01 | 05 - Følg dine investeringer

Forskellen på afkast og udbytte

Investering handler om at få en sum penge til at vokse. For at du kan se, hvor god din investering har været, skal du kende til de to begreber afkast og udbytte. Her forklarer vi, hvad de to begreber hver især betyder.

I korte træk

  • Afkastet viser, hvor god en investering har været.
  • Dit samlede afkast er lig med kursændringerne på dine beviser plus det eventuelt udbetalte udbytte.
  • Udbyttet er den del af afkastet, som udbetales til dig, men det fortæller intet om, hvor meget du har tjent på din investering. 
  • Skatteregler afgør, hvor stor en del af fondens afkast der udbetales som udbytte.

Afkastet fortæller ikke noget om udbyttet, og udbyttet fortæller ikke noget om afkastet. Det er som udgangspunkt vigtigt at vide.

Afkast

Afkastet viser, hvor god en investering har været. Derfor er afkastet den vigtigste faktor i forbindelse med investeringer. Et afkast kan både være negativt og positivt. En fonds afkast giver et billede af, hvordan fonden har klaret sig, og hvor god investeringen har været. Dit samlede afkast er lig med kursændringerne på dine beviser plus det eventuelt udbetalte udbytte, som normalt udbetales én gang årligt (udbyttet er altså ikke et udtryk for, hvordan det er gået med dine investeringer). Afkastet viser, hvad fondens investeringer totalt har kastet af sig i kroner og øre, når foreningens omkostninger er fratrukket.

Se, hvad investeringerne er blevet til
På sydinvest.dk kan du se, hvad investeringerne i fondene er blevet til over forskellige perioder. Det er vigtigt at vide, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Udbytte

Udbytte er den del af afkastet, som ikke kommer fra kursgevinster, og som udbetales til dig, hvis du har investeret i en udbyttebetalende fond. Det betyder, at udbyttet kun kan være positivt (eller ingenting). Størrelsen af udbyttet fortæller intet om, hvor meget du har tjent på din investering. Udbyttebetalende fonde i Sydinvest skal ifølge lovgivningen udbetale en del af årets resultat i udbytte til medlemmerne én gang om året (et antal kr. pr. bevis). Når vi udbetaler udbyttet, afspejler det sig desuden i den indre værdi, der således falder. Hvis alt andet er uforandret, vil kursen på investeringen falde med værdien af udbyttebetalingen.

Eksempel

Tænk på Sydinvest som et pengeskab, der er fyldt med en vis mængde værdier. Når markederne går godt, vokser værdierne i pengeskabet, og når markederne går skidt, svinder de ind igen. Når der udbetales udbytte, bliver der taget en del af pengeskabets værdier, som gives til investorerne. Det vil sige, at investorerne får flere penge på kontoen, mens formuen i pengeskabet bliver lidt mindre. Da kursen afspejler formuen i pengeskabet, vil kursen således falde.

Så meget udbetales i udbytte

Det er regler i skattelovgivningen, der afgør, hvor meget der udbetales som udbytte. Investeringsforeningerne kan altså ikke selv bestemme, om de vil udbetale udbytte. Du skal være opmærksom på, at der kan være særlige bestemmelser i vedtægterne om den enkelte fonds udbyttepolitik. Hvis fonden er udbyttebetalende, skal fonden ifølge skattelovgivningen som minimum udlodde alt, hvad der er skattepligtigt afkast i fonden.

Sådan beregner du dit afkast

For at sikre, at du kan sammenligne dit afkast på tværs af investeringsforeninger og i forhold til sammenligningsindeks, har investeringsforeningerne vedtaget en standardmetode til, hvordan du beregner dit afkast i investeringsforeninger.
Den ser sådan ud:

Årets afkast i procent = ((Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning)/(indre værdi primo året) – 1) x 100.

Geninvesteret udlodning opgøres sådan:

Udlodning x indre værdi ultimo året/indre værdi umiddelbart efter udlodning.

Kilde: Investering Danmark

Sådan beregner vi afkastet i Sydinvest

Når vi beregner afkastet i en fond, tager vi udgangspunkt i fondens officielle indre værdi, og afkastet er forskellen i indre værdi i en bestemt periode. Den indre værdi er et økonomisk udtryk for den regnskabsmæssige værdi af ét investeringsbevis i fonden, og det bliver beregnet flere gange dagligt. Hvis der er udbetalt udbytte i en fond, beregner vi afkastet ved at forudsætte, at udbyttet er blevet genplaceret i den samme fond dagen efter udbetalingen.

Opsummering: afkast og udbytte

  • Afkastet viser, hvor god en investering har været.
  • Dit samlede afkast er lig med kursændringerne på dine beviser plus det eventuelt udbetalte udbytte.
  • Udbyttet er den del af afkastet, som udbetales til dig, men det fortæller intet om, hvor meget du har tjent på din investering. 
  • Skatteregler afgør, hvor stor en del af fondens afkast der udbetales som udbytte.

Afkastkomponenter i fonden

Renteindtægter
Nettokursgevinster/-tab ved salg af danske obligationer
Nettokursgevinster/-tab ved salg af udenlandske obligationer
Nettokursgevinster/-tab ved salg af valuta
Nettokursgevinster/-tab ved salg af afledte finansielle instrumenter
Udbytte af aktier
Nettokursgevinster/-tab ved salg af aktier
Urealiserede nettokursgevinster/-tab ved aktier og obligationer

Figur: Indre værdi for Sydinvest Højrentelande

Grafen viser, hvordan kursen på investeringsbeviser falder, efter der er udbetalt udbytte. Investeringsbeviset vil typisk falde i kurs svarende til det beløb, som er udbetalt.

Eksempel: Sydinvest HøjrenteLande

En fond, der har haft et højt afkast, kan godt udbetale et lille udbytte, og omvendt kan det også ske, at der bliver udbetalt udbytte i en fond, som kun har haft et mindre – eller måske et negativt – resultat. Størrelsen af udbyttet fortæller altså intet om, hvor meget man har tjent på sin investering.

År Afkast Udbytte (kr. pr. bevis)
2016 9,00 % 4,80
2017 8,39 % 14,30
2018 -9,75 % 2,80

Oversigt

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet