06 | 06 - Det får du i en investeringsforening

Hvad koster det at investere?

Når du sparer op i aktier og obligationer, løber der omkostninger på til både køb, salg og pleje af dine investeringer. Det gælder både, hvis du investerer i en forening, og hvis du investerer på egen hånd.

I korte træk

  • Kort fortalt koster det lidt at investere. Men prisen skal altid ses i forhold til det, du får ud af at investere.   
  • Man skelner mellem løbende omkostninger (eksempelvis daglig drift af en forening) og omkostninger ved køb eller salg af investeringsbeviser. 
  • Som investor betaler du for, at investeringsforeningen plejer din investering - det er løbende omkostninger. Når du får dit afkast, er disse omkostninger allerede trukket fra.
  • Du betaler også for at købe eller sælge et investeringsbevis. 
  • Du kan få et overblik over, hvad du maksimalt kommer til at betale om året ved at se på ÅOP (Årlig Omkostning i Procent).

Når du investerer i en forening, er du som medlem med til at betale foreningens omkostninger. Uanset hvilken forening du investerer i, forsøger man altid at holde omkostningerne så lave som muligt. Det er i alles interesse, for jo lavere omkostninger, des højere afkast og dermed bedre konkurrenceevne. I Sydinvest købes og sælges værdipapirer med det formål at pleje investorernes formue bedst muligt. Da foreningen handler store beløb ad gangen, forsøger man at få så gode handelsvilkår som muligt, men i sidste ende er der alligevel omkostninger forbundet med at spare op i en investeringsforening. Det skal du huske at tage med i dine overvejelser, før du køber dine investeringsbeviser. Ud over omkostningerne i Sydinvest vil du som investor også skulle betale et gebyr til VP Securities (Værdipapircentralen) og kurtage til et pengeinstitut eller et handelssted, når du køber eller sælger investeringsbeviser. Kurtagens størrelse er afhængig af, hvor og hvordan du handler.

To principper for beregning af omkostninger

Overordnet set bliver omkostningerne beregnet på baggrund af to forskellige principper. På den ene side har vi de løbende omkostninger, hvor princippet er, at investorerne i fællesskab betaler for den daglige drift af foreningen. På den anden side har vi de omkostninger, der er, når man køber eller sælger investeringsbeviserne. Hovedtanken bag dette princip er at holde investorerne i foreningen skadesløse for de udgifter, der er forbundet med, at andre investorer køber og sælger investeringsbeviser.

Når du får oplyst årets afkast, er de løbende omkostninger allerede trukket fra i kursen.

Omkostninger, medlemmerne betaler løbende

Når du har købt dine investeringsbeviser, plejer investerings-foreningen din investering. For denne service betaler investorerne de løbende omkostninger, der er ved at drive en investeringsforening. Vi deler udgiften op i administrations-omkostninger og foreningens handelsomkostninger. Foreningens administrations- og handelsomkostninger er ikke omkostninger, du som sådan ser, da de løbende trækkes fra i afkastet. Når du får oplyst årets afkast, er de løbende omkostninger allerede trukket fra i kursen.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger er omkostninger til lønninger, it, husleje, medlemsinformation, markedsføring, VP-gebyr, depotgebyr og formidlingsprovision m.m. Alle omkostninger fremgår af de enkelte fondes regnskaber, som du kan se i foreningens hel- og halvårsrapport.

Handelsomkostninger
Handelsomkostninger dækker foreningens udgifter ved at handle værdipapirer. Det er kun handelsomkostninger ved den løbende drift, der indgår. Handelsomkostninger ved foreningens køb eller salg af værdipapirer, når investorer indtræder i eller forlader foreningen, indgår ikke.

Medlemmernes omkostninger ved køb og salg af investeringsbeviser

Det er bestemt i investeringsforeningsloven, at investorer i en børsnoteret forening ikke skal betale de omkostninger, der er forbundet med andre investorers køb og salg af beviser. Derfor gælder det for børsnoterede investeringsforeninger, at der er et emissionstillæg ved køb og et indløsningsfradrag ved salg af investeringsbeviser.

Emissionstillæg
Når der er købere af beviser, får vi flere penge ind i fonden. Det betyder, at vi skal købe flere værdipapirer til fonden. Udgifterne til det bliver dækket af køberne af beviserne, ved at de betaler en kurs, der ligger lidt over indre værdi (den regnskabsmæssige værdi). Dette tillæg hedder et emissionstillæg. Emissionstillægget for de forskellige fonde kan ses i Sydinvests tegningsprospekt. Emissionstillægget varierer fra fond til fond og dækker de nødvendige omkostninger i forbindelse med emissionen, herunder omkostninger ved køb af værdipapirer.

Indløsningsfradrag
Når der er sælgere af beviser, skal investeringsforeningen sælge værdipapirer for at kunne tilbagebetale pengene for beviserne. De omkostninger, der er ved salget af værdipapirerne, bliver dækket af de investorer, der ønsker at sælge. Det sker ved at trække et indløsningsfradrag fra i den indre værdi – og dermed salgskursen. Indløsningsomkostningerne er de omkostninger, som foreningen har, når den skal tilbagekøbe investeringsbeviser i en fond. Indløsningsomkostningerne dækker foreningens udgifter til omkostninger ved salg af værdipapirer for at udbetale penge til de investorer, der sælger investeringsbeviser. Satserne for de enkelte fonde kan du se i foreningens tegningsprospekt

ÅOP – samler alle omkostninger under ét

For at give investorerne mulighed for at vurdere, hvad alle disse omkostninger samlet kan betyde, har Investering Danmark sammen med Finanstilsynet og Forbrugerrådet defineret et nøgletal, der kaldes Årlig Omkostning i Procent (ÅOP). Tallet viser, hvad en investor maksimalt kan komme til at betale i gennemsnit om året ved en investering, hvor investeringsbeviset købes og beholdes i 7 år.

ÅOP har alle omkostningerne med:
• Administrationsomkostninger
• Foreningernes handelsomkostninger
• Investors handelsomkostninger i form af maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag.

Styrken ved nøgletallet er også, at det er nemt for dig at sammenligne omkostningerne på tværs af foreningerne. Nøgletallet er baseret på visse standardiserede forudsætninger. ÅOP er altså ikke en individuel omkostningsberegning for den enkelte investor.

Forbedret ÅOP
De indirekte handelsomkostninger er de omkostninger, som opstår, når der er en forskel mellem købs- og salgsprisen på de værdipapirer, som fonden køber og sælger i forbindelse med formueplejen. Det tal, der vises sammen med ÅOP, er de forventede indirekte handelsomkostninger ved den løbende drift i fonden i løbet af et år. De indirekte handelsomkostninger vises i procent af formuen.

Dyre og billige fonde

Nogle fonde i Sydinvest er dyrere end andre. Jo mere risikofyldt og kompliceret et investeringsområde er, desto større er udgifterne til rådgivning og pleje af formuen. Sydinvest Korte Obligationer, der investerer i korte danske obligationer, har som forventeligt de laveste omkostninger. Sydinvest Globale EM-aktier, som har et investeringsområde, der dækker mange lande, brancher og valutaer med høj risiko, er en af de dyre fonde.

Eksempel: Prisen på investeringsbeviser

Prisen – eller købs- og salgskursen – på investeringsbeviser bliver bestemt ud fra den beregnede indre værdi i fonden.

Hvis vi bruger Sydinvest HøjrenteLande som eksempel og siger, at den indre værdi er opgjort til 100 kr. pr. bevis, vil Sydinvest eksempelvis sætte følgende priser:

Foreningens salgspris:
100,00 kr. + 0,50 % (emissionstillæg) = 100,50

Foreningens købspris:
100,00 kr. ÷ 0,50 % (indløsningsfradrag) = 99,50 kr.

Umiddelbart er der ret stor forskel på købs- og salgsprisen, men i praksis sørger en marketmaker for at sætte handelspriser i markedet, hvor forskellen mellem købs- og salgspriser bliver mindre.

Figur 1 Kursinterval i forhold til indre værdi

Figuren viser, i hvilket interval kursen på et investeringsbevis kan ligge i forhold til indre værdi. Er der flere købere end sælgere, er fonden i emission, og handelskursen vil ligge mellem indre værdi og emissionskursen. Omvendt kan købskursen være lavere end indre værdi, hvis der er flest sælgere.

Den pris, det koster at gennemføre en handel.

Et formelt, lovpåkrævet dokument, der giver en beskrivelse af investeringsforeningen, de enkelte fonde i foreningen og fx gældende juridiske forhold. Prospektet skal løbende ajourføres, så det til enhver tid giver et retvisende billede af foreningen.

Den indre værdi er den regnskabsmæssige værdi af et bevis i en forening. Den beregnes ved at dividere fondens samlede formue med antallet af udstedte beviser. Den indre værdi bliver beregnet flere gange dagligt

En marketmaker er en finansiel institution, fx et pengeinstitut, som skaber et marked for et værdipapir. Marketmakeren forpligter sig således til løbende at stille købs- og salgskurser i værdipapiret og tage en beholdning af værdipapiret, hvis man ikke kan finde en køber i markedet med de aktuelle kurser.

Oversigt

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet