HøjrenteLande Mix ESG Akk

Højrenteobligationer

4,61 %

Pr. 11/12/23 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
ISIN

DK0062496717

Løbende omk.

1,28 %

Profil

Fonden investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika. Andelsklassen vil variere andelene af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser.

Fonden fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor andelsklassen investerer.

Den økonomiske udvikling i højrentelandene spår fremgang
Mange af højrentelandene har råstoffer som olie og gas, men også metaller og råvarer som soja, kakao m.v., som er efterspurgt globalt. Desuden er højrentelandenes andel af den globale økonomi steget markant de seneste 10-20 år, og flere økonomer forudser, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for de næste 10 år.


Hvorfor investere i HøjrenteLande Mix ESG Akk?

 • Løbende tilpasning af obligationer
  Mix er en specialafdeling hvor forholdet imellem lokale obligationer, og obligationer udsted i EUR løbende tilpasses.
 • Renteforskellen udnyttes
  I højrentelande udnytter vi renteforskellen på de lave renter på de udviklede markeder, og de høje renter i udviklingslandene.
 • Stor erfaring
  Sydinvest har stor erfaring med investeringer i Emerging Markets, og har investeret i højrentelande siden år 2000.>
Kvartalskommentar for HøjrenteLande - opdateret 17/10/23
"Det netop overståede kvartal bød på meget store rentestigninger i USA, Europa og Emerging Markets. Det er primært drevet af styrken i den amerikanske økonomi, som har ført til, at ”higher for longer” blev kvartalets ordsprog."
Hans Christian Bachmann
Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker

Læs mere

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Fonden havde første handelsdag på Nasdaq Copenhagen den 19. oktober 2023.

Afkast

Pr. 11/12/23 16:30

Afkast i dag -0,42 %

Afkast i nov.: +3,68 %

År til dato +4,61 %

Afkast og kurser pr. 11/12/23 16:30

Afkast i dag -0,42 %
Afkast ÅTD, % 4,61 %
Salg 104,20
Køb 105,05
Indre værdi 104,61
Formue (mio.) 395 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/23

Afkast ÅTD, % 3,35 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Ansvarlighed

Investeringsprofilen kombinerer ESG-analyse med fundamental værdianalyse af investeringsmulighederne. Betegnelsen ESG (Environment, Social og Governance) omfatter landenes niveau og udvikling inden for bl.a. miljø, sociale forhold og regeringsførelse. Afdelingen foretager et aktivt til- og fravalg af udstedere på baggrund af bl.a. krav til ESG og størst forventning til afkastpotentialet. Afdelingen afviger således i perioder væsentligt fra sammensætningen af benchmark.

Investeringsstrategien integrerer ESG gennem en screenings- og analyseproces for udstedere i Emerging Markets-lande lande samt disses statsejede og statsgaranterede selskaber. Afdelingen vurderer samtlige udstederes ESG niveau og udvikling på et omfattende grundlag. Hvor afdelingen vurderer, at ESG kriterierne ikke er opfyldt, sker der typisk eksklusion. Samtidig vurderes det hvilke alternative udstedere, der bedst kan substituere afkast og risikomæssige egenskaber således at porteføljen som helhed lever op til investeringsmålsætningen.

Screening af lande og statsrelaterede virksomhedsobligationer (quasi-sovereigns) fører til eksklusion efter følgende principper:

 1. Lande, som er omfattet af internationale sanktioner, eksempelvis et egentligt forbud, sanktioner mod statsapparatet og forbud mod våbeneksport.
 2. Lande, for hvilket resultatet af forvalterens interne, kvantitative og kvalitative ESG-proces ligger under det til en hver tid gældende mindstekriterium for ansvarlige investeringer.
 3. Statsrelaterede selskaber, hvor der er bekræftede alvorlige overtrædelser af internationale normer defineret ved de 10 principper i FN’s Global Compact.
 4. Statsrelaterede selskaber, hvor forretningsområdet indeholder aktiviteter med mere end 5% af omsætningen inden for fossile brændstoffer (udvinding, produktion, moderation, distribution og salg), våben, tobak (produktion og distribution), alkohol, hasardspil og voksenunderholdning.

Givet ovenstående begrænsninger kan afdelingen også investere i gældsinstrumenter til finansiering af specifikke og veldokumenterede bæredygtige aktiviteter, eksempelvis Green Bonds. Forudsætningen for en sådan investering er, at instrumenterne er udstedt af stater, statsejede eller statsgaranterede selskaber i Emerging Markets, at den bæredygtige aktivitet kan defineres entydigt, samt kan verificeres og anerkendes som bæredygtig af en uafhængig part. I tillæg til ovenstående kan der også investeres i værdipapirer, som svarer til obligationer, fx såkaldte depotbeviser som GDNs (Global Depositary Notes), Pass-Through Notes eller CLNs (Credit Linked Notes), som repræsenterer obligationer, som afdelingen i medfør af sin investeringspolitik kan investere i.

Screening og eksklusion vedrørende statsobligationer (ESG-proces)
Afdelingen har indgået en rådgivningsaftale vedrørende ESG-screening med sin investeringsrådgiver, Sydbank. Screeningen gælder alle stats- og statsrelaterede obligationer i Emerging Markets. Individuelle statsrelaterede obligationer kan udelukkes på baggrund af selskabsspecifikke forhold.

Screeningsproces
Sydbank analyserer ESG faktorer med henblik på at vurdere landes aktuelle niveau og langsigtede udviklingspotentiale og integrerer resultaterne i sammensætningen af den endelige portefølje. Screeningen af landenes ESG-mæssige kvaliteter har også til formål at fastlægge de minimumskriterier, der skal være opfyldt, for at et land kan indgå i investeringsuniverset.

Falder et land for et eller flere af analyseprocessens kriterier, vil det pågældende land som udgangspunkt blive ekskluderet, med mindre Sydbank anbefaler, at andre kvalitative forhold taler for inkludering. Eksempelvis tilfælde af aktuelle forhold, som historiske data ikke kan tage højde for.

Etablering af den endelige eksklusionsliste (“røde” lande) sker efter følgende principper:

 • De “røde” lande er ekskluderede, fordi et eller flere eksklusionskriterier er i spil. Listen kan efter omstændighederne også inkludere statsrelaterede obligationer fra ”gule” og ”grønne” lande.
 • De ”gule” lande kan på visse betingelser indgå i investeringsuniverset, men de skal løbende overvåges for at sikre, at de ikke kommer ind i en tydelig negativ ESG trend.
 • De “grønne” lande er alle med i investeringsuniverset.

Ovenstående kategorisering kombinerer kvantitativ og kvalitativ analyse, hvor Sydbank foretager en subjektiv og dokumenteret ESG vurdering. Suveræne stater udvikler sig gradvist på ESG-forhold, og Sydbank kan derfor i en periode kompensere for et lands dårlige score ved, efter en kvalitativ vurdering, at tildele ekstra points til modellen, hvis det vurderes at scoren ikke tilstrækkeligt afspejler faktuelle positive forhold. Omvendt kan et land fjernes fra investeringsuniverset, hvis det efter en kvalitativ vurdering vurderes, at scoren ikke tilstrækkeligt afspejler faktuelle negative forhold.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdningsliste vises primo november 2023.

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Malaysia Government Bond 15.06.20283,73MalaysiaMYR3,89 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20299,76BrasilienBRL3,10 %
Chile Government International Bond 31.01.20343,50ChileUSD2,97 %
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexicoMXN2,69 %
Poland 25.07.20262,50PolenPLN2,54 %
Mexico Government International Bond 09.02.20356,35MexicoUSD2,29 %
Thailand Government Bond 20.06.20313,65ThailandTHB2,28 %
Malaysia Government Bond 05.07.20343,83MalaysiaMYR2,13 %
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD1,94 %
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SydafrikaZAR1,86 %
Antal værdipapirer i fonden: 128
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande Mix ESG Akk 1,28 % 0,55 % 0,41 % 0,41 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/11-23

ISIN DK0062496717
Fondskode 6249671
Introduktionsdato 13.10.2023
Benchmark EMBI GD & GBI-EM GD i DKK
Børsnoteret Ja
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager
Valuta DKK
Løbende omkostninger 1,28 %
Transaktionsomk. 0,55 %
Andelsklasse formue(mio) 393 DKK
Formue i fonden (mio) 546 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 DKK
Indre værdi november 2023 103,35
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 128
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 3,35 %
Standardafvigelse 1 år -
Standardafvigelse 3 år -
Sharpe Ratio (3 år) -
Effektiv rente 0,00 %