04 | 06 - Det får du i en investeringsforening

ESG og bæredygtige investeringer

Flere og flere lægger vægt på ansvarlighed, herunder bæredygtighed. I investeringssammenhæng er ESG blevet en vigtig betegnelse, som sættes i forbindelse med selskabers måde at drive forretning på. ESG er den engelske forkortelse for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Her kan du blive klogere på begrebet.

I korte træk

  • ESG står for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (god selskabsledelse); ESG er dermed en målestok for, hvor ansvarligt et selskab er på de tre områder.
  • ESG-vurdering er tæt knyttet til bæredygtige investeringer, der er blevet mere og mere populære og relevante de seneste år.
  • Hvis du ønsker at investere bæredygtigt og ansvarligt, er ESG en fin måde at vurdere, om et selskab er rigtigt for dig at investere i. 
  • Det forventes, at FN’s Verdensmål fremadrettet også vil indgå i en investors vurdering af, om et selskab kan betragtes som bæredygtigt.

Interessen for bæredygtige investeringer har været støt stigende gennem de senere år. Der er mange udlægninger af, hvad bæredygtighed reelt er, men i forbindelse med investeringer er ESG og bæredygtighed blevet knyttet tættere og tættere sammen. Betegnelsen ESG dækker: E for Environmental (miljø), S for Social (sociale forhold) og G for Governance (god selskabsledelse). Jo bedre et selskab klarer sig på de tre områder, desto mere ansvarligt vurderes det at være. Inddragelse af ESG-forhold i styring af aktie- og obligationsporteføljer betyder derfor, at der er nogle helt specifikke emner, som indgår i investeringsprocessen.

E’et i ESG: Environment (miljø)

Her er fokus på selskabernes påvirkning af klimaet, herunder forbrug af råmaterialer, vand og energi samt CO2-udledning. Det kan suppleres med vurderinger af selskabets håndtering af affald og giftudledning samt selskabets indflydelse på biodiversiteten. Vurderinger af miljørisici, og hvordan risiciene håndteres i praksis, indgår også.

S’et i ESG: Social (sociale forhold)

Dette punkt handler om relationerne til bl.a. medarbejdere, forbrugere og underleverandører. Man vurderer, om selskaberne lever op til bl.a. fundamentale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, og hvordan det står til med sikkerheds- og sundhedspolitik på arbejdspladsen. Selskabernes sociale forhold kan også handle om forhold på selve arbejdspladsen og omfatte forbrugerbeskyttelse, produktsikkerhed og beskyttelse af personlige data. Det kan også indgå i vurderingen, om selskaberne benytter underleverandører, som ikke efterlever de samme værdier som selskaberne selv.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at selskaberne lever op til vores krav om ansvarlighed.

G’et i ESG: Governance (god selskabsledelse)

Her handler det både om gennemsigtighed og åbenhed i afrapporteringen fra selskabernes ledelse, men også om forhold som sammensætningen af bestyrelsen, fx bestyrelsens kønssammensætning, medlemmernes løn, og om de er uafhængige. Selskabernes faktiske ageren med hensyn til korruption, bestikkelse og deltagelse i tvivlsomme skattekonstruktioner er også meget vigtige faktorer i denne sammenhæng.

FN’s Verdensmål

I begyndelsen af 2016 trådte FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i kraft. Disse verdensmål, som indeholder 169 delmål, sætter en ambitiøs dagsorden for en mere bæredygtig udvikling frem til 2030 til gavn for både mennesker og jorden. Man forventer, at flere og flere selskaber vil rapportere om, hvordan de bidrager til at nå verdensmålene, og hvordan de udvikler sig på disse parametre over tid. FN’s Verdensmål vil sandsynligvis indgå med en større vægt i investorers vurdering af, om et selskab kan betragtes som bæredygtigt.

Læs om fonden Sydinvest Morningstar Bæredygtig Indeks her

Ansvarlige investeringer - PRI

Sydinvest har underskrevet FN’s principper for ansvarlige investeringer (PRI). Det betyder, at foreningens investeringsspecialister inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) i arbejdet med aktie- og obligationsporteføljerne.

Professionel samarbejdspartner

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, antikorruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold. Hvis det ikke er tilfældet, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabernes adfærd.

Sustainalytics har et samarbejde med kapitalforvaltere over hele verden, som sammen med Sydinvest giver en væsentlig større indflydelse, end hvis vi alene gik i dialog med selskaberne. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers. Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Læs mere om ansvarlighed i Sydinvest her

Oversigt

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet