Beskatning af investeringsbeviser

Afkastbeskatning (pr. 1. januar 2024)

Nedenfor finder du de skattemæssige hovedregler i forbindelse med investering i Sydinvests obligations- og aktiefonde. Husk at skattebehandlingen afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Udbyttebetalende obligationsfonde

Personer (frie midler): Udbytte: kapitalindkomst.
Gevinst ved salg: kapitalindkomst.
Tab ved salg: modregnes i kapitalindkomst
Aktiesparekonto: Fondene kan ikke købes for midler på en aktiesparekonto
Personer (pension): 15,3 %.
Årlig beskatning af kursavancer/-tab samt udbytte (lagerbeskatning).
Ved kurstab sker der modregning i de efterfølgende års positive pensionsafkast
Virksomhedsskatteordning: Fondene kan ikke indgå i virksomhedsskatteordningen
Selskaber: 22 % selskabsskat.
Årlig beskatning af kursavancer/-tab samt udbytte (lagerbeskatning)

 

Udbyttebetalende - aktiefonde

Personer (frie midler): Udbytte: Aktieindkomst
Gevinst ved salg: aktieindkomst.
Tab ved salg: kan modregnes i aktieudbytte og aktiegevinster
Aktiesparekonto: 17 %.
Årlig beskatning af kursavancer/-tab samt udbytte (lagerbeskatning)
Ved tab sker der modregning i de efterfølgende års positive afkast
Personer (pension): 15,3 %.
Årlig beskatning af kursavancer/-tab samt udbytte (lagerbeskatning)
Ved kurstab sker der modregning i de efterfølgende års positive pensionsafkast
Virksomhedsskatteordning: Fondene kan ikke indgå i virksomhedsskatteordningen
Selskaber: 22 % selskabsskat.
Årlig beskatning af kursavancer/-tab samt udbytte (lagerbeskatning)

 

Akkumulerende - aktier, obligationer og blandede fonde

Personer (frie midler): Årlig beskatning af kursavancer/-tab i kapitalindkomst (lagerbeskatning)
Aktiesparekonto: Fondene kan ikke købes for midler på en aktiesparekonto
Personer (pension): 15,3 %.
Årlig beskatning af kursavancer/-tab (lagerbeskatning)
Ved kurstab sker der modregning i de efterfølgende års positive pensionsafkast
Virksomhedsskatteordning: Årlig beskatning af kursavancer/tab i virksomhedsindkomst (lagerbeskatning)
Selskaber: 22 % selskabsskat.
Årlig beskatning af kursavancer/-tab (lagerbeskatning)

 

Udbyttebetalende lagerbeskattede obligationsbaserede fonde

Personer (frie midler): Årlig beskatning af kursavancer/-tab i kapitalindkomst (lagerbeskatning)
Udbytte: kapitalindkomst
Aktiesparekonto: Fondene kan ikke købes for midler på en aktiesparekonto
Personer (pension): 15,3 %.
Årlig beskatning af kursavancer/-tab (lagerbeskatning)
Ved kurstab sker der modregning i de efterfølgende års positive pensionsafkast
Virksomhedsskatteordning: Årlig beskatning af kursavancer/tab i virksomhedsindkomst  (lagerbeskatning)
Selskaber: 22 % selskabsskat.
Årlig beskatning af kursavancer/-tab (lagerbeskatning)

 

Udbyttebetalende lagerbeskattede aktiebaserede fonde**

Personer (frie midler): Årlig beskatning af kursavancer/-tab i aktieindkomst (lagerbeskatning)
Udbytte: aktieindkomst
Aktiesparekonto:

17 %
Årlig beskatning af kursavancer/-tab (lagerbeskatning)

Personer (pension):

15,3 %
Årlig beskatning af kursavancer/-tab (lagerbeskatning)

Virksomhedsskatteordning: Årlig beskatning af kursavance/-tab i virksomhedsindkomst (lagerbeskatning)
Selskaber: 22 % selskabsskat.
Årlig beskatning af kursavance/-tab (lagerbeskatning)

* Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks

 

Skattesatser 2024

Kapitalindkomst
Negativ:
For beløb under 50.000 kr. er satsen 34 %.
For beløb over 50.000 kr. er satsen 26 %.

Positiv:
For beløb under 50.500 kr. (101.000 kr. for ægtefæller) er satsen ca. 38 %.
For beløb over 50.500 kr. (101.000 kr. for ægtefæller) er satsen ca. 43 %.
Aktieindkomst
Op til 61.000 kr. (122.000 for ægtefæller): 27 %
Over  61.000 kr. (122.000 for ægtefæller): 42 % 

 

Bemærk: Overgangsregel, der betyder, at investeringsbeviser i aktier, der er anskaffet inden den 31. december 2005, kan sælges skattefrit, hvis din værdi af beholdningen af børsnoterede aktier og investeringsbeviser var under 136.600 kr. (273.100 kr. for ægtefæller) pr. 31. december 2005.

Hvad er udbytte?
Udbyttet er den del af årets afkast i en investeringsfond, der bliver udbetalt til investorerne. Størrelsen af udbytterne i de enkelte fonde varierer.

Aktieudbytte
Udbyttet i aktiefonde består af udbytter fra de virksomheder, som fonden har investeret i, realiserede kursgevinster på aktier samt af renteindtægter fra kontantbeholdningen.

Obligationsudbytte
Udbyttet i obligationsfonde består af kuponbetalinger fra obligationer, renteindtægter fra kontantbeholdningen og realiserede netto-kursgevinster.

Sydinvest
Sydinvest er en af Danmarks førende investeringsforeninger.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips om investering, skat af udbytte og beskatning af investeringsbeviser.

Udlodning 2024 (opsparingsår 2023)

Investeringsforeningen Sydinvest
De forventede udbytter i Investeringsforeningen Sydinvest er foreløbige og kan ændre sig indtil den endelige årsrapport foreligger. Udbytterne forventes udbetalt i slutningen af januar 2024. 

Afdeling ISIN Forventet udbytte
Blandede Obligationer ESG DK0061806981 0,10
Danmark Indeks* DK0061541232 2,30
Fonde DK0016271042 2,00
Korte Obligationer DK0015916225 2,00
Mellemlange Obligationer DK0060585073 2,00
Morningstar Sust.
Leaders Index
DK0061111572 13,90
Tyskland DK0060033116 3,80
USA Ligevægt & Value DK0010270776 0,50
Verden Lav Volatilitet Indeks DK0061281490 1,90*
Verden Ligevægt & Value DK0010101740 1,40


Udbytterne skal godkendes på foreningens generalforsamling den 22. marts 2024, før de er endelige. 

*Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks er en lagerbeskattet fond med udbyttebetaling. Med baggrund i reglerne om frivilligt udbytte udbetaler fonden 70 % af det afkast, som er optjent i de første 11 måneder af året. Det svarer i 2023 til 1,90 kr. pr. bevis.

Udbytteskat
Der vil blive tilbageholdt udbytteskat i samtlige aktiebaserede afdelinger samt afdelingerne Virksomhedsobligationer HY og Virksomhedsobligationer IG.

 

Sydinvest blandede fonde
De forventede udbytter i de blandede fonde er foreløbige og kan ændre sig indtil den endelige årsrapport foreligger. Udbytterne skal godkendes af fondens bestyrelse den 22. marts 2024, før de er endelige.

Afdeling ISIN Forventet udbytte
Forvaltning Forvaltning
Vækstorienteret Udb A
DK006169892 3,30

 

Hvad er udbytte?
Udbyttet er den del af årets afkast i en investeringsfond, der bliver udbetalt til investorerne. Størrelsen af udbytterne i de enkelte fonde varierer.

Aktieudbytte
Udbyttet i aktiefonde består af udbytter fra de virksomheder, som fonden har investeret i, realiserede kursgevinster på aktier samt af renteindtægter fra kontantbeholdningen.

Obligationsudbytte
Udbyttet i obligationsfonde består af kuponbetalinger fra obligationer, renteindtægter fra kontantbeholdningen og realiserede netto-kursgevinster.

Beskatning af frie midler

Frie midler er den del af din formue, der ikke er placeret med krav om tidsmæssig binding (som fx pensionsopsparing). Ofte er frie midler en betegnelse for den direkte opsparing, du har stående på en konto eller i et depot. Frie midler er penge, som du kan hæve og få ud til forbrug eller andet, når du har lyst. Nedenfor kan du læse mere om hvordan de enkelte fonde beskattes, hvis du vil eller har investeret for frie midler.

Beskatning af frie midler investeret i udbyttebetalende obligationsfonde.

Udbytte
Obligationsfonde udbetaler udbytte en gang årligt. Udbytte fra obligationsfonde bliver udbetalt uden fradrag af udbytteskat, og bliver beskattet som kapitalindkomst. I blandede fonde bliver der tilbageholdt aconto udbytteskat på 27 %. Den tilbageholdte skat modregnes i din endelige skat. Udbytte bliver beskattet som kapitalindkomst.

Hvor meget de enkelte fonde har udbetalt i udbytte kan du se på din årsopgørelse fra dit pengeinstitut, på Sydinvests hjemmeside og i Sydinvests årsrapport.

Gevinst
Realiseret kursgevinst ved salg bliver beskattet som kapitalindkomst uanset hvor længe du har ejet dem.

Tab
Realiseret kurstab ved salg kan du fradrage i kapitalindkomst.

Bagatelgrænse vedr. kursgevinst- og tab
Bagatelgrænsen for kursgevinster- og tab er på 2.000 kr. Det betyder, at har du i løbet af et år realiseret kursgevinster på 2.000 kr. eller mindre er disse skattefri, og har du kurstab for 2.000 kr. eller mindre kan tabet ikke fratrækkes. Denne regel omfatter alle obligationsfonde. 

 

Beskatning af frie midler investeret i udbyttebetalende aktiefonde

Udbytte
De nævnte aktiefonde udbetaler normalt udbytte en gang årligt. Udbytte fra aktiefondene bliver beskattet som aktieindkomst.

I aktiefonde bliver der tilbageholdt en aconto udbytteskat på 27 % af dit udbytte. Den tilbageholdte skat modregnes i din endelige skat. Udbytter skal beskattes i det år, hvor de bliver udbetalt.

Gevinst
Realiseret kursgevinst ved salg bliver beskattet som aktieindkomst. Hvis din formue indgår som en del af overgangsreglen fra 2005 (se afsnit om overgangsreglen), kan din gevinst også være skattefri.

Tab
Realiseret kurstab ved salg kan du modregne i:

 • udbytte fra aktier og aktiefonde
 • gevinster fra salg af aktiefonde og aktier der er optaget til handel på et reguleret marked


Kan du ikke modregne dit kurstab i indkomståret, sørger Skattestyrelsen for at fremføre det til efterfølgende års kursavancer og udbytter. Hvis din formue indgår om en del af overgangsreglen fra 2005 (se nedenfor), kan du ikke modregne tab på aktier i denne beholdning.

Overgangsregel fra 2005 vedrørende beholdninger under 136.600 kroner
Hvis du har anskaffet dine beviser i Sydinvests aktiefonde senest den 31. december 2005, kan du sælge dem skattefrit, hvis værdien af din beholdning af børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsbeviser den 31. december 2005 var under den såkaldte ”100.000 kroners-grænse” på 136.600 kr. (273.100 kr. for ægtepar). Beholdninger, der indgår i pensions-, børneopsparings eller boligopsparingsordning skal ikke medregnes. Dette gælder, uanset hvor lang tid du vælger at beholde dem og uanset hvor stor gevinst, du har på beviserne. Tilsvarende kan du heller ikke modregne tab på aktier i denne beholdning.

 

Lagerbeskattede obligationsbaserede fonde

Ejer du beviser i en lagerbeskattet, skal du være opmærksom på, at skattereglerne er lidt anderledes end ved udbyttebetalende fonde. Fondene udbetaler normalt ikke udbytte.
 
Gevinster og tab fra akkumulerende obligationsbaserede fonde bliver løbende beskattet efter lagerprincippet og som kapitalindkomst i indkomståret. Det betyder, at både realiserede og urealiserede gevinster og tab skal opgøres ved årets udgang og bliver beskattet, uanset om du har solgt beviserne i løbet af året eller ej. 

Realiserede gevinster og tab
Har du solgt beviser i akkumulerende fonde skal både gevinst fra og tab på akkumulerende fonde medregnes i din kapitalindkomst i salgsåret. Gevinster og tab opgøres som forskellen mellem salgssummen og værdien primo året.

Lagerbeskattede aktiebaserede fonde

Gevinster og tab fra akkumulerende aktiebaserede fonde bliver løbende beskattet efter lagerprincippet og som aktieindkomst i indkomståret. Udbytte beskattes ligeledes som aktieindkomst.

Det betyder, at både realiserede og urealiserede gevinster og tab skal opgøres ved årets udgang og bliver beskattet, uanset om du har solgt beviserne i løbet af året eller ej.

Har du solgt beviser i akkumulerende fonde skal både gevinst fra og tab på akkumulerende fonde medregnes i din aktieindkomst i salgsåret. Gevinster og tab opgøres som forskellen mellem salgssummen og værdien primo året.

 

Har du investeret for midler på en aktiesparekonto?

Beviser i aktiebaserede fonde kan købes for midler på en aktiesparekonto.

Al afkast på en aktiesparekonto er lagerbeskattet og beskattes med 17 %. Det betyder, at det både er realiserede og urealiserede kursgevinster/tab og udbetalt udbytte på alle dine beviser, der indgår i beskatningsgrundlaget.

Er beskatningsgrundlaget negativt, fordi kurserne på dine investeringsbeviser er faldet i årets løb, vil der ske modregning i efterfølgende års afkastskat. Det sørger dit pengeinstitut for.

I forbindelse med årsopgørelsen behøver du ikke tænke på skatten i forhold til din aktiesparekonto. Hvert år beregner dit pengeinstitut automatisk, hvor meget du skal betale i skat. Dit pengeinstitut sørger også for at indbetale skatten for dig.

Udbyttebetalende obligationsfonde

 • Korte Obligationer
 • Mellemlange Obligationer
 • Fonde
 • HøjrenteLande
 • HøjrenteLande ESG
 • HøjrenteLande Lokal Valuta
 • HøjrenteLande Mix
 • HøjrenteLande Valuta
 • International
 • Virksomhedsobligationer IG
 • Virksomhedsobligationer HY
 • Aggressiv (blandet fond)
 • Balanceret (blandet fond)
 • Konservativ (blandet fond)
 • Vækstorienteret (blandet fond)

 

Udbyttebetalende aktiefonde

 • BRIK
 • Danmark
 • Europa Ligevægt og Value
 • Fjernøsten
 • Globale EM-aktier
 • Latinamerika
 • Morningstar Bæredygtig Indeks
 • Tyskland
 • USA Ligevægt og Value
 • Verden Ligevægt og Value
 • Verden Ligevægt og Value Etik

 

Lagerbeskattede obligationsbaserede fonde

 • Mellemlange Obligationer Akk.
 • Fjernøsten Akkumulerende
 • HøjrenteLande Akkumulerende
 • HøjrenteLande Korte Obl. Akk.
 • Virksomhedsobligationer HY Akk.

 

Lagerbeskattede aktiebaserede fonde (akkumulerende)

 • BRIK Akkumulerende
 • Globale EM-aktier Akkumulerende
 • Verden Ligevægt & Value Akk.

 

Lagerbeskattede aktiebaserede fonde (udbyttebetalende)

 • Verden lav volatilitet

 

Blandede fonde:

 • Aggressiv Akk.
 • Balanceret Akk.
 • Konservativ Akk.
 • Vækstorienteret Akk.

 

Har du investeret for pensionsmidler?

Har du købt investeringsbeviser til din kapitalpension, ratepension, aldersopsparing eller selvpension, så indgår beviserne som en del af din pensionsopsparing. Dit afkast vil blive beskattet som sådan.

Al afkast på en pensionsopsparing er lagerbeskattet og beskattes med 15,3 %. Det betyder, at det både er realiserede og urealiserede kursgevinster/tab og udbetalt udbytte på alle dine beviser, der indgår i pensionsbeskatningsgrundlaget. Udbytterne af dine investeringsbeviser sættes automatisk ind på din pensionskonto.

Er pensionsbeskatningsgrundlaget negativt, fordi kurserne på dine investeringsbeviser er faldet i årets løb, vil der ske modregning i efterfølgende års pensionsafkastskat. Det sørger dit pengeinstitut for.

I forbindelse med årsopgørelsen behøver du ikke tænke på skatten i forhold til din pensionsopsparing. Hvert år beregner dit pengeinstitut automatisk, hvor meget du skal betale i skat. Dit pengeinstitut sørger også for at indbetale skatten for dig. Beløbet bliver normalt hævet i starten af året. Da alt foregår automatisk, fremgår investeringsbeviser i forbindelse med en pensionsopsparing ikke af din årsopgørelse.

Det gør ingen forskel om dine pensionsmidler er placeret i investeringsbeviser fra udbyttebetalende eller akkumulerende foreninger.

Hvad er udbytte?
Udbyttet er den del af årets afkast i en investeringsfond, der bliver udbetalt til investorerne. Størrelsen af udbytterne i de enkelte fonde varierer.

Aktieudbytte
Udbyttet i aktiefonde består af udbytter fra de virksomheder, som fonden har investeret i, realiserede kursgevinster på aktier samt af renteindtægter fra kontantbeholdningen.

Obligationsudbytte
Udbyttet i obligationsfonde består af kuponbetalinger fra obligationer, renteindtægter fra kontantbeholdningen og realiserede netto-kursgevinster.

Unge under 18 år

Investeringsbeviser kan være en interessant opsparingsform for børn og unge under 18 år. En børneopsparing er skattebegunstiget, da renteindtægter og afkast ikke er skattepligtige i bindingsperioden. Det betyder at hele afkastet er skattefrit. Man har mulighed for at investere børneopsparingen efter eget valg. En mulighed er, at fordele pengene i investeringsbeviser. Man skelner ikke imellem investering i danske eller udenlandske investeringsforeninger for børneopsparingsmidler.

Unge under 18 år kan spare op enten via

 • Børneopsparing
  Al afkast på en børneopsparing er skattefrit i bindingsperioden. Det vil sige
  - renter
  - udbytter
  - kursgevinster

  Det gælder både for giveren og ejeren.
   
 • Gaver fra forældre
  Hvis investeringsbeviser er givet som gave fra forældre (også stedforældre og plejeforældre), bliver eventuelle udbetalte udbytter fra investeringsbeviserne beskattet hos giveren. Dette gælder til og med det år, hvor barnet fylder 18 år (eller gifter sig under 18 år).

  Kursgevinster og –tab fra salg af investeringsbeviser bliver derimod altid beskattet hos barnet.
  Dette gælder ikke børneopsparing, da al afkast på børneopsparinger er skattefrie.
   
 • For frie midler
  Kursgevinster og –tab på obligationsafdelinger: Unge under 18 år skal betale skat af kursgevinster, når deres indkomst overstiger personfradraget, som i 2024 er på 49.700 kroner.

  Unge har fordel af akkumulerende obligationsbaserede afdelinger: For unge under 18 kan det være en fordel at vælge at investere i akkumulerende obligationsbaserede afdelinger. Afdelingerne udbetaler ikke udbytte, og afkastet kommer alene som kursstigninger eller kursfald. Overstiger kursgevinsterne og barnets øvrige indkomster ikke frikortsbeløbet, skal der ikke betales skat af gevinsten.

  Investerer unge under 18 år i stedet i aktieafdelinger skal de betale skat af kursgevinsterne – også selvom det ikke overstiger personfradraget. Kursgevinster/tab ved salg af investeringsbeviser bliver i så fald behandlet efter de samme principper som anden privat investering af frie midler.

  Udbytte: Børn og unge skal altid betale skat af den del af udbyttet, som er aktieindkomst. Hvis der investeres i aktiebaserede afdelinger trækker pengeinstituttet automatisk 27 % acontoskat af alt udbytte og overfører alle oplysninger til skattemyndighederne.

  Skal et barn ikke betale skat, tilbagebetaler skattemyndighederne automatisk de 27 %. Det kræver dog, at barnet får sin egen selvangivelse.
  Udbytte fra rene obligationsafdelinger bliver udbetalt uden tilbageholdelse af acontoskat. 

 

Hvad er udbytte?
Udbyttet er den del af årets afkast i en investeringsfond, der bliver udbetalt til investorerne. Størrelsen af udbytterne i de enkelte fonde varierer.

Aktieudbytte
Udbyttet i aktiefonde består af udbytter fra de virksomheder, som fonden har investeret i, realiserede kursgevinster på aktier samt af renteindtægter fra kontantbeholdningen.

Obligationsudbytte
Udbyttet i obligationsfonde består af kuponbetalinger fra obligationer, renteindtægter fra kontantbeholdningen og realiserede netto-kursgevinster.

Selskaber

Gevinst beskattes som almindelig selskabsindkomst med 22 % og tab kan fradrages i selskabsindkomsten. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Udbytte beskattes fuldt ud som selskabsindkomst.
 

Hvad er udbytte?
Udbyttet er den del af årets afkast i en investeringsfond, der bliver udbetalt til investorerne. Størrelsen af udbytterne i de enkelte fonde varierer.

Aktieudbytte
Udbyttet i aktiefonde består af udbytter fra de virksomheder, som fonden har investeret i, realiserede kursgevinster på aktier samt af renteindtægter fra kontantbeholdningen.

Obligationsudbytte
Udbyttet i obligationsfonde består af kuponbetalinger fra obligationer, renteindtægter fra kontantbeholdningen og realiserede netto-kursgevinster.

Virksomhedsordningen

Selvstændige erhvervsdrivende kan vælge at lade sig beskatte efter virksomhedsskatteordningen i stedet for skattelovgivningens almindelige regler. Anvendes virksomhedsordningen betyder det, at din økonomi er delt op en virksomhedsdel og en privat del. For midler som stammer fra den private del af økonomien gælder reglerne for beskatning, som er beskrevet under frie midler.

De midler, som henhører under virksomhedsskatteordningen kan udelukkende placeres i akkumulerende fonde:

 • Globale EM-aktier Akk.
 • Mellemlange Obligationer Akk.
 • Fjernøsten Akk.
 • HøjrenteLande Mix ESG Akk.
 • Megatrends Akk.
 • Verden Ligevægt & Value Akk.
 • Virksomhedsobligationer HY Akk.
 • Aggressiv Akk. (blandet fond)
 • Balanceret Akk. (blandet fond)
 • Konservativ Akk. (blandet fond)
 • Vækstorienteret Akk. (blandet fond)
 • Verden Lav Volatilitet Indeks

Beskatningen følger et lagerprincip (lagerbeskatning), hvilket vil sige at såvel realiserede som urealiserede gevinster/tab beskattes.

Afkastet indgår i virksomhedsindkomsten og beskattes på lige fod med anden virksomhedsindkomst. Såfremt afkastet opspares i virksomheden beskattes det med en foreløbig virksomhedsskat på 22 %. Når det opsparede overskud hæves indgår det i den personlige indkomst og beskattes med op til marginalskatten (57 % i 2024)

Hvad er udbytte?
Udbyttet er den del af årets afkast i en investeringsfond, der bliver udbetalt til investorerne. Størrelsen af udbytterne i de enkelte fonde varierer.

Aktieudbytte
Udbyttet i aktiefonde består af udbytter fra de virksomheder, som fonden har investeret i, realiserede kursgevinster på aktier ejet i mindre end tre år, samt af renteindtægter fra kontantbeholdningen.

Obligationsudbytte
Udbyttet i obligationsfonde består af kuponbetalinger fra obligationer, renteindtægter fra kontantbeholdningen og realiserede netto-kursgevinster.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Med Sydinvests nyhedsmail kan du holde dig orienteret om, hvad der sker på investeringsmarkedet

Tilmeld nyhedsbrev