrende start på året takket være de store aktier inden for teknologi og kommunikationsvirksomhed. Fx steg Nvidia med 26,3 %, Netflix med 17,8 % og Meta med 12,1 % i kurs i januar målt i danske kroner.

Kursstigningerne var ikke bredt funderede, da det igen var de toneangivende teknologiaktier, som tog teten med Nvidia i front. De japanske aktier klarede sig endnu bedre end de amerikanske, mens billedet i Europa var mere blandet. Aktierne på Emerging Markets havde en tung måned trukket ned af kinesiske aktier som så ofte før, men også af de latinamerikanske aktier, som var blandt de bedst performende i 2023.   

Den Internationale Valutafond, IMF, hævede i januar  marginalt sine forventninger til væksten i 2024. I samme ombæring pegede den på risici bestående i, at centralbankerne fastholdt deres styringsrenter på et højt niveau for længe og nye problemer i den globale økonomis udbudsside. 

Væksten i Europa har været forholdsvis svag i et par kvartaler, mens arbejdsløsheden befinder sig på lave niveauer. Det er også tilfældet i USA, hvor væksten til gengæld er noget højere. Fokus hos centralbankerne og de finansielle markeder er også i 2024 rettet mod inflationen og specielt kerneinflationen. 

Der er mange positive tendenser at spore, men udviklingen er træg. I USA bevægede kerneinflationen med 2,9 % i december til det laveste niveau i næsten tre år, men der er et stykke vej til de 2 % med den nuværende hastighed i udviklingen. Den amerikanske forbundsbank vil reagere før niveauet på de 2 % er nået, idet den er fuldt opmærksom på, at pengepolitikken har en lang reaktionstid, men der vil være fokus på mange andre økonomiske variable end inflationen i beslutningsprocessen, herunder specielt udviklingen i den generelle økonomiske aktivitet. 

Internationale obligationer

De internationale statsrenter steg i januar. Det kan opfattes som en modreaktion på de markante rentefald i november og december. Vurderingen kan meget vel have været, at man indregnede lidt for store forventninger til rentefald i 2024 i slutningen af sidste år. De største rentestigninger indtraf i Storbritannien, New Zealand og Norge. I USA steg renten på de ti-årige statsobligationer med 0,08 %-point. Rentestigningerne i Eurozonen og Japan var på samme niveau eller en lille spids højere. 

Udviklingen i internationale statsrenter (%)

Kilde: Datastream

Valutarisk udvikling

Valutaerne var nogenlunde uforandrede over for euroen og dermed den danske krone i januar. 

Den amerikanske dollar blev styrket med 2 % og det britiske pund med 1,7 %. De svageste valutaer var at finde blandt nigerianske naira og den japanske yen. Sidstnævnte blev svækket med 2 %.  

Danske obligationer

De danske statsrenter har været stigende over hele rentekurven i januar. Til gengæld har realkreditobligationerne haft en god udvikling til gavn for de danske obligationsafdelingers afkast. 

Afdelingerne med danske obligationer har derfor klaret sig bedre end deres respektive benchmarks grundet overvægten i realkreditobligationer, som ikke er en del af benchmarksene. 

Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i januar

Kilde: Datastream

Virksomhedsobligationer

Robustheden i den globale økonomi bevirkede, at renterne på High Yield-obligationer, HY, og på Investment Grade-obligationer, IG, steg mindre end statsrenterne.

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 0,13 %, hvilket var bedre end afkast på benchmark.  Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 1,14 %, hvilket ligeledes var bedre end benchmarkafkastet. 

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 4,78 5 bp 5 bp
High Yield 6,52 1 bp 1 bp
US 10Y Treasury 3,95 8 bp 8 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Obligationerne fra højrentelandene udstedt i hård valuta blev også negativt påvirket af de stigende renter. Hertil kom en række nye udstedelser, som skulle absorberes af markedet. Til gengæld præsterede obligationerne udstedt i lokal valuta rentefald, og valutaerne blev generelt svækket i januar.  

I december har HøjrenteLande Mix ESG givet et afkast på -0,40 % mod et benchmarkafkast på -0,54 %.

De modne aktiemarkeder

De modne aktiemarkeder havde endnu en stærk måned med et afkast på 2,9 % målt i danske kroner i januar. Japan var det stærkeste marked blandt de toneangivende markeder. Her var det især de cykliske sektorer som cyklisk forbrug, industri, finans og teknologi, der trak markedet. Bank of Japan, BoJ, fastholder sin negative styringsrente og har fokus på styring af den lange obligationsrente. BoJ afventer resultatet af forårets lønforhandlinger, inden en eventuel forhøjelse af styringsrente kan komme på tale. 

Europa var den svageste region ført an af et moderat afkast på tyske aktier, hvor mindre markeder som det hollandske og danske præsterede solide afkast. De norske aktier leverede de laveste aktier i Europa i januar. 

I USA var det de store aktier inden for teknologi og kommunikationsvirksomhed, som også i januar var styrende for udviklingen. Fx steg Nvidia med 26,3 %, Netflix med 17,8 % og Meta med 12,1 % i kurs i januar målt i danske kroner. 

Afdeling Megatrends har i januar givet et afkast, som er lavere end afdelingens benchmark bl.a. som konsekvens af de stigende renter. Afdeling Bæredygtige Aktier har givet et afkast, som er noget højere end afdelingens benchmark. 

I Skandinavien klarede de danske efterfulgt af de finske aktier sig bedst. I Danmark klarede blandt de toneangivende aktier Carlsberg (+15,2 %) og Novo Nordisk (+11,0 %) sig bedst, mens bundskraberne var at finde blandt Genmab (-10,9 %) og Vestas (-8,2 %). Norge var det svageste marked med bredt funderede kursfald. 

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i januar, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Tyskland har klaret sig dårligere end sit benchmark. Afdelingen har fastholdt et investeringsniveau på ca. 105 % i løbet af januar. 

Medvinden for teknologiaktierne udgjorde en modvind for valueaktierne på regionalt og globalt plan, så de klarede sig dårligere end vækstaktierne. Ligevægtsfaktoren bidrog tillige negativt. Afdelingerne med ligevægt og value har derfor alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks. 

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i januar

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets

Aktierne fra Emerging Markets var atter negativt påvirket af udviklingen på det kinesiske aktiemarked, som tester bundniveauerne tilbage fra Finanskrisen. I januar resulterede det i et kursfald på 3 % målt i danske kroner. De kinesisk noterede aktier faldt i sig selv med 9,1 %. 

De kinesiske myndigheder forsøger gennem flere tiltag at genvinde investorernes tillid. Det sker bl.a. ved at nedsætte bankernes reservekrav med 0,5 %-point for at stimulere udlånsaktiviteten, øge fokus på at skabe værdi for aktionærerne hos de statsejede selskaber, lempe kravene til boliglån i flere byer og lempning af loven for spil på internettet. Hertil kommer en mulig plan til en værdi af CNY 2 trillioner, som skal stimulere aktiemarkedet.  

I Taiwan blev regeringspartiet, DPP, genvalgt. DPP mistede dog majoriteten i parlamentet. I praksis betyder det, at oppositionspartierne skal tages med på råd. Disse er venligere stemt over for Kina, hvorfor forholdet mellem Kina og Taiwan potentielt kan blive forbedret. 

Latinamerika, som havde særdeles stærke aktiemarkeder i 2023, startede året med kurstab især i Chile og Brasilien forårsaget af stigende renter og tilbagesalg af aktier fra udenlandske investorer. 

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i januar, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne på Emerging Markets har alle klaret sig væsentligt bedre end deres respektive benchmarks. 

Udsigter

Den seneste arbejdsmarkedsrapport fra USA var stærkere end forventet målt på mange parametre. Jobskabelsen var større end forventet, arbejdsløsheden var lavere end forventet, og lønstigningerne var højere end forventet. Det samlede billede herefter var, at de finansielle aktører aflyste forventningerne til, at forbundsbanken i USA vil nedsætte sin styringsrente ved mødet i marts. 

Udviklingen i inflation og lønninger vil fortsat være i fokus på de finansielle markeder, og det kan meget vel være, at vejen til, at inflationen atter befinder sig i centralbankernes målzoner, bliver længere end oprindelig forventet. 

De globale aktiemarkeder har kunnet modstå de udskudte forventninger til nedsættelse af styringsrenterne, fordi markedsrenterne ikke er steget voldsomt, samtidig med at den robuste globale økonomi har skabt forudsætningerne for, at virksomhederne generelt har kunnet præstere mere end godkendte regnskaber. 

Udviklingen i nøgletallene for aktivitet og inflation ventes at blive afgørende for, om de særdeles positive forventninger til centralbankernes ageren kan fastholdes, eller om markedet kapitulerer, fordi inflationsudviklingen viser sig at være for træg. Det vil sætte skår i den aktuelt positive udvikling på især de modne aktiemarkeder affødt af stigende markedsrenter.    

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

4,9
Baseret på 9 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig